Handlingsplanen for immaterielle rettigheder: Handlingsplanen skal resultere i, at flere virksomheder beskytter deres innovation mod kopiering ved at bruge patent-, varemærke- og designrettigheder.

Virksomheders behov for IP-rettigheder

Immaterielle rettigheder (også kaldet ”IP-rettigheder”) giver virksomheder gode muligheder for at beskytte og håndhæve virksomhedernes immaterielle aktiver. IP-rettigheder er for mange danske virksomheder helt centrale og afgørende for deres konkurrenceevne og fremtidige vækst. Danmark er blandt de mest innovative lande i verden, men ifølge et studie fra Deloitte og Kraka (2019) er antallet af patentansøgninger lavere, end hvad der kunne forventes ud fra den danske branchestruktur. Særligt er det små og mellemstore virksomheder, der ikke sikrer deres innovation ved i tilstrækkelig grad at gøre brug af de forskellige muligheder herfor.

Handlingsplanen for et innovativt Danmark

Handlingsplanen for immaterielle rettigheder skal styrke danske virksomheders brug af IP-rettigheder ved at skabe rammerne for en billigere, hurtigere, mere effektiv og gennemskuelig registrering og håndhævelse af IP-rettigheder og herigennem gavne danske arbejdspladser med vækst og velfærd.

Handlingsplanen indeholder 4 fokusområder med i alt 16 handlingsinitiativer, hvoraf et udpluk af initiativerne uddybes nedenfor.

 1. Værdiskabelse via IP-rettigheder
  Gennem dette fokusområde fastsættes initiativer, som skal øge virksomhedernes kendskabsgrad til værdiskabende muligheder i IP-rettigheder. Derudover fastsættes initiativer, som skal give virksomhederne en bedre adgang til at bruge IP-rettighederne.

  Af konkrete handlingsinitiativer kan nævnes lancering af en patentvoucherordning. Ordningen skal give små og mellemstore virksomheder økonomisk støtte til at beskytte deres forskning og innovation.

  Erhvervsministeriet og Patent- og Varemærkestyrelsen vil derudover lancere en IP Marketplace, der gennem samarbejde og udveksling af IP-rettigheder skal skabe et bedre grundlag for køb, salg og licensering af IP-rettigheder.
 2. Et fair, effektivt og velfungerende IPR-system
  Gennem dette fokusområde fokuseres der på initiativer, der skal sikre et balanceret hensyn til rettighedshavere i forhold til konkurrence- og markedsvilkår. Der skal være adgang til en effektiv retshåndhævelse, således at virksomheder kan forsvare deres rettigheder, og forbrugere kan beskyttes.

  Erhvervsministeriet og Patent- og Varemærkestyrelsen vil bl.a. udbrede en fast-track patentordning. Ordningen vil være målrettet virksomheder med hurtig teknologisk udvikling. Fast-track ordningen skal nedbringe den nuværende danske udstedelsestid for patenter. Erhvervsministeriet vil desuden gennemføre et servicetjek af markedet for IPR-forsikringer. Forsikringerne findes på det private marked, og omkostningerne for IPR-forsikringerne kan udgøre en barriere for små virksomheder. Servicetjekket skal afdække eventuelle barrierer for små virksom-heders brug af IPR-forsikringer.
 3. Internationalt engagement
  Gennem dette fokusområde igangsættes der initiativer, som skal bidrage til at opretholde og sikre et globalt IPR-system med stærke IP-rettigheder til gavn for danske virksomheder samt dansk eksport.

  Konkret vil Erhvervsministeriet og Patent- og Varemærkestyrelsen bl.a. arbejde for, at Den fælles europæiske patentdomstol og enhedspatentet kan træde i kraft så hurtigt som muligt. Der arbejdes på at styrke den internationale håndhævelse og harmonisering af IP-rettigheder. Det består bl.a. af, at der afdækkes nye IPR-myndighedssamarbejder på eksportmarkeder med relevans for danske virksomheder.
 4. Kendskab til IP-rettigheder
  Gennem dette fokusområde fokuseres der på grundlæggende kendskab til IP-rettigheder i uddannelsessystemet.

  Der lanceres bl.a. en virtuel IPR-værktøjskasse, som skal gøre det lettere tilgængeligt for små og mellemstore virksomheder at bruge værdiskabende IP-rettigheder i deres virksomheder.

Spørg CLEMENS Advokater

Hos CLEMENS Advokatfirma holder vi løbende øje med udviklingen inden for immaterielle rettigheder og rådgiver løbende i spørgsmål herom.

Har du spørgsmål til IP-handlingsplanen eller andre generelle spørgsmål vedrørende immaterielle rettigheder, er du velkommen til at kontakte advokat Rasmus Munk Nielsen uforpligtende på telefon 87 32 12 38 og høre nærmere.