– i lyset af den nye normalvedtægt.

Den 1. januar 2021 træder en ny normalvedtægt for ejerforeninger i kraft.

Den nye normalvedtægt gælder for alle ejerforeninger, der ikke har vedtaget og tinglyst en særvedtægt.

I eksisterende ejerforeninger (stiftet inden den 1. januar 2021), som ikke har vedtaget og tinglyst en særvedtægt, vil den gamle normalvedtægt dog være gældende i en overgangsperiode indtil 1. januar 2022.

Der har været skrevet meget om indholdet af den nye normalvedtægt, herunder de nye stemmeregler i §§ 3-8. Det har i forskellige artikler været anført, at beslutninger i ejerforeninger om indretning og salg af tagboliger på fællesejendom enten ved indretning af eksisterende tagetager eller påbygning af yderligere etager træffes på generalforsamlingen med tilslutning fra et flertal på mindst 9/10 af ejerne, jf. normalvedtægtens § 6. Reglen omfatter salg af større grundarealer eller betydelige fælles bestanddele.

En sådan retstilstand vil alt andet lige udfordre realiseringen af en del potentielle tagprojekter i fremtiden, simpelthen fordi det vil være vanskeligt at opnå den fornødne tilslutning fra ejerne i ejerforeningen.

Hvordan håndterer du som ejerforening indretning og salg af tagboliger?

Særlige stemmeregler i ejerlejlighedsloven

Situationen er imidlertid, at de særlige stemmeregler i ejerlejlighedsloven, jf. §§ 5-6, ifølge forarbejderne til den seneste ændring af ejerlejlighedsloven går forud for stemmereglerne i normalvedtægten og i en særvedtægt, hvilket dermed også gælder særreglen om ’tagboliger’ i ejerlejlighedslovens § 5, stk. 7.

Ifølge denne bestemmelse, som er en videreførelse af den oprindelige regel fra 2002, kan beslutninger om indretning og salg af ’tagboliger’ træffes på generalforsamlingen. Det kræver tilslutning fra mindst to tredjedele af ejerne i ejerforeningen efter fordelingstal og antal.

Vedtages et forslag ikke efter denne regel med det fornødne flertal på generalforsamlingen, men har det på generalforsamlingen opnået tilslutning fra et flertal på mindst to tredjedele blandt de repræsenterede ejere, kan der afholdes ekstraordinær generalforsamling inden 8 uger.

På generalforsamlingen kan forslaget uanset antallet af repræsenterede ejere vedtages med to tredjedele af de afgivne stemmer efter fordelingstal og antal.

Har du spørgsmål til, hvordan du som ejerforening håndterer indretning og salg af tagboliger, er du altid velkommen til at kontante CLEMENS Advokatfirmas specialister i fast ejendom.