Må arbejdsgiver pålægge medarbejdere at blive testet: Folketinget vedtog den 19. november 2020 et lovforslag, der giver adgang til, at arbejdsgivere kan pålægge deres medarbejdere at blive testet for Covid-19 og videregive testresultatet til arbejdsgiveren.

Loven giver arbejdsgivere adgang til at pålægge deres medarbejdere at blive testet, hvis der er en saglig grund hertil – det vil sige, hvis det pga. arbejdsmiljøhensyn eller væsentlige driftsmæssige hensyn er nødvendigt for at begrænse smitten af Covid-19. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at det bl.a. er sagligt driftsmæssigt begrundet at teste, hvis virksomheden har været lukket på grund af udbrud af smitte i virksomheden.

Må arbejdsgiver pålægge medarbejdere at blive testet?

Rammerne og tidspunktet for test

Såfremt man som arbejdsgiver pålægger medarbejdere at blive testet, er det vigtigt at være opmærksom på, at man så vidt muligt skal sørge for, at testen foretages i medarbejderens arbejdstid. Alternativt skal medarbejderen kompenseres økonomisk for den tid, medarbejderen bruger på at tage testen uden for arbejdstiden, og andre rimelige udgifter forbundet med testen.

Derudover skal en pålagt test gennemføres på en betryggende måde, uanset om testen foretages på arbejdspladsen eller andetsteds. Heri ligger, at testen skal være i overensstemmelse med de regler og retningslinjer, som de relevante myndigheder har fastsat for korrekt forsvarlig foretagelse af test for Covid-19.

Endelig er det vigtigt at være opmærksom på, at arbejdsgiveren er forpligtet til skriftligt at informere medarbejderne om, at de vil blive pålagt test, og at dette skal ske i overensstemmelse med relevant lovgivning og eventuelle overenskomster, ligesom arbejdsgiveren skal være opmærksom på at høre et eventuelt samarbejdsudvalg.

Arbejdsgiveren kan i øvrigt blive pålagt at betale en godtgørelse, hvis ikke baggrunden eller rammerne for den pålagte test stemmer overens med loven.

Sanktioner

Såfremt en medarbejder ikke efterkommer arbejdsgiverens berettigede pålæg om at blive testet for Covid-19 eller at oplyse arbejdsgiveren om resultatet heraf, kan det medføre arbejdsretlige sanktioner. Dette gælder dog kun, såfremt medarbejderen skriftligt er oplyst om konsekvenserne ved at nægte at lade sig teste eller oplyse om resultatet.

Lovens tidshorisont

Loven trådte i kraft den 19. november 2020 og er som udgangspunkt sat til at udløbe den 1. juli 2021, således at arbejdsgivere ikke herefter kan pålægge ansatte at blive testet for Covid-19.

Hos CLEMENS Advokatfirma står vi som altid klar til at assistere vedrørende alle de nye retlige udfordringer, der er fulgt med udbruddet af Covid-19. Hvis du har spørgsmål til loven eller dennes betydning for ansættelsesforhold eller persondataretlige problemstillinger, er du selvfølgelig mere end velkommen til at tage fat i vores specialister.