Sådan får din virksomhed del i regeringens hjælpepakke om midlertidig COVID-19 kompensation til dækning af faste omkostninger

Den 19. marts 2020 vedtog regeringen og alle partier i Folketinget en række markante hjælpepakker, der skal holde hånden under dansk økonomi. Formålet er at og hjælpe danske lønmodtagere, studerende og virksomheder gennem en svær tid.

Et af de nye tiltag omhandler en midlertidig COVID-19 kompensationsordning, der skal dække nogle virksomhedernes faste omkostninger. Det kan være, men ikke begrænset til, husleje, renteudgifter og andre omkostninger på baggrund af uopsigelige kontrakter, som virksomhederne ikke længere har indtjening til at dække.

CLEMENS Advokatfirma har siden da fået mange henvendelser fra alle typer af virksomheder om:

  • hvilke omkostninger der er omfattet af ordningen
  • hvem der er berettiget til at modtage kompensationen
  • hvorvidt kompensationens størrelse er økonomisk begrænset i op- eller nedadgående retning
  • og ikke mindst – hvordan virksomhederne konkret får del i hjælpepakkens midler – altså hvordan ”ansøger” man.

Dette er nogle af de spørgsmål, der vil blive besvaret i denen artikel.

Er min virksomhed omfattet af COVID-19 kompensationsordningen?

Kompensationsordningen er for alle virksomheder – store som små – og gælder på tværs af brancher.

Det er altså ikke typen af virksomhed, der er afgørende for, hvorvidt den enkelte virksomhed er berettiget til at modtage kompensation for nogle af sine faste udgifter. Det er derimod den omsætningsmæssige påvirkning, som virksomheden oplever som følge af COVID-19-pandemien.

Opfylder min virksomhed kravene for at modtage COVID-19 kompensation – og hvor stor en kompensation kan min virksomhed opnå?

De erhvervsdrivende, der er omfattet af regeringens lukningspåbud, vil i lukningsperioden kunne modtage en kompensation svarende til 100 pct. af virksomhedens faste omkostninger.

Øvrige virksomheder, som altså ikke er omfattet af regeringens lukningspåbud, vil kunne modtage kompensation svarende til en del af de faste udgifter. Kompensationsandelens størrelse fastsættes konkret for den enkelte virksomhed inden for nogle nærmere definerede intervaller, jf. nedenfor. Det sker på baggrund af den forventede omsætningsnedgang, virksomheden oplever.

  • 80 pct. kompensation, hvis den forventede omsætningsnedgang udgør 80-100 pct.
  • 50 pct. Kompensation, hvis den forventede omsætningsnedgang udgør 60-80 pct.
  • 25 pct. Kompensation, hvis den forventede omsætningsnedgang udgør 40-60 pct.

Din virksomhed skal således have en forventet omsætningsnedgang på minimum 40 pct. eller være omfattet af lukningspåbuddet for at være omfattet af ordningen.

COVID-19 kompensationens procentvise størrelse er desuden ”knyttet” direkte op på den påvirkning, som virksomheden oplever – eller rettere forventer at opleve. Kompensationsintervallet fastsættes på baggrund af den omsætningsnedgang, som virksomheden forventer at opleve i kompensationsperioden (den 9. marts 2020 – 9. juni 2020) set i forhold til samme periode sidste år.

Virksomhederne behøver således ikke at afvente med at ansøge, indtil omsætningstallene kan gøres op. Virksomhederne kan ansøge om – og modtage – kompensationen på baggrund af den forventede omsætningsnedgang.

Der vil fra myndighedernes side løbende blive foretaget stikprøvekontroller, ligesom der ved udgangen af kompensationsperioden vil blive foretaget kontrol af virksomhedernes omsætning på baggrund af momsindberetningerne. Konstateres der her afvigelser fra de afgivne oplysninger i ansøgningen om kompensation, vil der ske en efterregulering svarende til det faktiske omsætningstab.

