Kendelserne omhandler, hvorvidt foretagelse af udlæg for en del af en fordring i medfør af retsplejelovens § 507, stk. 2, afbryder forældelse for hele fordringen, eller om forældelsen kun afbrydes for den del af fordringen, der ønskes foretaget udlæg for.

I begge sager havde kreditor i 2008, henholdsvis 2012, forsøgt at foretage udlæg for en del af den fulde fordring i medfør af retsplejelovens § 507, stk. 2.

I 2018 henholdsvis 2019 ville kreditor foretage udlæg for hele fordringen. Spørgsmålet i fogedretten blev herefter, om sagen kunne fremmes for hele fordringen, eller om der som følge af indtrådt forældelse alene kunne ske fremme af sagen for den del af fordringen, der tidligere havde været forsøgt foretaget udlæg for.

At retsområdet hidtil har været præget af uklarhed vedrørende den forældelsesmæssige virkning af fogedretlig behandling af en delfordring understreges af, at fogedretterne og landsretterne i sagerne nåede forskellige resultater.

I sag 146/2019 var Fogedretten i Aalborg og Vestre Landsret således enige om, at foretagelsen af udlæg for en del af fordringen afbrød forældelsen for hele fordringen under hensyntagen til, at den fulde fordring var opgjort i anmodningen om at foretage udlæg for en del af fordringen.

Omvendt nåede Fogedretten i Svendborg og Østre Landsret i sag 148/2019 frem til, at forældelsen alene var afbrudt for den del af fordringen, der var foretaget udlæg for ved den tidligere fogedforretning.

Forældelse af fordringer

En enig Højesteret fandt i begge sager, at forældelsen alene var afbrudt for den del af fordringen, der tidligere var foretaget udlæg for. Højesteret begrundede resultatet med, at forældelse i medfør af forældelseslovens § 18, stk. 1, afbrydes ved indgivelse af anmodning om udlæg, og at der for den resterende del af fordringen i de to sager netop ikke havde været indgivet en anmodning om udlæg.

At den fulde fordring var opgjort i anmodningen om udlæg for en del af fordringen opfattede Højesteret som værende lig en påmindelse, for hvilke forældelsesvirkningerne efter Danske Lov 5-14-4 blev afskaffet med forældelseslovens ikrafttræden.

Selvom et retsafgiftsmæssigt hensyn kan tale for, at en udlægsforretning begrænses til en del af fordringen, skal du som kreditor efter Højesterets nyligt afsagte kendelser om forældelse af fordringer være særligt opmærksom på, at forældelsen kun afbrydes for den del af fordringen, udlægget foretages for.

Hvis du har spørgsmål til dine fordringer eller har brug for rådgivning om din situation, står vi altid klar til at hjælpe dig: info@clemenslaw.dk og på telefon: +45 87 32 12 50

Højesterets nyligt afsagte kendelser om forældelse af fordringer kan tilgås her:

Forældelse kun afbrudt for den del af fordringen, der tidligere var søgt udlæg for

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 16. april 2020