Den nye retsafgiftslov: Folketinget har den 9. marts 2021 vedtaget et forslag om en ny lov om retsafgifter.

Retsafgiftsloven træder i kraft den 1. oktober 2021.

Formålet med retsafgiftsloven er at gøre reglerne om retsafgifter nemmere at anvende og forstå for borgere og myndigheder. Dette kommer til udtryk som forenklinger i form af, at retsafgiften ikke længere beregnes som procentsatser af sagens værdi, men derimod fastsættes efter en trappemodel. For nogle sagstyper forhøjes retsafgiften, mens den sænkes eller helt afskaffes for andre. Der er dermed mindre behov for at bruge ressourcer på beregning af retsafgift.

Læs også artiklen: Lovforslag om en ny retsafgiftslov – Forenkling af retsafgifterne

Formålet med den nye retsatafgiftslov er at forenkle reglerne om retsafgifter.

De nugældende regler medfører, at der for sager med en værdi på mere end 50.000 kr. ved sagsanlægget i første instans skal betales en retsafgift på 750 kr. og 1,2% af den værdi, der overstiger 50.000 kr. Ved berammelsen af hovedforhandlingen skal der betales et tilsvarende beløb (berammelsesafgiften). Det gælder for såvel den retsafgift, der betales ved sagens anlæg, som den afgift, der betales ved hovedforhandlingens berammelse, at der maksimalt kan opkræves en afgift på 75.000 kr. De samlede retsafgifter kan derfor ikke overstige 150.000 kr.

Den nye retsafgiftslov indebærer bl.a., at det for sager, der har en økonomisk værdi på over 100.000 kr., i afgiftsmæssig henseende bliver væsentligt billigere at anlægge en retssag, idet den beløbsmæssigt største del af retsafgiften først skal betales ved fastsættelsen af hovedforhandlingen.  

Der skal stadig betales berammelsesafgift, og det er her, at retsafgiften udgør en fast takst, der er afhængig af, hvilket interval sagens værdi falder indenfor.

Efter nugældende lov vil der f.eks. ved sager med en værdi på 2.000.000 kr. skulle betales 24.150 kr. ved sagsanlæg og det samme beløb i berammelsesafgift, når og hvis sagen bliver berammet til hovedforhandling (dvs. i alt 48.300 kr.) Efter den nye lovs ikrafttræden vil der ved sager med en værdi på 2.000.000 kr. skulle betales 1.500 kr. ved sagsanlægget og en berammelsesafgift på 35.000 kr., når og hvis sagen bliver berammet til hovedforhandling (dvs. i alt 36.500 kr.).

Hvis sagens værdi blot overstiger de 2.000.000 kr. med 1 kr., vil de samlede retsafgifter efter de nye regler (inklusive berammelsesafgiften) derimod udgøre 61.150 kr., idet den i loven fastsætte trappemodel indebærer, at man kommer et højere afgiftsniveau op, når sagens værdi overstiger 2.000.000 kr.

For sager med en værdi på over 6.000.000 kr. udgør berammelsesafgiften 160.000 kr.

Pligten til at betale berammelsesafgift bortfalder, hvis retten senest to uger før hovedforhandlingen gives besked om, at sagen er bortfaldet. Efter de nugældende regler er fristen herfor seks uger.

Den nye retsafgiftslov indeholder også nye regler for betaling af retsafgift ved appel, der i vid udstrækning minder om de afgifter, der skal betales i første instans (ved appel til Højesteret forhøjes afgifterne dog med 50%).

Det kan overvejes, om den lavere afgift ved sagsanlæg giver anledning til flere sagsanlæg ved domstolene, herunder med henblik på afbrydelse af forældelse eller som yderligere pressionsmiddel.

Da afgiften for berammelse kan blive væsentligt højere end hidtil, vil det muligvis give anledning til flere forlig.

Den nugældende retsafgiftslov finder fortsat anvendelse efter den 1. oktober 2021 på civile retssager i 1. instans, der er anlagt før den 1. oktober 2021, og på ankesager hvor anken er indleveret før den 1. oktober 2021 mv.

Har du spørgsmål vedrørende betydningen af eller indholdet i den nye lov om retsafgift eller spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte CLEMENS Advokatfirmas specialister i retssager og voldgiftssager.