Folketinget vedtog i februar 2019 en ændring af udbudsloven, der trådte i kraft den 1. juli 2019. Formålet med ændringen er at skabe mere gennemsigtighed, lighed og proportionalitet i udbud og den dertilhørende evalueringsproces for tilbudsgiverne. Der har navnlig været fokus på ensretning af evalueringsmodellerne og separation af kvalitativ og kvantitativ vurdering i visse typer af udbud. Særligt hvor tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Evalueringsmodellerne:

Først og fremmest er begrebet evalueringsmodel med ændringen blevet entydigt defineret i loven. Eventuel tvivl om hvad dette omfavner, fejes af vejen.

Evalueringsmodeller beskrives i ændringsloven som:

»Evalueringsmodel: Det eller de værktøjer, der anvendes af ordregiver til at sammenstille tilbudsgivernes besvarelse af forskellige kriterier for tildeling med henblik på at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud.«

Samtidig er der tillige stillet krav til, hvilke dele af indholdet i evalueringsmodellen der skal fastlægges og beskrives. Alle dele skal fremgå og beskrives i udbudsmaterialet. Det skal således ikke være muligt for ordregiver, først at vælge eller vurdere hvilke kriterier der skal vægtes mest efter åbningen af tilbuddene.

Denne ændring tilsigter at en tilbudsgiver forinden afgivelsen af tilbuddet kan overskue præcist, hvordan den efterfølgende vurdering heraf vil foregå. Men også ud fra hvilke parametre ordregiveren sammenligner de forskellige tilbud.

Der er ikke gjort indskrænkninger i selve adgangen til at justere evalueringsmodellen. Det er således stadig muligt at lade specifikke parametre indgå i evalueringsmodellen, så længe dette fuldt ud og entydigt er beskrevet i udbudsmaterialet.

Separation af kvalitativ og kvantitativ vurdering for større offentlige udbud:

Som led i et ønske om at styrke forholdsmæssigheden og ligheden ved visse offentlige udbud, har man ved denne ændring af udbudsloven stillet krav om adskillelse af den kvalitetsmæssige vurdering af tilbuddet og den prismæssige vurdering.

Helt konkret skal der ske en vurdering af det kvalitative forinden ordregiveren præsenteres for det økonomiske. Dette skal styrke uafhængigheden mellem de to vurderingsparametre. Således vil der ved senere omregning til enten point, procent eller pris være et samlet billede af det økonomiske mest fordelagtige tilbud. Uanset om tildelingskriteriet er pris, omkostninger eller bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Hvad betyder det for tilbudsgiverne?

En tilbudsgiver vil, i modsætning til før, kunne afgive sit tilbud med vished om, at der sker en vurdering af kvaliteten uafhængigt af prisen. I forhold til udbudsmaterialet kan tilbudsgiveren lægge det til grund som udtømmende, hvorefter tilbuddet kan modificeres herefter. Den nye ordning styrker forudsigeligheden for tilbudsgiveren og sikrer at det objektivt mest økonomisk fordelagtige tilbud vinder udbuddet.

Hvad kan CLEMENS Advokatfirma tilbyde?

CLEMENS Advokatfirma besidder stor erfaring med udbud og kan i den forbindelse tilbyde rådgivning inden for valg af evalueringsmodel, eller tilpasning af tilbud til allerede valgt evalueringsmodel. Vi kan således både tilbyde rådgivning til ordregivere og tilbudsgivere, hvor vi kan bistå med rådgivning fra start til slut.

Såfremt du som ordre – eller tilbudsgiver har spørgsmål til, hvad disse nye regler betyder for din virksomhed, eller ønsker anden rådgivning inden for det udbudsretlige område, så kontakt advokat og partner Søren Hammer Westmark eller advokat Cristine Ussing.