Morten Bangsgaard Kjeldsen beskæftiger sig med erhvervsretlige problemstillinger i bred forstand, herunder kontraktindgåelse, og bistår med det løbende sagsarbejde, udarbejdelse af notater, juridisk informationssøgning og forberedelse af retssager ved at udarbejde udkast til processkrifter.

Sprog
Dansk
Engelsk

Baggrund
Skrevet speciale om: “Køber, sælger og mæglers retsstilling ved overdragelsen af investeringsejendomme, når mægleren begår fejl ved opgørelsen af nettoindtægten for investeringsejendommen”. Bliver cand.jur. sommeren 2020.