Den 1. januar 2020 er en ny bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 trådt i kraft.

De væsentligste ændringer i bekendtgørelsen er, at der sker en afvikling af den kommunale tekniske byggesagsbehandling på brand- og konstruktionsområdet, ligesom der sker implementering af EU’s bygningsdirektiv.

Fra 1. januar 2020 skal der være tilknyttet en certificeret brandrådgiver eller statiker til byggesager i brand-og konstruktionsklasserne 2-4. Muligheden for kommunal teknisk byggesagsbehandling er således ophørt den 31. december 2019.

For at modvirke opbremsning af eksisterende byggerier på grund af manglende certificerede statikere er der dog indført en overgangsordning. Frem til 1. juli 2020 er det fortsat muligt at anvende anerkendt statiker fremfor certificeret statiker på et byggeri i konstruktionsklasserne 2-4.

Kommunen kan i øvrigt fortsat behandle de brand- og sikkerhedsmæssige forhold vedrørende lokale markeder, byfester og festivaler.

EU’s bygningsdirektiv, som blandt andet vedrører bygningsautomatik, opsætning af ladestandere og lignende, skal implementeres i bygningsreglementet. Disse bestemmelser har særskilt ikrafttrædelsesdato til den 10. marts 2020. Der vil blive udstedt en selvstændig bekendtgørelse for så vidt angår opsætning af ladestandere.

Med den nye bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18) er der i øvrigt sket præcisering af rækkevidden for kommunalbestyrelsens muligheder for at dispensere fra bygningsreglementets krav.

Dispensationsadgangen omfatter ikke funktionskrav, hvor hensynet er brand- og sikkerhedshensyn.

Yderligere er der sket en præcisering af, hvad der er sekundær bebyggelse, der kan ske uden byggetilladelse, hvis bygningen placeres på terræn, samt præcisering af nedrivning af sekundær bebyggelse.