Få overblik over iværksatte COVID-19-initiativer til at understøtte dansk erhvervsliv

COVID-19-kompensation

Danmark mærker for alvor konsekvenserne af COVID-19 – både hos den enkelte borger og i samfundet generelt. Regeringen lancerer derfor løbende en række COVID-19-initiativer og hjælpepakker, der skal bidrage til at afbøde de negative økonomiske konsekvenser af virussen – særligt for erhvervslivet.

CLEMENS Advokatfirma giver her et samlet overblik over iværksatte COVID-19-initiativer.

Styrket ordning om lønkompensation (åben for ansøgning)

Den 24. marts 2020 vedtog Folketinget en lov, der regulerer retstillingen mellem arbejdsgivere og lønmodtagere, der ønsker at gøre brug af ordningen om midlertidig lønkompensation, der er etableret på baggrund af den trepartsaftale, som regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået.

Lønkompensationsordningen er i øvrigt implementeret af Folketingets Finansudvalg ved aktstykke nr. 108 afgjort den 17. marts 2020. Med ordningen kan visse private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt ramt af COVID-19, få delvis refusion for afholdte lønudgifter i en periode på maksimalt tre måneder frem til den 8. juni 2020. Som konsekvens af den store efterspørgsel på lønkompensation i erhvervslivet, har regeringen og arbejdsmarkedets parter den 30. marts 2020 besluttet at styrke trepartsaftalen om lønkompensation.

Forbedringen indebærer, at det maksimale støtteniveau for funktionærer og ikke-funktionærer hæves fra hhv. DKK 23.000 og 26.000 til DKK 30.000 pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat.

Du kan søge om lønkompensation via www.virksomhedsguiden.dk, der administreres af Erhvervsstyrelsen. Ansøgningen skal indsendes senest den 30. juni 2020. Læs mere om vilkår og betingelser herunder:

COVID-19 Kompensationens størrelse

Størrelsen af den konkrete lønkompensation afhænger af, om der er tale om funktionæransatte eller ikke-funktionærer, herunder timelønnede:
· For fuldtidsansatte funktionærer yder staten en COVID-19 kompensation på 75 % af lønnen, dog maksimalt DKK 30.000 pr. måned.

For ikke-funktionærer yder staten en COVID-19 kompensation på 90 % af lønnen, dog maksimalt DKK 30.000 pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat.

Maksimalbeløbet på DKK 30.000 svarer til 75 % af en bruttoløn på DKK 40.000 og til 90 % af en bruttoløn på DKK 33.333.

Virksomheder, der allerede har fået udbetalt lønkompensation på baggrund af de tidligere gældende, lavere beløbssatser, kan ansøge om efterregulering af de udbetalte beløb.

Betingelser for at ansøge om Covid-19 kompensation

Ordningen gælder kun for private virksomheder, der står overfor at skulle fyre deres medarbejdere som følge af arbejdsmangel i kølvandet på COVID-19. Derudover skal en række øvrige betingelser være opfyldt.
Konkret stiller ordningen krav om:

 1. Virksomheden skal kunne dokumentere, at de står over for at skulle varsle afskedigelser for enten minimum 30 % af medarbejderstaben eller for mere end 50 medarbejdere. I den forbindelse skal virksomheden angive og begrunde, hvilken periode de forventer arbejdsmangel.
 2. Virksomheden skal fortsat betale fuld løn til de ansatte. Ordningen kan altså ikke anvendes, hvis virksomheden gør brug af eksisterende muligheder for hjemsendelse uden løn.
 3. Medarbejderne må ikke arbejde, men skal være hjemsendt. Dette skal kunne dokumenteres med revisorattestation.
 4. Virksomheden må ikke afskedige medarbejdere som følge af økonomiske årsager i den periode, hvor der modtages lønkompensation.
 5. Den enkelte medarbejder, som ansøgningen om lønkompensation vedrører, skal anvende fem feriedage/feriefridage/afspadsering (eller fri uden løn) i tilknytning til kompensationsperioden.

Lønkompensationsperioden

Hvis ovennævnte betingelser er eller forventes at blive opfyldt, kan virksomheden ansøge Erhvervsstyrelsen om lønkompensation i maksimalt tre måneder fra den 9. marts og frem til den 8. juni 2020.

Vær opmærksom på, at der som udgangspunkt kun kan søges om lønkompensation én gang. Virksomhederne skal derfor søge om COVID-19-kompensation én gang for hele den periode, de ønsker at være omfattet af ordningen.

Selvom der søges for en længere periode, kan virksomheden godt træde ud af ordningen før sluttidspunktet, hvis situationen ændrer sig.
Der gælder ikke nogen mindsteperiode for anvendelse af ordningen.

Hvem kan ansøge om Covid-19-kompensation?

Alle private virksomheder, der er registreret i CVR, kan ansøge om COVID-19-kompensation. Virksomhedens organisationsform er dermed uden betydning for muligheden for at anvende ordningen. Det er ikke en betingelse, at virksomheden er med i en kollektiv overenskomst. Det er i øvrigt heller ikke et krav, at virksomheden anvender ordningen over for alle sine medarbejdere.

Der stilles desuden ingen krav til virksomhedens størrelse, hvis blot betingelsen om hjemsendelse af enten minimum 30 % af lønmodtagerne i selskabet eller over 50 lønmodtagere er opfyldt. En virksomhed med én ansat, der sendes hjem, kan altså gøre brug af ordningen, fordi den hjemsendte medarbejder udgør 100 %.

