Ny lov om lempeligere krav til omdannelse af iværksætterselskaber (IVS’er) til anpartsselskaber (ApS’er)

I efteråret 2020 lavede regeringen sammen med Folketinget en politisk aftale, hvor der blev taget initiativ til at lempe reglerne for omregistrering af iværksætterselskaber til anpartsselskaber.

Lige inden årsskiftet vedtog Folketinget de foreslåede ændringer af selskabsloven, så kravene til omdannelse af IVS til ApS lempet.

CLEMENS Advokatfirma har tidligere udgivet en artikel om den politiske aftale, der ligger til grund for den vedtagne lov.

Følgende er blevet vedtaget den 17. december 2020:

  1. Ved omregistreringen fra IVS til ApS skal der ske indskud af restkapitalen op til det lovpligtige niveau for selskabskapitalen for et ApS. Restkapitalen udgør differencen mellem IVS’ets registrerede selskabskapital på eksempelvis kr. 1 og minimumskravet på kr. 40.000 til selskabskapitalen for et ApS. Der skal i forbindelse med indskuddet af restkapitalen ikke ske udligning af en eventuel negativ egenkapital. Indbetalingen skal ske efter reglerne om kapitalforhøjelser i selskabsloven.
  2. Fristen for omregistrering forlænges med seks måneder. Det betyder at fristen forlænges fra den 15. april 2021 til den 15. oktober 2021.

Ved omregistreringen fra IVS til ApS er det ikke længere et krav, at der vedlægges en revisorerklæring, der bekræfter, at selskabskapitalen er til stede ved omregistreringen. Dog skal en indbetaling af restkapitalen stadig dokumenteres.

IVS selskaber afskaffes – de skal nu omdannes til anpartsselskaber

Hvis kapitalforhøjelsen eksempelvis sker ved kontant indskud, så skal selskabets ledelse ved omregistreringen vedlægge dokumentation for indbetalingen. Dette kan f.eks. være bankbilag, der viser, at kapitalen er indbetalt på en konto tilhørende selskabet.

Hvis indskuddet sker i andre værdier end kontanter, så skal der vedlægges en vurderingsberetning, jf. selskabslovens § 37, som dokumentation for værdien af de indskudte aktiver.

Der skal derudover ved anmeldelelsen af omregistreringen vedlægges dokumentation for den gyldige beslutning og vedtægter, hvor selskabsbetegnelsen og selskabskapitalen er ændret. Indbetalingen af restkapitalen skal desuden ske efter reglerne om kapitalforhøjelser i selskabslovens kapitel 10.

Erhvervsstyrelsens elektroniske IT-system er netop blevet tilrettet, så det kan håndtere de nye regler. Erhvervsministeren har på baggrund heraf udstedt en bekendtgørelse om, at reglerne nu er trådt i kraft.

Erhvervsstyrelsens vejledning til omregistrering af et iværksætterselskab til et anpartsselskab er således også blevet opdateret. Find mere information i Erhvervsstyrelsens vejledning

Såfremt IVS’et ikke opfylder kravet om indbetaling af restkapitalen som beskrevet ovenfor inden for udløbet af fristen den 15. oktober 2021, så kan Erhvervsstyrelsen anmode skifteretten om at opløse selskabet efter selskabslovens regler herom.

Skal vi hjælpe dig med at omregistrere dit IVS til et ApS, eller har du spørgsmål hertil, så er du altid velkommen til at kontakte os.