CLEMENS ADVOKATPARTNERSELSKAB

CVR-nr. 32676561

 1. Indledning
  1. Medmindre andet er skriftligt aftalt mellem CLEMENS Advokatpartnerselskab,
  2. CVR-nr. 32 67 65 61, Skt. Clemens Stræde 7, 8000 Aarhus, DK (herefter ”CLEMENS”, ”vi”, ”vores” eller ”os”) og klienten, gælder disse forretningsbetingelser for den juridiske bistand og de ydelser, som CLEMENS Advokatfirma påtager sig for klienten.
  3. Forretningsbetingelser for CLEMENS Advokatfirma er senest opdateret september 2019.
 2. Advokatopgaven – modtagelsen, udførelsen og afslutning
  1. Vores bistand omfatter juridisk rådgivning vedrørende indholdet af dansk lovgivning.
  2. Advokaterne i CLEMENS Advokatfirma har advokatbeskikkelse fra Justitsministeriet og er medlemmer af Advokatsamfundet. CLEMENS Advokatfirma og de enkelte advokater er underlagt tilsyn af Advokatsamfundet, herunder bl.a. tilsyn med at vi overholder de regler, der gælder for advokatbranchen, herunder reglerne om god advokatskik.
  3. Al bistand ydes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for advokaters arbejde, herunder retsplejelovens regler om advokater og de advokatetiske regler samt anden relevant lovgivning.
  4. Forud for opstarten af sagen undersøger vi, om der foreligger interessekonflikter, som medfører, at CLEMENS Advokatfirma er afskåret fra at repræsentere klienten.
  5. Klienten får de nødvendige rettigheder til at bruge det skriftlige materiale, som vi leverer til klienten i forbindelse med sagen. Alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til materialet tilhører CLEMENS Advokatfirma. Originale dokumenter tilbageleveres til klienten ved sagens afslutning, såfremt klienten anmoder herom.
  6. CLEMENS Advokatfirma er berettiget til at nægte at efterkomme en instruks fra klienten, såfremt det vil krænke lovgivningen eller andre regler, og vi kan til enhver tid bringe advokatopgaven til ophør med respekt af de forpligtelser, der følger af de advokatetiske regler, som bestemmer, at en advokat ikke må udtræde af en sag på en sådan måde og under sådanne omstændigheder, at klienten afskæres fra rettidigt og uden anden skadevirkning at søge anden juridisk bistand.
 3. Salær – fastsættelse, fakturering og klientmidler
  1. Honorar fastsættes med udgangspunkt i arbejdets omfang. Der tages endvidere hensyn til, om arbejdet er udført udenfor normal arbejdstid, den interesse sagen repræsenterer for klienten, værdien af vores ydelse, sagens kompleksitet, det ansvar, der er forbundet med opgaven, den grad af specialistviden, som opgavens løsning har krævet og det opnåede resultat. Honoraret tillægges moms, medmindre dette er undtaget i henhold til gældende lovgivning.
  2. CLEMENS Advokatfirma er ikke forpligtet til at afholde opgaverelaterede omkostninger og udlæg, herunder gebyrer, rimelige rejse- og opholdsudgifter, forplejning, større kopierings- og forsendelsesudgifter, der således skal betales af klienten udover honoraret. Direkte omkostninger og udlæg fremgår af fakturaen.
  3. CLEMENS Advokatfirma kan kræve forudbetaling af vores honorar samt af udlæg og omkostninger, før vi begynder arbejdet med opgaven.
  4. Betalingsbetingelserne er 14 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregner CLEMENS Advokatfirma morarenter i overensstemmelse med rentelovens regler.
  5. Alle klientmidler, der betros CLEMENS Advokatfirma, forvaltes efter Advokatsamfundets regler ved indsættelse på klientkonti i de danske pengeinstitutter, som CLEMENS Advokatfirma samarbejder med. Tilskrevne positive renter tilfalder klienten, mens negative renter afholdes af klienten. Indestående på en klientkonto er, i tilfælde af at pengeinstituttet bliver nødlidende, omfattet af det til enhver tid gældende, almindelige dækningsmaksimum pr. indskyder. Dækningsmaksimum beregnes for det enkelte pengeinstitut og omfatter klientens indestående på egne konti, separate klientkonti og CLEMENS Advokatfirma hovedklientkonto. CLEMENS Advokatfirma er ikke ansvarlig for tab, der skyldes overskridelse af dækningsmaksimum.
  6. I forbindelse med at der indgås aftale om ydelse af bistand, giver vi efter anmodning fra klienten oplysning om de vigtigste elementer i den påregnede bistand og om størrelsen af det skønnede honorar. Det vil desværre ofte ikke være muligt at oplyse et fast eller præcist vederlag for arbejdet med sagen, og i sådanne tilfælde angiver vi i stedet den måde, hvorpå vederlaget vil blive beregnet, eller giver et begrundet overslag over honorarets størrelse. Klienten vil endvidere efter anmodning få oplysning om, hvilke udlæg vi forventer at skulle afholde i forbindelse med sagens behandling. I forbrugerforhold giver vi de anførte oplysninger om honorarets størrelse mv., uanset om klienten anmoder herom i henhold til gældende regler herfor.
