Ændring af købelovens regler: Den 1. januar 2022 trådte ændringer af købeloven i kraft. Ændringerne har til formål at gennemføre EU-direktivet om digitalt indhold (2019/770/EU) og EU-varedirektivet (2019/771/EU) i dansk ret.

Der er tale om en væsentlig ændring og omstrukturering af købelovens afsnit om forbrugerkøb. I det følgende beskrives en række af de væsentligste ændringer.

Du finder her en fuldstændig gennemgang af retsudvalgets overvejelser.

Med lovændringen sker der en udvidelse af forbrugerkøbsreglernes anvendelsesområde. Købeloven gælder herefter også for aftaler om levering af digitalt indhold og digitale tjenester.

Derudover ændres forbrugerkøbsreglerne om blandt andet krav til en mangelfri ydelse, forbrugerens beføjelser over for sælgeren i tilfælde af mangler, den absolutte reklamationsfrist og formodningsreglen, således at de bliver i overensstemmelse med EU-direktivet om digitalt indhold og EU-varedirektivet.

1) Anvendelsesområde

Forbrugerkøbsreglernes anvendelsesområde udvides derved, at aftaler om levering af digitalt indhold eller en digital tjeneste nu anses for forbrugerkøb, herunder også når forbrugeren ”betaler” med sine personoplysninger. Dette gælder dog ikke, hvor personoplysningerne udelukkende behandles med henblik på levering af det digitale indhold/den digitale tjeneste eller for at muliggøre opfyldelse af retlige krav.

I store træk gælder der nu de samme regler, uanset om forbrugeren køber en fysisk eller digital vare eller tjenesteydelse.

2) Mangelsbegrebet

EU-direktivet om digitalt indhold og EU-varedirektivet indeholder både en række subjektive og objektive krav til, hvornår en ydelse er mangelfri. Mens de subjektive krav tager sigte på parternes konkrete aftale, angiver de objektive krav, hvad der almindeligvis kan forventes af en given vare, digitalt indhold eller en digital tjeneste.

Direktivernes objektive krav indebærer blandt andet, at sælgeren skal sikre, at forbrugeren får besked om og får leveret opdateringer, herunder sikkerhedsopdateringer, i en vis periode.

Derudover indeholder direktiverne regler om, hvornår mangler, som skyldes forkert installation af en vare, digitalt indhold eller en digital tjeneste, kan påberåbes af forbrugeren, samt hvornår en begrænsning i anvendelsen af varen, det digitale indhold eller den digitale tjeneste på grund af tredjemands rettigheder udgør en retsmangel.

3) Misligholdelsesbeføjelser

Med lovændringen følger ligeledes en ændring af købelovens regler om forbrugerens misligholdelsesbeføjelser. Dette indebærer blandt andet, at forbrugeren i tilfælde af mangler ved salgsgenstanden har ret til afhjælpning, omlevering, forholdsmæssigt afslag i prisen eller ophævelse af købet. Forbrugeren får således alene ret til ”forholdsmæssigt afslag” og ikke ”passende afslag” som hidtil. Det betyder, at forbrugeren ikke fremover kan kræve afslag for ikke-værdiforringende mangler.

Ændring af købelovens regler: I store træk gælder der nu de samme regler, uanset om forbrugeren køber en fysisk eller digital vare eller tjenesteydelse.

4) Formodningsreglen

Det er også værd at bemærke, at formodningsreglen i § 77 a, stk. 3 ændres således, at en mangel, som viser sig inden for det første år, formodes at have været til stede på leveringstidspunktet. Dette er en udvidelse på seks måneder i forhold til tidligere til fordel for forbrugeren. Indenfor de første tolv måneder efter leveringstidspunktet er det således den erhvervsdrivende, der skal kunne godtgøre, at manglen ikke var til stede på leveringstidspunktet. Ved køb af levende dyr er formodningsperioden dog fortsat seks måneder.

For så vidt angår aftaler om løbende levering af det digitale indhold eller den digitale tjeneste i en vare med digitale elementer, gælder det imidlertid, at sælgeren har bevisbyrden for, at det digitale indhold eller den digitale tjeneste var mangelfri i leveringsperioden eller indtil to år efter leveringen alt efter, hvilket tidspunkt der er det seneste. Lovændringen betyder derfor en yderligere og væsentlig udvidelse af formodningsreglen i § 77 a, stk. 3.

5) Reklamationsfrist

Lovændringen medfører ikke en ændring af den absolutte reklamationsfrist på to år i købelovens § 83, men der indsættes særlige regler for aftaler om løbende levering af digitalt indhold, en digital tjeneste og varer med digitale elementer.

Her gælder det, at reklamationsfristen tidligst udløber ved udløbet af leveringsperioden, når der er tale om varer med digitale elementer. Løber leveringsperioden således over en periode på 2,5 år, vil forbrugeren kunne reklamere i hele perioden, men ikke umiddelbart bagefter.

Er der derimod tale om løbende levering af digitalt indhold eller en digital tjeneste, kan forbrugeren reklamere indtil to måneder efter udløbet af leveringsperioden.

6) Handelsmæssige garantier og Markedsføringsloven

Med ændringerne følger endvidere en ny bestemmelse i købeloven om handelsmæssige garantier. Af bestemmelsen fremgår det, at en handelsmæssig garanti er bindende for garantigiveren på de vilkår, der er fastsat i garantierklæringen, samt på de vilkår, der fremgår af tilhørende reklamer.

Det betyder, at giver en producent eller en sælger forbrugeren en handelsmæssig garanti for salgsgenstandens holdbarhed i en bestemt periode, er producenten/sælgeren direkte ansvarlig over for forbrugeren i hele perioden. Dette gælder både i forhold til afhjælpning eller omlevering af salgsgenstanden. Hvis garantierklæringen er mindre fordelagtig for forbrugeren, end der er reklameret med, er garantien som det klare udgangspunkt bindende på reklamernes vilkår.

Også i markedsføringsloven er der sket en ændring for så vidt angår handelsmæssige garantier omfattet af § 17. Ifølge ændringen skal den erhvervsdrivende udlevere en erklæring om garantien til forbrugeren på et varigt medium (eksempelvis udprint eller USB-nøgle) senest ved levering af produktet.

Pr. 1. januar 2022 sanktioneres manglende overholdelse af markedsføringslovens § 17 om handelsmæssige garantier med bøde. Den tidligere markedsføringslov indeholdt ingen strafsanktionering ved manglende overholdelse af reglerne om information om garanti.

Har du spørgsmål til ovenstående artikel, ændringerne i købeloven eller andre køberetlige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte CLEMENS Advokatfirmas specialister i generel erhvervsret.