Skattestyrelsen annoncerer praksisændring vedrørende moms på salg af grunde, hvorpå der er bygninger til nedrivning.

Som følge af dom fra EU-domstolen afsagt d. 4. september 2019, C-71/18, KPC Herning, har skattestyrelsen foretaget en praksisændring vedrørende momspligt i forbindelse med salg af byggegrunde med bygninger bestemt til nedrivning.

Skattestyrelsen fik ved dommen fra EU-domstolen underkendt sin praksis, hvilket har ført til en praksisændring. Det er udkastet til det nye styresignal for denne praksisændring der er sendt i høring.

Læs mere om EU-domstolens dom her og læs udkastet til styresignalet her.

Ny praksis

Skattestyrelsens nye praksis er herefter, at leveringen af en grund med opført bygning på leveringstidspunktet, som udgangspunkt vil være en momsfritaget transaktion. Der henvises til at dette betragtes som overdragelse af fast ejendom og dermed ikke som overdragelse af en ren byggegrund.

Dette gælder uanset om det er parternes hensigt, at bygningen efterfølgende rent faktisk skal nedrives. Det kan være helt eller delvist for at gøre plads til en ny.

Desuden er det en betingelse, at der er tale om en levering af en fuldt funktionsdygtig bygning, som umiddelbart kan anvendes til det formål, den er bestemt til. Herudover er det også en betingelse, at bygningen ikke er nyopført, da reglerne ikke gælder nyopførte ejendomme.

Såfremt leveringen af en fast ejendom er så nært forbundet med leveringen af en anden ydelse, såsom nedrivningen af selvsamme bygning, kan transaktionen efter omstændighederne betragtes som en levering af en byggegrund. Herefter er transaktionen momspligtig, men det kræver en vurdering af de nærmere omstændigheder.

Vidste du at?

Det vil være muligt at søge om genoptagelse og tilbagesøgning af moms – også af grund med opført bygning. Det er den afgiftspligtige, typisk sælgeren, der har mulighed for at søge om genoptagelse. Genoptagelse kan ske fra og med 2014.

Kontakt os for en uforpligtende drøftelse, hvis du går med overvejelser vedrørende køb og salg af fast ejendom: info@clemenslaw.dk eller +45 8732 1250