I denne artikelserie sætter CLEMENS fokus på den nye whistleblowerlov og de vigtigste fokuspunkter, som virksomheder skal være opmærksomme på, når de skal implementere de nødvendige procedurer for at overholde whistleblowerloven.

I denne artikel sætter vi fokus på, hvornår en whistleblower er beskyttet under whistleblowerloven.

Har din virksomhed endnu ikke etableret en whistleblowerordning, eller har du spørgsmål til den nye whistleblowerlov, er du altid velkommen til at kontakte vores whistleblowerteam.

Du kan også læse mere om CLEMENS’ whistleblowerordning her.

1. Betingelser for beskyttelse

Som whistleblower har man en række rettigheder både før, under og efter, at man har foretaget en indberetning eller offentliggørelse i overensstemmelse med whistleblowerlovens regler.

Du kan læse mere om, hvilke forhold en whistleblower kan indberette om her.

En arbejdsgiver kan ikke gyldigt aftale at fravige disse rettigheder til skade for en (potentiel) whistleblower, men der er intet til hinder for, at arbejdsgiveren vælger at tildele whistlebloweren rettigheder, der stiller den pågældende bedre end whistleblowerlovens regler.

Denne ufravigelighed betyder fx, at en arbejdsgiver ikke gyldigt kan pålægge eller opretholde en tavshedsforpligtelse overfor sine medarbejdere, som medfører, at medarbejderne er afskåret fra at videregive eller offentliggøre oplysninger om alvorlige forhold i virksomheden, hvis betingelserne for videregivelse eller offentliggørelse i øvrigt er opfyldt.

Det er en forudsætning for at opnå beskyttelse, at whistlebloweren havde rimelig grund til at antage, at oplysningerne var korrekte på tidspunktet for indberetningen og vedrører forhold, der falder inden for lovens anvendelsesområde. Man er derimod ikke beskyttet, hvis man bevidst indberetter om urigtige eller vildledende forhold.

2 Hvad betyder det at være beskyttet under whistleblowerloven?

Hvis medarbejderen er beskyttet under whistleblowerloven, betyder det, at vedkommende ikke kan ifalde et ansvar for at afsløre fortrolige oplysninger eller bryde sin tavshedspligt. Dette gælder dog kun, såfremt whistlebloweren har rimelig grund til at tro, at oplysningerne i indberetningen er nødvendige for at afsløre en lovovertrædelse eller andre alvorlige forhold, som er omfattet af lovens anvendelsesområde.

En whistleblower kan dog ifalde et straffeansvar, hvis selve anskaffelsen af oplysningerne udgør en strafbar handling. Dette vil fx være tilfældet, hvis oplysningerne er anskaffet ved hacking eller uberettiget aflytning af andre kollegaer .

Til eksempel kan nævnes Højesterets afgørelse af 13. januar 2022, hvor en kommunal ansat blev dømt for overtrædelse af sin tavshedspligt efter straffelovens § 152, stk. 1 ved at have videregivet fortrolige og følsomme oplysninger om 89 borgere til en journalist på Dagbladet Information. Hverken straffelovens § 152 e, nr. 2 eller whistleblowerloven kunne føre til straffrihed.

Du kan læse mere om afgørelsen her.

Er der derimod tale om dokumenter, som medarbejderen har lovlig adgang til, vil vedkommende ikke ifalde et straffeansvar for at tage kopier af sådanne dokumenter eller fjerne dem fra arbejdspladsen.

3 Intern og ekstern whistleblowerordning

Hvis den virksomhed, som de fortrolige oplysninger vedrører, er underlagt en forpligtelse til at etablere en intern whistleblowerordning, kan whistlebloweren foretage indberetningen til denne interne whistleblowerordning. En intern whistleblowerordning kan godt være administreret af en ekstern samarbejdspartner, herunder fx en advokat. Eventuel ekstern administration betyder ikke, at der er tale om en ekstern whistleblowerordning i whistleblowerlovens forstand.

Du kan læse mere om kravene til etablering af interne whistleblowerordninger her.

Whistlebloweren kan også vælge at foretage en indberetning til en ekstern whistleblowerordning. Whistlebloweren er altid berettiget til at anvende en ekstern whistleblowerordning frem for en intern eller i forlængelse af en intern indberetning, fx hvis ikke den pågældende virksomhed eller myndighed der er foretaget en indberetning til vender tilbage eller tager sagen seriøst.

I Danmark er den primære eksterne whistleblowerordning administreret af Datatilsynet. Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at der kan foretages indberetninger vedrørende alle forhold, som er omfattet af whistleblowerloven til Datatilsynets eksterne whistleblowerordning, og denne ordning er således ikke begrænset til indberetninger, som kan relateres til databeskyttelse.

4 Offentliggørelse under beskyttelse af whistleblowerloven

Under særlige omstændigheder kan en whistleblower vælge at offentliggøre fortrolige oplysninger om en virksomhed eller myndighed under beskyttelse af whistleblowerloven.  

Whistlebloweren er dog kun beskyttet, såfremt én af følgende betingelser er opfyldt:

  1. Hvis whistlebloweren først har foretaget en indberetning til den relevante virksomhed eller myndigheds interne whistleblowerordning og en ekstern whistleblowerordning eller direkte til en ekstern whistleblowerordning, uden at der er foretaget en passende opfølgning inden for den i whistleblowerloven fastsatte frist på 3 måneder.
  2. Hvis whistlebloweren har rimelig grund til at antage, at overtrædelsen kan udgøre en overhængende eller åbenbar fare for offentlighedens interesser.
  3. Hvis whistlebloweren har rimelig grund til at antage, at der ved indberetning til en ekstern whistleblowerordning er risiko for repressalier, eller at der på grund af sagens konkrete omstændigheder er ringe udsigt til, at overtrædelsen vil blive imødegået effektivt.

Reglerne understreger vigtigheden af at både offentlige myndigheder og private virksomheder har styr på deres interne indberetningskanaler, således at eventuelle ulovlige forhold bringes for dagens lys uden unødvendige og uheldige konsekvenser for såvel whistlebloweren som virksomheden/myndigheden.

5 CLEMENS’ Whistleblowerordning

Har du spørgsmål til artiklen, eller har din virksomhed endnu ikke fået etableret en intern whistleblowerordningen, så tag endelig fat i CLEMENS’ whistleblowerteam.
CLEMENS’ whistleblowerordning er brugervenlig, fleksibel og hurtig at etablere. Med en effektiv og sikker håndtering af indberetninger sætter CLEMENS’ whistleblowerordning jer i stand til både hurtigt og diskret at få rettet op på uønskede forhold samt at forhindre potentielle økonomiske tab.
Når du vælger CLEMENS’ whistleblowerordning, slipper du for at bekymre dig om flere komplicerede regler, der kræver uddannelse af medarbejdere, et administrativt setup og unødig brug af interne ressourcer, ligesom du sikrer, at alle indberetninger bliver håndteret juridisk korrekt og rapporteret hurtigt og effektivt tilbage til virksomheden.

Du kan læse mere om CLEMENS’ whistleblowerordning her.