Kim Nielsen er specialist i lejeret – såvel bolig- som erhvervslejeret og rådgiver private og offentlige virksomheder, administratorer og investorer inden for alle aspekter af erhvervs- og boliglejeretten.

Rådgivningen omfatter bl.a. udfærdigelse af lejekontrakter, herunder forhandling/genforhandling, varsling af lejeforhøjelse og tvister om lejens størrelse samt parternes vedligeholdelsesforpligtelser. Herudover rådgiver Kim om fraflytning, opsigelse og ophævelse af lejemål, herunder udsættelsessager samt lejerskifte. 

Kim har stor ekspertise vedrørende alle problemstillinger om lejefastsættelse i boliglejemål, herunder bl.a. reglerne om omkostningsbestemt leje.

Kim Nielsen underviser ofte ejendomsadministratorer, jurister, advokater m.v. i lejeret.

Herudover har Kim stor procedureerfaring og fører mange sager for såvel huslejenævn, boligret og landsret.

Sprog 

  • Skandinaviske sprog
  • Engelsk

Hverv/medlemsskaber 

  • Udlejerforeningen Aarhus (suppleant til bestyrelsen)
  • Danske Udlejere
  • Ejendomsforeningen Danmark, herunder medlemskab af ERFA-gruppe I, Jylland
  • Dansk Selskab for Boligret
  • Juridisk Forum til udbredelse og forståelse af Erhvervslejeretten

Baggrund 

  • Uddannelse: Cand.jur. 2004, Aarhus Universitet
  • Møderet for Højesteret