Justitsminister Nick Hækkerup har fremsat et lovforslag om en ny retsafgiftslov, som skal forenkle reglerne om retsafgifter. Forenklingerne indebærer, at retsafgiften for nogle sagstyper forhøjes og for andre sagstyper sænkes eller helt afskaffes.

Forenkling af retsafgifterne

Onsdag den 21. oktober 2020 blev der fremsat et nyt lovforslag med det formål at gøre reglerne om retsafgifter mere enkle. Det er foreslået at erstatte den gældende retsafgiftslov fra 1969 med en helt ny retsafgiftslov, så reglerne bliver nemmere for borgere og myndigheder at anvende og forstå. Lovforslaget lægger navnlig op til ændringer vedrørende afgifterne i civile retssager, fogedsager og skiftesager.

De økonomiske ændringer

Formålet med retsafgifter er økonomisk for at give staten et provenu, som i 2019 var på kr. 452,2 mio. Derudover har afgifterne et processuelt formål, idet retsafgifterne skal være med til at modvirke ubegrundede sagsanlæg og appeller.

Det samlede provenu af retsafgifter forventes med den foreslåede ordning at stige med ca. 3% svarende til ca. kr. 15 mio. årligt ved et uændret antal sager.

Ændringen af de nugældende regler

Den foreslåede retsafgiftslov medfører navnlig ændringer vedrørende:

  • retsafgifterne i civile retssager
  • skiftesager og
  • fogedsager.

I civile sager foreslås det at ændre alle retsafgifter til en fast takst baseret på intervaller i modsætning til den nugældende ordning, hvor retsafgiften bl.a. beregnes procentuelt af sagens værdi.

Der er dermed mindre behov for at bruge ressourcer på beregning af retsafgift.

De nugældende regler medfører, at der ved sagsanlægget og sagens berammelse til hovedforhandling for sager med en sagsværdi på mere end kr. 50.000 betales kr. 750 samt 1,2% af den del af sagens værdi, der overstiger kr. 50.000. For hver af de to retsafgifter gælder et loft på kr. 75.000, og retsafgiften kan derfor samlet ikke overstige kr. 150.000.  

Den foreslåede retsafgiftslov forskyder betalingen af retsafgiften, og samtidig fjernes loftet på kr. 75.000. Ved sagens anlæg betales således:

  • 1.500 kr for sager med en sagsværdi højere end kr. 100.000 og
  • 750 kr hvis sagsværdien er mindre end kr. 100.000.

Det bliver derfor i afgiftsmæssig henseende billigere at anlægge en civil retssag.

Der skal dog stadig betales retsafgift for hovedforhandlingen, og det er her, retsafgiften udgør en fast takst baseret på intervaller. Den højest mulige retsafgift for hovedforhandlingen er foreslået til kr. 160.000 for sager med en sagsværdi på over kr. 6 mio. Intervallerne med de tilhørende retsafgiftstakster følger af lovforslagets § 2, stk. 4.

Hvis sagen forliges

Den væsentlige del af retsafgiften forfalder tidligst til betaling 3 måneder før hovedforhandlingen, og herudover er det som en markant ændring foreslået, at fristen for afgiftspligtens bortfald ændres, så afgiftspligten bortfalder, hvis retten gives besked om, at sagen er bortfaldet – eksempelvis i tilfælde af, at sagen forliges – senest 2 uger før hovedforhandlingen i forhold til de nugældende 6 uger.

Endvidere er det et udtrykt ønske at afskaffe de retsafgifter, som ikke har en processuel begrundelse, og hvor afgiftens eneste formål er at øge provenuet for staten. Eksempelvis er det foreslået, at udlæg af et dødsbo uden bobehandling samt udlæg af et dødsbo til længstlevende ægtefælle skal være afgiftsfri. Samtidig foreslås det, at en skyldners rekonstruktionsbegæring skal være afgiftsfri.

I fogedsager er det foreslået, at der betales en fast afgift på kr. 750 uafhængigt af sagens værdi og behandling. Det tidligere grundbeløb på kr. 300 med en eventuel tillægsafgift på kr. 400 for eksempelvis en udkørende fogedforretning sløjfes med andre ord, så der i stedet betales en engangsafgift på kr. 750, som skal dække alt, hvad fogedretten foretager sig på fogedrettens kontor uanset sagens kompleksitet og omfang, ligesom udkørende fogedforretninger og politifremstillinger foreslås omfattet af engangsafgiften.

Det fremsatte lovforslag om en ny retsafgiftslov kan derfor – særligt for civile sager og fogedsager – få konkret betydning på grund af de foreslåede ændringer.

CLEMENS Advokatfirma følger behandlingen af det nye lovforslag og bemærker, at behandlingen af lovforslaget stadig er på sit spæde stadie. Lovforslaget er foreløbigt sat på dagsordenen til 1. behandling i Folketinget den 10. november 2020.

Du kan følge behandlingen af lovforslaget om ny retsafgift her eller læse hele lovforslaget om en ny retsafgiftslov, samt ministeriets overvejelser her.

Har du spørgsmål vedrørende betydningen af lovforslaget om en ny retsafgiftslov eller spørgsmål vedrørende de forenklede regler, er du altid velkommen til at kontakte CLEMENS Advokatfirmas specialister i retssager og voldgiftssager.