Fonde og foreninger mv. er omfattet af ordningen, hvis de modtager mindre end halvdelen af deres ordinære driftsudgifter i offentlige tilskud.

Offentlige virksomheder kan ikke anvende ordningen.

Dokumentationskrav

Ved ansøgningen til Erhvervsstyrelsen skal virksomheden bl.a. beskrive antallet af medarbejdere, som ellers skulle være blevet afskediget som følge af COVID-19.

Hjemsendelsen skal altså være et reelt alternativ til afskedigelse. I den forbindelse skal virksomheden give oplysning om medarbejdernes beskæftigelsesgrad, medarbejdernes CPR-nr. og løn samt perioden for hjemsendelsen. Virksomheden skal ligeledes angive og begrunde for hvilken periode, der forventes arbejdsmangel. Ved hjælp af tro- og loverklæringer skal virksomhedens ledelse dokumentere, at de indsendte oplysninger er rigtige.

Ansøgningen og udbetalingen bygger altså i første omgang på virksomhedens egne oplysninger. Du kan læse mere om de nøjagtige krav til din ansøgning på www.virksomhedsguiden.dk.

Når kompensationsperioden er overstået, skal der efterfølgende – og senest seks måneder efter ophøret af kompensationsperioden – indsendes yderligere materiale med revisorbistand med henblik på, at det kan kontrolleres, om betingelserne for at anvende ordningen rent faktisk har været opfyldt i hele lønkompensationsperioden.

Hvis det for eksempel viser sig, at forudsætningerne for udbetalingen har ændret sig væsentligt, eller der er udbetalt for stor kompensation, kan Erhvervsstyrelsen helt eller delvist kræve tilbagebetaling af kompensation.

Hvilke medarbejdere kan hjemsendes?

Virksomheden vælger selv de medarbejdere, der skal hjemsendes. Det er dog et krav, at medarbejderne har været ansatte før den 9. marts 2020. Så længe dette er opfyldt, kan alle medarbejdere med en ansættelseskontrakt omfattes af ordningen. Ordningen gælder dog ikke for løsarbejdere.

Beregning af COVID-19-kompensationen

Kompensationens størrelse beregnes på baggrund af medarbejderens samlede A-indkomst inkl. ATP-bidrag og eventuelle bidrag til arbejdsgiverbetalt pensionsordning. Dette er i overensstemmelse med det almindelige lønbegreb ”fuld løn”. Lønnen opgøres som et gennemsnit på baggrund af det højeste gennemsnit af enten de seneste 3 måneder eller 12 måneder ud fra virksomhedens indberetning til eIndkomstregisteret.

Dette gælder dog ikke, hvis der er indgået aftale om lønnedgang, eller hvis medarbejderen er nyansat.

Hjemsendelsen

Hjemsendelse kan ske med én dags varsel og kan ske for en periode op til tre måneder frem til den 8. juni 2020. Den hjemsendte medarbejder er ikke opsagt og har derfor ret til løn som normalt, med undtagelse af op
til fem dage, hvor medarbejderen efter eget valg skal holde fri uden løn eller afholde ferie, afspadsering mv. Længden af den periode, hvor medarbejderen ikke har ret til løn, fastsættes forholdsmæssigt afhængigt
af længden af hjemsendelsesperioden. Er medarbejderen hjemsendt i tre måneder, har medarbejderen ikke ret til løn i fem dage. Er medarbejderen derimod kun hjemsendt i én måned, har medarbejderen ikke ret til løn i 1,67 dage (svarende til 1/3 af 5 dage). Der er ikke mulighed for delvis hjemsendelse.

I hjemsendelsesperioden må medarbejderen derfor ikke udføre nogen form for arbejde. Medarbejderne må heller ikke påtage sig andet lønnet arbejde for andre arbejdsgivere.

Såfremt medarbejderen genoptager arbejdet, genindtræder medarbejderen i de ansættelsesvilkår, der var gældende på tidspunktet for hjemsendelsen, og hjemsendelsen anses for afbrudt. I øvrigt kan arbejdsgiveren med dags varsel forlange, at medarbejderen genindtræder i arbejdsforpligtelsen i løbet af hjemsendelsesperioden.

Hvilke ansættelsesvilkår gælder i perioden?

Der kan kun ske fravigelse af individuelle ansættelseskontrakter og eventuelle kollektive overenskomster i det omfang, det er nødvendigt for at leve op til forpligtelserne i medfør af COVID-19-kompensationsordningen. Det betyder bl.a., at medarbejderens arbejdsforpligtelse er suspenderet som led i ordningen.

Alle øvrige vilkår, der ikke er berørt af ordningen om kompensation, fortsætter altså uændret. Det gælder bl.a. en eventuel forpligtelse til at indbetale feriepenge til feriekontoen, stille personalegoder til rådighed, optjening af anciennitet mv.

Frivillige aftaler om lønnedgang

De private virksomheder har mulighed for at indgå aftale om lønnedgang på virksomheden med en lønmodtagerrepræsentant eller med et flertal af de berørte lønmodtagere som følge af COVID-19 i tilknytning til lønkompensationsordningen. Det følger af en aftale mellem Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening.

Hvis en sådan aftale om lønnedgang er indgået, inden der ansøges om lønkompensation, har medarbejderen ret til løn i hele hjemsendelsesperioden. Medarbejderen skal således ikke anvende op til fem feriedage eller gå op til fem dage uden løn i den lønkompenserede perioden.

Ansøgning om lønkompensation vil desuden – og i så fald – ske med udgangspunkt i de nye aftalte lønvilkår.