Hvilke omkostninger er omfattet af kompensationsordningen?

Som anført i artiklens indledning omfatter denne kompensation virksomhedens faste omkostninger, som dog ikke er defineret nærmere. Det må derfor bero på en almindelig ordlyds- og ikke mindst regnskabsmæssig fortolkning, hvorvidt en omkostning er omfattet eller ej.

Det afgørende må dog være, om der er tale om en omkostning, som virksomheden har uanset om virksomheden er i drift eller ej.

Nogle af typeeksemplerne er husleje, omkostninger på baggrund af leasingkontrakter og andre uopsigelige kontrakter samt renteudgifter.

Er kompensationsordningen tidsmæssigt begrænset?

Ja, ordningen er i skrivende stund – den 25. marts 2020 – begrænset til at være gældende i perioden 9. marts 2020 – 9. juni 2020.

En virksomhed kan være berettiget til at modtage kompensation i hele eller en del af denne periode – det er altså ikke enten/eller.

Er kompensationsordningen økonomisk begrænset?

Ja, ordningen er både begrænset i op- og i nedadgående retning.

Der er således en ”bagatelgrænse” på DKK 25.000 for hele perioden, mens der maksimalt kan opnås COVID-19 kompensation for DKK 60 mio. pr. virksomhed i perioden.

Derudover ses der ikke at være indbygget andre begrænsninger, som det ellers er set eksempelvis i forhold til virksomhedernes lønkompensation.

Hvordan ansøger min virksomhed om kompensation?

Ansøgning om COVID-19 kompensation skal indleveres digitalt via www.virksomhedsguiden.dk og skal være suppleret med en revisorpåtegnet opgørelse over virksomhedens faste omkostninger de tre foregående måneder samt en tro og love-erklæring, hvor virksomheden bekræfter, at omsætningen er faldet.

Der kan ydes 80 pct. kompensation/støtte til udgiften for revisorpåtegningen, såfremt ansøgningen udløser kompensation.

Hvornår får min virksomhed udbetalt COVID-19 kompensationen?

Det fremgår ikke af hverken vejledningen eller andetsteds, hvor lang sagsbehandlingstiden forventes at være, men Erhvervsstyrelsen anfører, at der er tale om en omfattende model og udbetaling til et potentielt meget stort antal virksomheder.

Udbetalingen af kompensationsbeløbene vil derfor ske hurtigst muligt i takt med, at Erhvervsstyrelsen får sig arbejdet igennem ansøgningerne.

Ordningen er stadig under udarbejdelse og skal vedtages endeligt i Folketinget, førend der åbnes op for ansøgninger.

Såfremt din virksomhed har spørgsmål til ovenstående og/eller regeringens hjælpepakker generelt, er I meget velkommen til at kontakte CLEMENS Advokatfirma. Her står en af vores mange specialister klar til at rådgive jer.

Ansættelsesret

Mette Neve

Advokat og Partner

Ansættelsesret

Tommy Angermair

Advokat og Partner

Ansættelsesret

Søren Hammer Westmark

Advokat og partner

Entrepriseret

Lars Mumm

Advokat og Partner

Selslabsret

Tommy Angermair

Advokat og Partner

Generel Erhvervsret

Rasmus Munk Nielsen

Advokat og Partner

Boliglejeret

Kim Nielsen

Advokat og Partner

Erhvervslejeret

Simon Langvardt Müller

Advokat og Partner

Erhvervslejeret

Harry Ruby Andreasen

Advokat og Partner

Generel Erhvervsret

Morten Breum-Leer

Advokat og Partner

Selskabsret

Esben Holm

Advokat og Partner

Fast Ejendom

Peter Hyldahl Ebbesen

Advokat og Partner

Erhvervslejeret

Hanne Toftgård Sørensen

Advokat og Partner

Entreprise- og Lejeret

Lene Lausen

Advokat og Partner

Persondataret

Camilla Sand Fink

Advokat