Information om lagerbeskatning: Tilbage i august 2020 offentliggjorde regeringen sit udspil ”Ny ret til tidlig pension – værdig tilbagetrækning for alle”. Som en del af finansieringen af udspillet om ret til tidlig pension vil regeringen indføre lagerbeskatning af selskabers udlejnings- og investeringsejendomme med virkning fra år 2023. Lagerbeskatningsmodellen går ud på, at fast ejendom hvert år skal beskattes ud fra deres eventuelle værdistigninger, uanset om ejendommen er solgt eller ej.

Denne form for beskatning står altså i modsætning til de nuværende regler om beskatning af fast ejendom, hvorefter der først skal betales avanceskat, når man sælger sin ejendom og i den forbindelse realiserer en gevinst (realisationsprincippet).

CLEMENS Advokatfirma har tilbage i 2020 skrevet en artikel vedr. det politiske udspil om lagerbeskatningen af fast ejendom.

For en uddybende gennemgang af udspillet og de udfordringerne som følger heraf kan du læse vores tidligere artikel “Lagerbeskatning af fast ejendom” .

Status på lagerbeskatning af fast ejendom

Den omtalte artikel er skrevet i lyset af regeringens udspil fra august 2020. Nærværende artikel har til formål at give en opdatering på, hvad status på udspillet er i dag.

Kort efter udgivelsen af vores seneste artikel om lagerbeskatningen indgik regeringen en politisk aftale med Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om retten til tidlig pension. I denne aftale fremgår lagerbeskatningen stadig som en del af finansieringen heraf. Lagerbeskatning synes derfor stadig at blive en realitet for ejendomsavancer fra 2023.

Der er endnu ikke blevet fremsat et lovforslag om lagerbeskatning, men det forventes, at lovforslaget fremsættes i løbet af 2022.

Reglerne forventes indført fra den 1. januar 2023.

Ved siden af den politiske aftale har Skatteministeriet løbende afgivet en række svar på spørgsmål vedrørende lagerbeskatningen, hvoraf vi i nedenstående vil udlede de væsentligste forhold.

Hvilke virksomheder omfattes?

For så vidt angår typer af virksomheder, der omfattes, fremgår det af den politiske aftale, at lagerbeskatningen skal gælde for selskaber mv., der omfattes af den almindelige selskabsbeskatning på 22 pct. af indkomsten. Dette er typisk aktieselskaber og anpartsselskaber. Personligt drevne virksomheder holdes ude af ordningen med lagerbeskatning.

Den præcise afgrænsning af hvilke selskaber og ejendomme der omfattes, fastlægges dog først endeligt i forbindelse med det lovforberedende arbejde. Det fremgår imidlertid af aftalen, at ejendomme, som selskaberne i overvejende grad anvender i egen drift, undtages fra lagerbeskatningen. Det gælder f.eks. ejendomme, selskabet selv eller et koncernselskab anvender til administration, lager, produktion eller landbrug. Der indføres desuden en beløbsgrænse på kr. 100 mio., således at koncerner med mindre ejendomsporteføljer undtages.

Formålet er at mindske de administrative byrder forbundet med forslaget både for selskaberne og skatteforvaltningen.

Værdiansættelse og indgangsværdier

Lagerbeskatningen vil omfatte fremtidige værdistigninger på ejendomme fra 2023 og frem. Det fremgår af Skatteministeriets svar på nogle af de stillede spørgsmål, at det er tanken, at der skal fastsættes indgangsværdier i 2023. Det er disse indgangsværdier, der skal danne grundlag for lagerbeskatningen. Det vil sige, at en efterfølgende værdistigning i forhold til indgangsværdien skal beskattes efter lagerprincippet.

Det er meningen, at de omfattede ejendomme årligt skal værdiansættes til handelsværdien. Det er virksomhederne selv, der skal foretage denne vurdering, og vurderingen skal foretages af hver enkelt ejendom for sig.

Skattemyndighederne efterprøver i dag værdiansættelse af aktiver, der skal lagerbeskattes. På samme måde vil skattemyndighederne efterprøve den opgjorte handelsværdi af ejendomme, der skal lagerbeskattes efter årsskiftet.

Skattemæssig afskrivning

Ministeriet vurderer umiddelbart, at muligheden for skattemæssig afskrivning for de omfattede ejendomme bør afskaffes, når den nye ordning med lagerbeskatning indføres. Baggrunden herfor er, at der ved vurderingen af handelsværdien tages hensyn til slitage på ejendommen. Ejendommens værdi og dermed beskatningsgrundlaget vil altså således reduceres. Såfremt det stadig ville være muligt at foretage afskrivning på ejendommen, fører dette ifølge ministeriet reelt til et dobbeltfradrag.

For ovenstående er det vigtigt at holde sig for øje, at alle detaljerne vedrørende ordningen med lagerbeskatning først bliver endeligt afklaret i forbindelse med udarbejdelsen af lovforslaget.

Hos CLEMENS Advokatfirma følger vi løbende med i udviklingen af den endelige udformning af finansieringsmodellen bag ved ordningen om ret til tidlig pension.

Hvis du har spørgsmål til konsekvenserne af den foreslåede lagerbeskatningsmodel for din konkrete situation, eller ønsker yderligere information om lagerbeskatning, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse.