Efter Tinglysningsafgiftslovens § 6a skal der for tinglysning af adkomstændringer ved selskabers mv. fusion, fission, omdannelse eller tilførsel af aktiver til sådanne selskaber, alene betales den faste tinglysningsafgift på 1.750 kr., og ikke den variable afgift på 0,6 % af ejerskiftesummen.

I en netop afgjort sag har Højesteret truffet afgørelse om, at begrebet ”selskabers mv.” i Tinglysningslovens § 6 a tillige omfatter interessentskaber og ikke kun de selskaber, der kan overdrages skattefrit efter Fusionsskatteloven. Både skattemyndighederne og landsretten havde forinden afvist, at interessentskaber var omfattet af bestemmelsen.

Højesteret bemærkede i sin afgørelse, at forarbejderne til Tinglysningsafgiftslovens § 6 a ikke bidrager med en beskrivelse af, hvad der skal forstås ved begrebet ”selskabers mv.”.

Højesteret afgjorde herefter sagen med stemmerne 4-1. Flertallet udtalte i den forbindelse, at:

Vi finder efter ordlyden af tinglysningsafgiftslovens § 6 a, at både det indskydende selskab (X I/S) og det modtagende selskab (Y P/S) må anses for omfattet af begrebet ”selskabers mv.”, og at det derfor vil kræve en indskrænkende fortolkning af § 6 a at komme til det resultat, at den foreliggende transaktion ikke er omfattet af bestemmelsen.

Vi finder endvidere, at det ikke med tilstrækkelig klarhed fremgår af lovgrundlaget, herunder forarbejderne til tinglysningsafgiftslovens § 6 a, at det kan kræves, at transaktionen foretages af selskaber, som ville kunne gennemføre transaktionen skattefrit efter fusionsskattelovens § 15 c. En sådan forståelse har heller ikke støtte i administrativ praksis.

Højesteret ændrer med afgørelsen den hidtil gængse forståelse af Tinglysningsafgiftslovens § 6 a, og det er nu derfor muligt også for interessentskaber at opnå afgiftsfritagelse i medfør af bestemmelsen.

Højesterets dom i sagen kan i sin helhed læses her.

Har du spørgsmål til anvendelsesområdet for tinglysningsafgiftsloven, er du altid velkommen til at kontakte vores fast ejendom-specialister.