Voldgiftsnævnet justerer deres priser pr. 1. september 2022.

Pr. denne dato træder en række prisstigninger i kraft på Voldgiftsnævnets gebyrer, afgifter og tillæg.

Nedenfor ses en kort oversigt over de mest centrale prisændringer:

  • Gebyret for sagens opstart øges fra 3.000 kr. til 4.000 kr.

Gebyret dækker sagens oprettelse og den helt indledende sagshåndtering hos Voldgiftsnævnet og generelle driftsudgifter forbundet hermed.

  • Serviceafgiften stiger for alle sagstyper mellem 2.000 kr. – 3.000 kr. 

Serviceafgiften er betaling for sekretariatets løbende arbejde.

  • Et syn og skøn uden tillægsydelser stiger fra 10.000 kr. til 11.000 kr.
  • Udgiften til sager om hurtig afgørelse og sagkyndig beslutning stiger ligeledes til 11.000 kr. (tidligere pris 7.000 kr.)
  • B-sagerne (forslag til skønsmænd mfl.) stiger fra 2.500 kr. til 3.000 kr.
  • I voldgiftssager øges minimumsbetalingen til 11.000 kr. mod tidligere 7.000 kr.
  • Udgiften til mediation og mægling stiger fra 5.000 kr. til nu 8.000 kr.
  • Lokaleleje hæves til at udgøre 5.000 kr. for et stort lokale, 3.000 kr. for flere lokaler og er fortsat 2.000 kr. for et lille lokale.

Ifølge Voldgiftsnævnets hjemmeside skyldes de ændrede priser ved Voldgiftsnævnet blandt andet et øget ressourcetræk på sagerne.

Voldgiftsnævnet er baseret på et non-profit-princip, og prisreguleringer sker derfor løbende, så priserne tilpasses til at kunne dække de faktiske omkostninger ved sagernes behandling. Der er altså ikke tale om, at Voldgiftsnævnet skal tjene på deres behandling af sagerne.

Voldgiftsnævnet har derimod oplevet et øget konfliktniveau i sagerne de senere år, og det medfører flere processuelle tvister med tilhørende øget proceshåndtering.

Formålet med de ændrede priser ved Voldgiftsnævnet er derfor også – gennem øget tillæg for afgørelser – at motivere parterne til at begrænse afgørelser til særlige tilfælde, da forebyggelse af processuelle tvister vil være både proces- og omkostningsbesparende samt være til gavn for branchen i sin helhed.