 4. Fortrolighed – Tavshedspligt og interessekonflikt
  1. CLEMENS Advokatfirma er forpligtet til at behandle alle oplysninger modtaget om klienten fortroligt. Alle i CLEMENS Advokatfirma er pålagt udvidet tavshedspligt.
  2. Tavshedspligten gælder uden tidsbegrænsning og dermed også efter sagens afslutning.
  3. Tavshedspligten begrænses af de særlige undtagelser, der følger af offentligretlig lovgivning, herunder reglerne om hvidvask.
  4. Med respekt af de advokatetiske regler om interessekonflikter kan CLEMENS Advokatfirma uden klientens samtykke rådgive andre virksomheder indenfor samme branche.
 5. Ansvar – Ansvarsbegrænsning og forsikring
  1. CLEMENS Advokatfirma er ansvarlig for den leverede rådgivning i overensstemmelse med
  2. dansk rets almindelige regler og de nedenfor anførte begrænsninger. CLEMENS Advokatfirma har tegnet lovpligtig ansvars- og garantiforsikring i Tryg Forsikring A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup. Yderligere oplysninger herom fremgår af vores hjemmeside.
  3. CLEMENS Advokatfirma, herunder hver enkelt partner og medarbejder, er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder tab af goodwill, avancetab, driftstab, tab af data og mistet fortjeneste.
  4. CLEMENS Advokatfirmas rådgivning og ansvar er rettet mod den konkrete opgave, som CLEMENS har påtaget sig. CLEMENS påtager sig ikke noget ansvar, hvis rådgivningen anvendes til andet formål uden CLEMENS’ udtrykkelige forhåndsgodkendelse.
  5. Derudover er erstatningsansvaret for CLEMENS Advokatfirma, herunder hver enkelt partner og medarbejder, begrænset på følgende måde:
   1. Erstatningsansvaret er begrænset til et beløb på maksimalt DKK 50 mio. pr. opgave.
   2. Eventuel erstatning til en klient for vores rådgivning i relation til alle krav, som klienten har fremsat i ét kalenderår, kan samlet set ikke overstige DKK 50 mio.
   3. Klienten kan alene rejse krav mod CLEMENS Advokatfirma og således ikke mod de enkelte partnere eller andre medarbejdere.
  6. Ovennævnte ansvarsbegrænsning gælder tilsvarende, hvor CLEMENS Advokatfirma yder bistand til flere klienter med fælles eller sammenlignelige interesser i en sammenhængende opgave. I dette tilfælde anses alle klienter således som én klient.
  7. CLEMENS Advokatfirma rådgiver alene om danske, juridiske forhold. Såfremt opgaven involverer udenlandsk rådgivning, anbefaler vi, at klienten kontakter lokale advokater herom. Vores involvering i sådanne dele af opgaven kan ikke anses for rådgivning om udenlandske retsforhold.
  8. CLEMENS Advokatfirma, herunder hver enkelt partner og medarbejder, hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som CLEMENS Advokatfirma har henvist klienten til, ligesom CLEMENS Advokatfirma, herunder hver enkelt partner og medarbejder, ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som CLEMENS Advokatfirma efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.
 6. Markedsføring
  1. Når sagen er afsluttet og offentlig kendt, er vi berettiget til i vores markedsføring at henvise til, at CLEMENS Advokatfirma har bistået klienten i sagen.
 7. Hvidvask og persondatabeskyttelse
  1. CLEMENS Advokatfirma er underlagt hvidvasklovens regler om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, hvilket indebærer, at vi har pligt til at indhente, opbevare og videregive identitetsoplysninger på klienten, hvis sagen er omfattet af hvidvaskloven. Det betyder bl.a., at vi ved sagsoprettelse indhenter kopi af klientens pas eller kørekort.
  2. CLEMENS Advokatfirma indsamler og behandler en række personoplysninger i forbindelse med udøvelsen af arbejdet med sagen. Vi opbevarer alle sagsakter i mindst 5 år fra sagens afslutning.
  3. Der henvises som en integreret del af forretningsbetingelserne til CLEMENS Advokatfirmas persondatapolitik, der er tilgængelig på vores hjemmeside.
 8. Tvister – Klager, lovvalg og værneting
  1. I tilfælde af utilfredshed med vores rådgivning eller behandling af sagen i øvrigt, kan klienten til enhver tid kontakte enten den ansvarlige partner eller CLEMENS Advokatfirmas managing partner (direktør).
  2. CLEMENS Advokatfirma er underlagt de advokatetiske regler, som udstedes af Advokatsamfundet. Klienten kan indbringe klager over rådgivningen og det beregnede salær for Advokatrådet/Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. De advokatetiske regler kan findes på www.advokatsamfundet.dk.
  3. Eventuelle tvister om vores rådgivning er undergivet dansk ret, dog undtaget danske retsregler om internationalt lovvalg og værneting. Tvister skal afgøres ved de danske domstole. For eventuelle tvister med erhvervsdrivende er Retten i Aarhus aftalt som værneting i første instans.
Forretningsbetingelser for CLEMENS Advokatfirma