Tilbage i 2014 blev der indgået et lejelovsforlig, der på sigt skulle medføre en forenkling og modernisering af lejelovgivningen.

Denne sommer – altså seks år efter – blev der så sendt et lovforslag angående en sammenskrivning af blandt andet boligreguleringsloven og lejeloven i høring.

Det overordnede formål med sammenskrivningen af reglerne er at skabe et bedre overblik for både lejere og udlejere, da de omhandlende love kun er blevet mere omfangsrige gennem de sidste 30 år. Der er kommet nye bestemmelser til og sket flere justeringer, som lejeboligmarkedets parter skal navigere i.

Det manglende overblik over de mange regler, som ofte er svære at forstå, har resulteret i et stigende antal tvister inden for lejeretten, og der er dermed et øget behov for afklaring af de mange reglers anvendelse.

Hensigten med lejelovsændringerne er at skabe én lejelov (lov om leje) med alle reglerne for forholdet mellem udlejer og lejer, og én lov (lov om boligforhold) med alle reglerne af offentligretlig karakter ( bl.a. vedrørende reglerne om kommunal anvisningsret, tvungen administration af udlejningsejendomme, Grundejernes Investeringsfond, huslejenævnets sammensætning og sagsbehandling m.v. ).

Berører lejelovsændringerne forholdet mellem lejer og udlejer?

Det er ikke intentionen med lejelovsændringerne, at retsstillingen mellem udlejer og lejer skal forrykkes, dvs. hensigten er, at der kun kommer til at ske ganske få ændringer i indholdet af regelsættet.

I stedet skal sammenskrivningen være af mere teknisk karakter, så behovet for et bedre overblik bliver mødt bedst muligt. Forenklingen af reglerne opnås dels ved sammenskrivningen, dels ved fjernelse af enslydende bestemmelser.

Selvom det ikke er formålet at lave store indholdsmæssige ændringer i regelsættet, bliver det en stor opgave at få gennemført de planlagte lejelovsændringer.

Lejelovsændringer – måske, måske ikke på vej

Hvad er planen for initiativet?

Forliget fra den 11. juni 2014 anførte, at oprydningsarbejdet skal ske i tre faser:

  1. Konkrete ændringer i lejeloven og boligreguleringsloven.
  2. Evaluering.
  3. Sammenskrivning af lejeloven og boligreguleringsloven.

Det er nu planen at gennemføre fase tre.

Tilbage i marts 2015 blev der vedtaget en ændringslov med ikrafttrædelse den 1. juli 2015 (lov nr. 310 af 30. marts 2015 om forenkling og modernisering af lejelovgivningen). De konkrete lejelovsændringer, der blev vedtaget med denne lov, indebar blandt andet, at der blev indført obligatorisk ind- og fraflytningssyn for udlejere af mere end én beboelseslejlighed og indført krav om normalistandsættelse i stedet for nyistandsættelse.

Evalueringen af disse lejelovsændringer fra 2015 blev foretaget to år senere den 20. december 2017 med det formål at belyse, om den gennemførte forenkling og modernisering havde haft den tilsigtede effekt. Det fremgik af forligsaftalen, hvilke temaer der skulle være genstand for evalueringen.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen konkluderede imidlertid, at der ikke var forhold, som indikerede behov for lovændringer eller andre initiativer.

Status?

Høringsfristen var oprindeligt fastsat til den 20. august 2020, men er blevet forlænget til den 18. september 2020.  

Vi følger sagen nøje, og vi vil derfor løbende opdatere, når der sker nyt. 

Har du spørgsmål til lejelovgivningen, kan du kontakte vores lejeretlige team, som altid står klar til at hjælpe.