Kombination med andre ordninger

Det er muligt at kombinere støtte efter lønkompensationsordningen med øvrige støtteordninger, så længe virksomhederne herved ikke opnår dækning af de samme omkostninger fra flere forskellige ordninger.

For mere information

Du kan læse mere om lønkompensationsordningen på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside og på Virksomhedsguiden.
Erhvervsministeriet har desuden den 25. marts 2020 udstedt en bekendtgørelse med nærmere information omkring anvendelsen af lønkompensationsordningen og dokumentationskrav ved ansøgningerne mv.

COVID-19-Kompensation til selvstændige (åben for ansøgning)

Den 19. marts 2020 blev regeringen og alle Folketingets partier enige om en COVID-19-kompensationsordning for selvstændige erhvervsdrivende, der ikke er omfattet af den indgåede trepartsaftale om COVID-19-kompensation til lønmodtagere. Du kan søge om kompensation via virksomhedsguiden.dk, der administreres af Erhvervsstyrelsen. Ansøgningen skal indsendes senest den 30. juni 2020. Læs mere om vilkår og betingelser nedenfor.

COVID-19-kompensationens størrelse

Kompensationen udgør 75 % af det forventede, gennemsnitlige omsætningstab pr. måned, dog maksimalt DKK 23.000 pr. måned pr. virksomhedsejer i virksomheden, der søger om COVID-19-kompensation. Har virksomhedsejeren en medarbejdende ægtefælle, hæves loftet for den maksimale kompensation med 100 %, svarende til DKK 46.000 pr. måned.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at der ikke ydes COVID-19-kompensation for omsætningstab, der med rimelighed kunne være afværget eller er selvforskyldt. Kompensationen vil være skattepligtig.

Der ydes kun COVID-19-kompensation én gang. Hvis en virksomhedsejer ejer flere virksomheder, ydes der altså ikke COVID-19-kompensation for flere forskellige virksomheder.

Betingelser for at ansøge om COVID-19-kompensation

Følgende betingelser skal være opfyldt for at være omfattet af ordningen:

 1. Forventet omsætningstab på minimum 30 %, hvilket skal dokumenteres ved en tro- og loverklæring og en beskrivelse af, hvordan omsætningstabet er en konsekvens af COVID-19
 2. Gennemsnitlig omsætning på mindst DKK 10.000 pr. måned i kalenderåret 2019
 3. Virksomhedsejerens ejerandel i virksomheden udgør mindst 25 %
 4. Virksomhedsejeren arbejder i virksomheden i væsentlig grad (senest den 9. marts 2020)
 5. Virksomhedsejeren er registreret i CPR-registeret
 6. Virksomheden er registreret i CVR-registeret (senest den 9. marts 2020)
 7. Virksomheden har maksimalt 10 fuldtidsansatte (deltidsansatte medregnes forholdsmæssigt, men virksomhedsejeren og evt. medarbejdende ægtefælle medregnes ikke)
 8. Virksomhedsejerens indkomst for indkomståret

2020 overstiger ikke DKK 800.000, hvorved summen af den pågældendes personlige indkomst, aktieindkomst og overskud fra VSO medregnes. Hvis der ansøges om COVID-19-kompensation til en medarbejdende ægtefælle, finder betingelserne i pkt. 4, 5 og 8 tilsvarende anvendelse for så vidt angår den medarbejdende ægtefælle.

COVID-19-Kompensationsperioden

Hvis ovennævnte betingelser er opfyldt, kan selvstændige erhvervsdrivende ansøge om COVID-19-kompensation i tre måneder fra den 9. marts og frem til den 8. juni 2020. Virksomheden kan ikke ansøge om kompensation for mindre end tre måneder. Virksomhedsejeren og en evt. medarbejdende ægtefælle må gerne fortsætte med at arbejde i virksomheden i kompensationsperioden.

Hvem kan ansøge om COVID-19-kompensation?

Alle private virksomheder, der er registreret i CVR, kan ansøge om COVID-19-kompensation, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Virksomhedens organisationsform er dermed uden betydning for muligheden for at
anvende ordningen.

Organer inden for den offentlige forvaltning, herunder statslige myndigheder, selvejende institutioner, som modtager statstilskud til drift på over 50 %, kommuner og regioner mv., kan ikke anvende ordningen.

Hvis en fond eller forening ikke har et CVR-nummer og reel ejer, vil de ikke være omfattet af ordningen. I praksis betyder det, at de fleste fonde og foreninger ikke vil være omfattet af ordningen.

Hvordan opgøres omsætningstabet?

Ved beregningen af omsætningstabet skal virksomheden opgøre omsætningen efter de samme principper, som virksomheden har anvendt i det seneste godkendte regnskab, aflagt senest den 9. marts 2020.
Ved omsætning forstås salgsværdien af produkter og tjenesteydelser mv. med fradrag af prisnedslag, skat og moms, der er direkte forbundet med salgsbeløbet. Hvis virksomheden ikke tidligere har udarbejdet et
godkendt regnskab, skal virksomheden opgøre omsætningen i overensstemmelse med den for virksomheden gældende regnskabslovgivning. Det er i øvrigt kun omsætning, der er skattepligtig i Danmark, der skal medregnes.

Hvorvidt virksomheden har oplevet det nødvendige omsætningstab, afgøres ved at sammenligne omsætningen i kompensationsperioden med omsætningen i en referenceperiode, der som udgangspunkt omfatter perioden fra den 1. april 2019 til den 30. juni 2019. Hvis virksomheden ikke har haft omsætning i denne periode, omfatter referenceperioden i stedet perioden fra den 1. december 2019 til den 29. februar 2020.

