Regeringen og arbejdsmarkedets parter har med virkning fra den 14. september 2020 indgået en trepartsaftale om en midlertidig arbejdsfordelingsordning på det private arbejdsmarked. Aftalen indebærer, at arbejdsgiver kan nedsætte medarbejdernes arbejdstid og tilsvarende løn, i en midlertidig periode, for at undgå afskedigelser som følge af corona-krisen.

Der er tale om en supplerende ordning, der eksisterer sideløbende med den gældende arbejdsfordelingsordning, men aftaleparterne opfordrer til at anvende den nye midlertidige ordning. Den nye, midlertidige ordnings formål, er at sikre større fleksibilitet for arbejdsgiver og arbejdstager, og for at undgå, at de berørte medarbejdere som alternativ afskediges. Det skal fremhæves, at virksomheder registreret under samme p-nummer ikke kan anvende de to arbejdsfordelingsordninger på samme tid.

Arbejdsfordeling efter den midlertidige ordning

Lønmodtagere, der indgår i en arbejdsfordeling efter den midlertidige ordning, indtræder fuldt ud i deres tidligere aftalte rettigheder, når perioden med arbejdsfordeling efter den midlertidige ordning er udløbet. Den nye ordning vil gælde alle medarbejdere på det private arbejdsmarked, herunder både det overenskomstdækkede og det ikke-overenskomstdækkede område.

Arbejdsfordeling betyder, at virksomhedens medarbejdere kan deles om det arbejde, der skal udføres, og i den resterende tid tage uddannelse eller oppebære dagpenge. Den nye midlertidige aftale om arbejdsfordeling giver en højere dagpengesats samt større fleksibilitet end den eksisterende ordning.

Dagpenge, G-dage og A-kasse

Den nye, midlertidige ordning indebærer, at:

  • den maksimale dagpengesats for personer i den midlertidige arbejdsfordelingsordning forhøjes til ca. 143,50 kr. i timen, svarende til 23.000 kr. pr. måned, hvilket er godt 20 % over den normale dagpengesats
  • der vil ske en midlertidig suspension af forbrug af dagpenge under den nye midlertidige arbejdsfordelingsordning.
  • for medarbejdere der ikke er medlem af en a-kasse bliver der mulighed for, ekstraordinært, at melde sig ind en a-kasse og indbetale tre måneders medlemskab pr. måned (“bagud”-betaling af a-kasse kontingent), hvis medarbejderen ønsker ret til supplerende dagpenge under den nye, midlertidige arbejdsfordelingsordning.
  • de arbejdsgivere, der ønsker at gøre brug af den midlertidige arbejdsfordelingsordning, skal bidrage til finansieringen af ordningen ved betaling af et fast arbejdsgiverbidrag, svarende til tre “G-dage” om måneden pr. medarbejder (G-dage er en godtgørelse, arbejdsgivere betaler for de første ledighedsdage for de medarbejdere, der er medlem af en a-kasse). I 2020 er satsen for én G-dag 881 kr. ‒ for tre G-dage er det samlede beløb 2.643 kr. Pengene skal udbetales til medarbejderen for de pågældende dage, hvor den ansatte ikke modtager dagpenge, sammen med den ansattes ordinære løn for de dage, hvor der udføres arbejde for virksomheden. Staten dækker differencen mellem dagpengesatsen og satsen for G-dage.
  • de lempede krav til jobsøgning, der gælder under arbejdsfordeling i de første seks uger, udvides til at gælde for hele perioden for arbejdsfordeling efter den nye midlertidige ordning.
  • der indføres større fleksibilitet i forholdet mellem tid med arbejde og ledighed. Fremfor faste skabeloner over tid med ledighed under arbejdsfordeling, indføres nu krav om, at tid med ledighed under arbejdsfordeling skal udgøre mindst 20 pct. og maksimalt 50 pct. i gennemsnit målt over fire uger i forhold til den aftalte arbejdstid. Ordningen giver kun mulighed for at erstatte arbejdstid med ledighed, og den kan således ikke anvendes til at ændre på arbejdstidens placering mv. i videre omfang end efter de gældende overenskomsters regler.
  • det gøres muligt at få udbetalt dagpenge under deltagelse i uddannelse til og med den 31. december 2020 (hvis deltagelsen i uddannelsen er aftalt mellem medlemmet og arbejdsgiveren) i forbindelse med, at medlemmet er omfattet af den nye, midlertidige arbejdsfordelingsordning, dog højest fire måneder. Efter den hidtil eneste gældende ordning kunne der ikke udbetales dagpenge til personer, der deltog i uddannelse.
Trepartsaftale om en ny midlertidig arbejdsfordelingsordning på det private arbejdsmarked

Aftale-periode

Aftalen gælder til og med d. 31. december 2020/12-2020, dog med mulighed for, at etablerede arbejdsfordelinger kan løbe ind i 2021 med en maksimal varighed på 4 måneder.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har til hensigt at følge op på aftalen i november 2020 og drøfte, hvorvidt der er behov for at forlænge den.

Se de vedtagne love her:

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og barselsloven

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (uddannelsesbekendtgørelsen