Hvis virksomheden ikke har haft omsætning i nogen af de ovenfor angivne perioder, sker sammenligningen på baggrund af en referenceperiode fra stiftelsen til den 9. marts 2020, dog således at referenceperioden som minimum skal dække en hel måned.

Dokumentationskrav

Ved ansøgningen til Erhvervsstyrelsen skal virksomheden bl.a. dokumentere den realiserede omsætning for 2019 samt den realiserede omsætning for reference

perioden. Derudover skal virksomheden redegøre for sin forventede omsætning i kompensationsperioden. Hvis virksomheden ikke har registreret løn til virksomhedsejeren i eIndkomstregisteret, skal det på anden Hvis dokumenteres, at virksomhedsejeren arbejder i virksomheden. Ved hjælp af tro- og loverklæringer skal virksomheden dokumentere, at de indsendte oplysninger er rigtige, og at virksomheden ikke selv er skyld i tabet.
Du kan læse mere om de nøjagtige krav til din ansøgning på Virksomhedsguiden.dk.

Når kompensationsperioden er overstået, skal virksomheden efterfølgende og senest den 8. december 2020 dokumentere, at der rent faktisk har været et omsætningstab på over 30 % i den pågældende kompensationsperiode sammenlignet med referenceperioden. På den baggrund kan der ske efterregulering i opadgående eller nedadgående retning, afhængig af om Erhvervsstyrelsen har udbetalt for lav eller for høj COVID-19-kompensation.

Hvis omsætningen ikke er faldet med minimum 30 % i kompensationsperioden, eller den foreskrevne dokumentation for omsætningen ikke indsendes rettidigt, skal den fulde COVID-19-kompensation med tillæg af renter tilbagebetales.

Tilsvarende gælder, hvis virksomhedsejerens og/eller en eventuel medarbejdende ægtefælles indkomst for indkomståret 2020 overstiger DKK 800.000, eller hvis virksomheden har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger til Erhvervsstyrelsen.

Kombination med andre ordninger mv.

Der ydes ikke COVID-19-kompensation for tab, som godtgøres virksomheden eller virksomhedsejeren på anden måde, eksempelvis ved forsikring, andre offentlige refusioner/ydelser eller andre støtteordninger, der er etableret som følge af COVID-19. Hvis virksomheden har ansatte, kan virksomheden både ansøge om kompensation til virksomhedsejeren efter nærværende ordning og samtidig modtage kompensation til sine ansatte efter lønkompensationsordningen.

COVID-19-kompensation til freelancere

En lignende kompensationsordning er indført for freelancere mv., der ikke har et CVR-nr., til dækning af B-indkomsttab.
Det er et krav, at personen har fast driftssted i Danmark.

For mere information

Du kan læse mere om COVID-19-kompensationsordningen på Finansministeriets hjemmeside og på virksomhedsguiden.dk.

Kompensation til dækning af faste udgifter (åben for ansøgning)

Selvom restauranter, cafeer, hoteller, butikker osv. må holde lukket som følge af corona-udbruddet, og kunderne dermed udebliver, har virksomhederne stadig en række faste udgifter, der skal betales.
Den 19. marts 2020 er regeringen og alle Folketingets partier derfor blevet enige om at indføre midlertidig kompensation for virksomheders faste udgifter.

Dette er fulgt op af Erhvervsministeren, der den 2.
april 2020 har udstedt en bekendtgørelse om den midlertidige kompensationsordning i medfør af lov om erhvervsfremme. Du kan søge om kompensation via virksomhedsguiden.dk, der administreres af Erhvervsstyrelsen.
Ansøgningen skal indsendes senest den 30. juni 2020. Læs mere om vilkår og betingelser herunder.

Hvad dækker kompensationen?

Virksomhederne kan få helt eller delvist godtgjort de faste omkostninger, som virksomheden har anvendt og afholdt i Danmark i perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 8. juni 2020, uagtet om den
faktiske betaling for omkostningen falder i kompensationsperioden. Ved faste omkostninger forstås dokumenterbare omkostninger relateret til virksomhedens aktiviteter, der er uafhængige af virksomhedens salg, produktion og distribution, og som virksomheden vil skulle afholde, selvom om den ikke har omsætning i en periode.

Virksomhederne kan eksempelvis få godtgjort dokumenterede faste udgifter til:
· Afskrivninger
· Husleje
· Anden leje og leasing
· Renteudgifter

Der kan ikke opnås COVID-19-kompensation til dækning af omkostninger til løn til virksomhedens ansatte. Der ydes i øvrigt ikke kompensation for variable omkostninger, såsom varer, forbrug, lønninger, salgs- ellers fragtomkostninger.
Ved opgørelsen af de faste omkostninger skal virksomheden anvende de samme principper som i virksomhedens seneste godkendte regnskab.

Hvis virksomheden ikke tidligere har udarbejdet et godkendt regnskab, skal virksomheden opgøre de faste omkostninger i overensstemmelse med den for virksomheden gældende regnskabslovgivning.

Betingelser for at ansøge om COVID-19-kompensation

Det er en betingelse, at virksomheden enten:

 1. forventer en omsætningsnedgang på mindst 40 % i kompensationsperioden som følge af COVID-19
  eller
 2. i en periode er påbudt at holde lukket i henhold til bekendtgørelse nr. 224 af 17. marts 2020 (med senere ændringer) om forbud mod større forsamlinger og forbud mod adgang til og restriktioner for visse lokaler i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID -19).

COVID-19-kompensationens størrelse

 • Størrelsen af kompensationen afhænger af hvilket fald i omsætningen, virksomhederne oplever, og hvorvidt virksomheden er blevet påbudt at holde lukket:
 • Dækning af 100 % af de faste udgifter, hvis virksomheden ved bekendtgørelse er blevet påbudt at holde fuldt lukket og ikke har haft omsætning i denne periode (gælder dog kun i det tidsrum, hvor påbuddet er gældende)
 • Dækning af 80 % af de faste udgifter, hvis omsætningsnedgangen har været 80 – 100 %
 • Dækning af 50 % af de faste udgifter, hvis omsætningsnedgangen har været 60 – 80 %
 • Dækning af 25 % af de faste udgifter, hvis omsætningsnedgangen har været 40 – 60 %

Der kan dog maksimalt opnås kompensation på DKK 60 mio., og samtidig gælder der en bagatelgrænse på DKK 25.000, således at der ikke ydes kompensation til virksomheder, hvis faste omkostninger udgør mindre end DKK 25.000 i kompensationsperioden.

COVID-19-Kompensationen kan i øvrigt ikke overstige den faktiske omsætningsnedgang i kompensationsperioden sammenlignet med en referenceperiode, jf. nærmere nedenfor.

Det er desuden vigtigt at være opmærksom på, at der hverken ydes COVID-19-kompensation for faste omkostninger, som virksomheden med rimelighed kunne have afværget, eller kompensation i det omfang omsætningsnedgangen er forårsaget af, at virksomheden uretmæssigt har undladt at henføre omsætning til kompensationsperioden.

Der sker reduktion af COVID-19-kompensationens størrelse, hvis virksomhedens seneste resultat i henhold til aflagt årsregnskab er negativt. Kompensationen vil være skattepligtig.

Kompensationsperioden

Der kan ansøges om COVID-19-kompensation til dækning af faste udgifter i tre måneder fra den 9. marts og frem til den 8. juni 2020. Virksomheden kan som udgangspunkt ikke ansøge om kompensation for mindre end
tre måneder, dvs. der skal ansøges om kompensation én gang for hele perioden. Det betyder, at COVID-19-kompensationen kan udbetales forud for afholdelse af de faste omkostninger, der ydes kompensation for.
Virksomheder, som er påbudt at holde lukket, kan dog i ansøgningen særskilt anmode om kompensation for perioden, hvor påbuddet er gældende.

Hvem kan ansøge om COVID-19-kompensation?

Alle private virksomheder, der senest den 9. marts 2020 er registreret i CVR, kan ansøge om kompensation, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Virksomhedens organisationsform er dermed uden betydning for muligheden for at anvende ordningen.

Organer inden for den offentlige forvaltning, herunder statslige myndigheder, selvejende institutioner, som modtager statstilskud til drift på over 50 %, kommuner og regioner mv., kan ikke anvende ordningen.

Fonde, foreninger og selvejende institutioner er også omfattet, hvis offentlig støtte udgør mindre end 50 % af driftsudgifterne og den pågældende enhed er registreret i CVR.

Hvordan opgøres omsætningsnedgangen?

Ved beregningen af omsætningsnedgangen skal virksomheden opgøre omsætningen efter de samme principper, som virksomheden har anvendt i det seneste godkendte regnskab. Ved omsætning forstås salgsværdien af produkter og tjenesteydelser mv. med fradrag af prisnedslag, skat og moms, der er direkte forbundet med salgsbeløbet.

Hvis virksomheden ikke tidligere har udarbejdet et godkendt regnskab, skal virksomheden opgøre omsætningen i overensstemmelse med den for virksomheden gældende regnskabslovgivning. Det er i øvrigt kun omsætning, der er skattepligtig i Danmark, der skal medregnes.
Hvorvidt virksomheden har oplevet den nødvendige nedgang i omsætningen, afgøres ved at sammenligne omsætningen i kompensationsperioden med omsætningen i en referenceperiode, der som udgangspunkt omfatter perioden fra den 1. april 2019 til den 30. juni 2019. Hvis virksomheden ikke har haft omsætning i denne periode, omfatter referenceperioden i stedet perioden fra den 1. december 2019 til den 29. februar 2020. Hvis virksomheden ikke har haft omsætning i nogen af de ovenfor angivne perioder, sker sammenligningen på baggrund af en referenceperiode fra stiftelsen til den 9. marts 2020, dog således at referenceperioden som minimum skal dække en hel måned.

Dokumentationskrav

Ved ansøgningen til Erhvervsstyrelsen skal virksomheden bl.a. indsende en opgørelse over den forventede omsætning i kompensationsperioden samt dokumentere den realiserede omsætning for referenceperioden. Herudover skal ansøgningen indeholde en opgørelse over virksomhedens realiserede faste omkostninger i de foregående tre måneder (1. december 2019 – 29. februar 2020) samt virksomhedens forventede faste omkostninger for kompensationsperioden. Det skal i ansøgningen begrundes, hvorfor den forventede omsætningsnedgang skyldes udbruddet af COVID-19.

Desuden skal ansøgningen ledsages af en erklæring fra en uafhængig godkendt revisor samt dokumentation for de afholdte udgifter til revisorerklæringen med henblik på refusion af udgiften. Såfremt en ansøgning udløser COVID_19-kompensation, vil staten nemlig yde støtte på 80 % af udgiften for revisorpåtegnelsen, dog maksimalt DKK 16.000. Ved hjælp af tro- og loverklæringer skal virksomheden dokumentere, at de indsendte oplysninger er rigtige.

Du kan læse mere om de nøjagtige krav til din ansøgning på www.virksomhedsguiden.dk. Her findes bl.a. en udførlig vejledning til ansøgningen, som Erhvervsstyrelsen har lavet.

Når kompensationsperioden er overstået, skal virksomheden efterfølgende og senest den 8. december 2020 sende en opgørelse over virksomhedens faktiske omsætning og faste omkostninger i kompensationsperioden.
På den baggrund kan der ske efterregulering i opadgående eller nedadgående retning, afhængig af om Erhvervsstyrelsen har udbetalt for lav eller for høj COVID-19-kompensation.

Hvis omsætningen er faldet væsentligt mindre end forventet eller de faste omkostninger har været mindre end forventet, skal kompensationen (helt eller delvist) med tillæg af renter tilbagebetales. I øvrigt skal den fulde kompensation med tillæg af renter tilbagebetales, hvis virksomheden har givet urigtige eller vildledende oplysninger, har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse eller har undladt at indsende efterspurgt dokumentation.

Kombination med andre ordninger mv.

Der ydes ikke kompensation for omkostninger, som godtgøres virksomheden på anden vis, eksempelvis ved huslejenedsættelse, forsikringsdækning, andre offentlige refusioner/tilskud eller andre støtteordninger, der er etableret som følge af COVID-19.

For mere information

Du kan læse mere om COVID-19kompensationsordningen på Finansministeriets hjemmeside og på www.virksomhedsguiden.dk.

Forslag om rentefrit momslån til små- og mellemstore virksomheder (SMV’er)

Regeringen har den 9. april 2020 foreslået endnu et tiltag, der skal hjælpe med likviditeten i små- og mellemstore virksomheder. Det drejer sig om en låneordning, hvor små- og mellemstore virksomheder kan få den seneste momsindbetaling samt lønsumsafgiftsbetaling udbetalt som en rentefrit lån fra staten.

For så vidt angår moms drejer forslaget sig om den moms, som virksomhederne har indbetalt den 2. marts 2020 for henholdsvis andet halvår og fjerde kvartal 2019.

For så vidt angår lønsumsafgift drejer forslaget sig om den lønsumsafgift, som såkaldte metode 4-virksomheder (f.eks. tandlæger, ergoterapeuter, vognmænd osv.) har indbetalt for første kvartal for 2020 med frist
den 15. april 2020 samt ¼ af lønsumsafgiften for overskud for indkomståret 2019 (svarende til en skønnet kvartalsmæssig andel).

Regeringen forslår, at lånet skal tilbagebetales den 1. april 2021, og at det skal være muligt at ansøge om at blive omfattet af låneordningen fra den 1. maj 2020 til og med den 15. juni 2020.
Regeringen drøfter aktuelt forslaget med Folketingets partier, hvorfor de nærmere vilkår for låneordningen endnu ikke er på plads.

Du kan læse mere om den foreslåede låneordning på Finansministeriets hjemmeside og på www.virksomhedsguiden.dk.

Udskydelse af momsfrister for små- og mellemstore virksomheder (SMV’er)

Den 17. marts 2020 vedtog Folketinget en lovændring, der har til formål at udskyde små- og mellemstore virksomheders betalingsfrist for moms. Det
er sket som led i den hastelovgivning, der skal øge virksomhedernes likviditet under corona-udbruddet.
Konkret betyder lovændringen, at de næste to afgiftsperioder for betaling af moms sammenlægges.

De nærmere betalingsfrister afhænger af, om der er tale om en lille eller en mellemstor virksomhed:

 • Små virksomheders betalingsfrist for afregning af moms for 1. halvår 2020 udskydes fra den 1. september 2020 til den 1. marts 2021, hvor virksomhederne også skal afregne moms for 2. halvår 2020.
 • Mellemstore virksomheders betalingsfrist for afregning af moms for 1. kvartal 2020 udskydes fra den 2. juni 2020 til den 1. september 2020, hvor virksomhederne også skal afregne moms for 2. kvartal 2020.

Du kan læse mere om udskydelsen på Skatteministeriets hjemmeside.

Forlængelse af betalingsfrist for B-skat

Den 17. marts 2020 vedtog Folketinget ligeledes en lovændring, der udskyder fristen for betaling af B-skatter midlertidigt. Udskydelsen forventes især at komme selvstændigt erhvervsdrivende til gavn.
Konkret udskydes den betalingsfrist for B-skatter, der ligger den 20. april 2020 til den 20. juni 2020, ligesom at betalingsfristen, der ligger den 20. maj 2020 udskydes til den 20. december 2020.
Hermed bliver månederne april og maj betalingsfri for B-skatter, mens juni og december (som ellers traditionelt er betalingsfrie måneder) udnyttes. I øvrigt opfodres selvstændige erhvervsdrivende til løbende at nedjustere sit forventede overskud via TastSelv på Skattestyrelsens hjemmeside. Det vil navnlig automatisk føre til lavere eller ingen opkrævning af B-skatter.

Du kan læse mere om udskydelsen på Skatteministeriets hjemmeside.

Forlængelse af betalingsfrist for A-skat og AM-bidrag

Et andet tiltag i den hastelovgivning, som Folketinget vedtog den 17. marts 2020 for at øge virksomhedernes likviditet, omfatter en midlertidig forlængelse af virksomhedernes betalingsfrister for AM-bidrag og A-skat.

Konkret udskydes fristen for månederne april 2020 til juni 2020, således at den A-skat og det AM-bidrag, der er indeholdt for disse måneder, først skal betales fire måneder senere end normalt.

 • For små- og mellemstore virksomheder betyder det, at A-skat og AM-bidrag for april, maj og juni måned først skal betales henholdsvis den 10. september, 12. oktober og 10. november 2020.
 • For store virksomheder betyder det, at A-skat og AM-bidrag for april, maj og juni måned først skal betales henholdsvis den 31. august, 30. september og 30. oktober 2020.

Der sker ingen ændring i fristerne for indberetning. Virksomhederne skal derfor indberette A-skat og AM-bidrag som normalt. Det er altså alene fristen for betaling, der udskydes.

Du kan læse mere om “Forlængelse af betalingsfrist for A-skat og AM-bidragpå Skatteministeriets hjemmeside, der nu er trådt i kraft.

Da udskydelsen af betalingsfrister først er gældende for april og derfor ikke omfatter betaling af indeholdt A-skat og AM-bidrag for marts, har Skatteministeriet som en yderligere håndsrækning til erhvervslivet besluttet, at virksomheder, der ikke har indbetalt A-skat og AM-bidrag for marts, kan ansøge Skatteministeriet om fritagelse for de renter og gebyrer, som virksomhederne ellers skulle have betalt.

Ansøgning herom kan dog først indsendes, når corona-situationen er normaliseres. Du kan læse mere om “Forlængelse af betalingsfrist for A-skat og AM-bidragi denne pressemeddelelse fra Skatteministeriet.

Udskydelse af momsfrister for store virksomheder

Som en del af hastelovgivningen vedtaget af Folketinget den 17. marts 2020 er der desuden sket udskydelse af store virksomheders betalingsfrist for moms.
Hidtil har store virksomheder skulle afregne og indbetale moms månedligt, senest den 25. i måneden efter afgiftsperiodens ophør.
Dette er nu midlertidigt ændret, så moms først skal indbetales den 25. i den anden måned efter afgiftsperiodens ophør, dog alene for så vidt angår månederne marts til maj 2020.

Du kan læse mere om udskydelsen på Skatteministeriets hjemmeside, der nu er trådt i kraft.

Udskydelse af momsfrister for store virksomheder

Som en del af hastelovgivningen vedtaget af Folketinget den 17. marts 2020 er der desuden sket udskydelse af store virksomheders betalingsfrist for moms.
Hidtil har store virksomheder skulle afregne og indbetale moms månedligt, senest den 25. i måneden efter afgiftsperiodens ophør.
Dette er nu midlertidigt ændret, så moms først skal indbetales den 25. i den anden måned efter afgiftsperiodens ophør, dog alene for så vidt angår månederne marts til maj 2020.

Du kan læse mere om udskydelsen på Skatteministeriets hjemmeside, der nu er trådt i kraft.

Mulighed for at have flere penge stående på skattekontoen

De ovenfor beskrevne COVID-19-initiativer til at forbedre virksomhedernes likviditet vil ikke nødvendigvis komme alle virksomheder til gode.
Der kan være virksomheder, som ikke har behov for en økonomisk håndsrækning i form af udskydelse af betalingsfrister mv. Alternativet for disse virksomheder vil være at sætte pengene i banken til negative
renter.
For at undgå denne uhensigtsmæssighed, har Folketinget som en del af den hastelovgivning, der blev vedtaget den 17. marts 2020, besluttet, at loftet på den såkaldte ”skattekonto” midlertidigt øges fra DKK
200.000 til DKK 10.000.000.
Det betyder konkret, at virksomheder, der ikke har behov for en økonomisk håndsrækning, kan indbetale op til DKK 10.000.000 til skattekontoen uden negative renter.

Du kan læse mere om muligheden på Skatteministeriets hjemmeside, der nu er trådt i kraft.

Udskydelse af selvangivelsesfrister

Som følge af COVID-19 har Skatteministeriet valgt at imødekomme det hårdt ramte erhvervsliv med et yderligere tiltag. Det sker ved at forlænge selvangivelsesfristerne (oplysningsfristerne) for indkomståret
2019 for alle skatteydere frem til den 1. september 2020.

Helt konkret har udskydelsen stor gavn for de mange revisorer rundt om i Danmark, der lige nu er under hårdt pres for både at løse COVID-19 relaterede opgaver og samtidig forestå selvangivelse for personer
og virksomheder mv. Skatteministeriet har derfor besluttet at forlænge selvangivelsesfristen for samtlige grupper, dvs. både almindelige lønmodtagere, små erhvervsdrivende, selvstændige erhvervsdrivende, udenlandske borgere samt selskaber og andre juridiske personer.

Du kan læse mere om tiltaget her i pressemeddelelsen fra Skatteministeriet.

Oprettelse af garantiordninger

Regeringen har iværksat oprettelsen af to garantiordninger, der skal gøre såvel store som små virksomheder bedre i stand til at betale sine almindelige driftsudgifter i den periode, hvor corona-udbruddet raser.

Den ene garantiordning er målrettet små- og mellemstore virksomheder, der tydeligt er presset på likviditeten i denne tid. Ordningen går ud på, at regeringen indfører en statsgaranti på 70 % af bankernes nye udlån til SMV’er til dækning af driftstab. Det er en forudsætning for at blive omfattet af ordningen, at man har oplevet et driftstab på over 50 %.

Regeringen og Folketingets partier har den 19. marts 2020 besluttet at afsætte en garantiramme på i alt DKK 17,5 mia. og en tilhørende tabsramme på cirka DKK 5 mia. på garantiordningen for små og mellemstore virksomheder.
Det er en konsekvens af, at Vækstfonden allerede nu har set en betydelig interesse for dette initiativ.

Den anden garantiordning er målrettet større virksomheder. Ordningen dækker ligeledes 70 % af bankernes nye udlån til dækning af driftstab, men større virksomheder skal alene dokumentere et driftstab på minimum 30 % som følge af COVID-19. Ordningens garantiramme er blevet hævet til DKK 25 mia. Ordningen skal fungere på markedsvilkår, hvilket vil afspejles i de garantipræmier, som de større virksomheder skal betale.

Du kan læse mere om initiativet på Erhvervsministeriets hjemmeside og Finansministeriets hjemmeside.

Refusion af sygedagpenge fra første fraværsdag

Tidligere var en arbejdsgiver ikke berettiget til refusion efter sygedagpengeloven i de første 30 dage, hvor en medarbejder er syg – heller ikke hvis en medarbejder er syg pga. coronavirus.
Folketinget har dog den 17. marts 2020 vedtaget en lovændring, der giver arbejdsgivere ret til refusion fra første fraværsdag, hvis fraværet skyldes corona-relateret sygdom eller karantæne.

Du kan læse mere om lovforslaget, der nu er vedtaget, på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

Mere fleksibilitet vedrørende arbejdsfordeling

Den såkaldte arbejdsfordelingsordning, der allerede er gældende i dag, gør det muligt at nedsætte lønmodtageres overenskomstmæssige arbejdstid i en
periode for at undgå afskedigelse af de pågældende medarbejdere. Under denne periode kan medarbejderne få COVID-19-kompensation i form af supplerende dagpenge.
Som et initiativ for at afbøde virkningerne af COVID-19, har regeringen besluttet at gøre ordningen med arbejdsfordeling mere fleksibel, så virksomhederne hurtigt kan tilpasse sig og undgå afskedigelser af medarbejdere. Et af tiltagene går blandt andet ud på, at arbejdsgiveren ikke behøver give det lokale jobcenter besked en uge i forvejen, men kan tage ordningen i brug med det samme.

Du kan læse mere om initiativet på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

Frigivelse af den kontracykliske kapitalbuffer

Siden finanskrisen har bankerne sat penge til side i en såkaldte ”kontracyklisk kapitalbuffer” for at opbygge en økonomisk reserve til dårligere tider.
Den 12. marts 2020 besluttede erhvervsministeren imidlertid at frigive denne kapitalbuffer for at øge penge- og realkreditinstitutternes udlånskapacitet. Dermed er det forhåbningen, at bankerne og realkreditinstitutterne ikke vil skulle indskrænke deres udlån i
tiden med corona-udbrud.

Du kan læse mere om initiativet på Erhvervsministeriets hjemmeside.

Kompensationsordning for aflysning af større arrangementer (åben for ansøgning)

Der er indført en kompensationsordning til arrangører, der i perioden fra den 6. til den 31. marts 2020 har aflyst eller udskudt arrangementer med mere end 1.000 deltagere og arrangementer med flere end 500
deltagere, som er målrettet særlige COVID-19-risikogrupper, f.eks. ældre eller helbredsmæssigt sårbare.
Med ordningen kan arrangører få COVID-19-kompensation for tabte indtægter og merudgifter ved udskudte arrangementer.

Du kan læse mere om ordningen og søge om COVID-19-kompensation på virksomhedsguiden, der administreres
af Erhvervsstyrelsen.

Er statens støtteordninger ikke tilstrækkelige?

Såfremt de ordninger og hjælpepakker, som staten tilbyder, ikke yder tilstrækkelig hjælp til din virksomhed, findes der heldigvis andre muligheder. Bl.a. har Vækstfonden sammensat en række produkter, der
skal hjælpe virksomheder, der er ramt af COVID-19.
Du kan eksempelvis søge om garanti fra Vækstfonden eller sætte afdrag og rentebetaling på pause, hvis du allerede har lån fra Vækstfonden.

Du kan læse mere på Vækstfondens hjemmeside.

COVID-19-TASKFORCE

CLEMENS Advokatfirma har nedsat en COVID-19-taskforce, der står klar til at hjælpe dig og din virksomhed med rådgivning og sparring i forhold til håndtering af de konkrete udfordringer, som I står overfor.

Ansættelsesret

Mette Neve

Advokat og Partner

Ansættelsesret

Tommy Angermair

Advokat og Partner

Ansættelsesret

Søren Hammer Westmark

Advokat og partner

Entrepriseret

Lars Mumm

Advokat og Partner

Selslabsret

Tommy Angermair

Advokat og Partner

Generel Erhvervsret

Rasmus Munk Nielsen

Advokat og Partner

Boliglejeret

Kim Nielsen

Advokat og Partner

Erhvervslejeret

Simon Langvardt Müller

Advokat og Partner

Erhvervslejeret

Harry Ruby Andreasen

Advokat og Partner

Generel Erhvervsret

Morten Breum-Leer

Advokat og Partner

Selskabsret

Esben Holm

Advokat og Partner

Fast Ejendom

Peter Hyldahl Ebbesen

Advokat og Partner

Erhvervslejeret

Hanne Toftgård Sørensen

Advokat og Partner

Entreprise- og Lejeret

Lene Lausen

Advokat og Partner

Persondataret

Camilla Sand Fink

Advokat