Midlertidige ungdomsboliger: I forbindelse med studiestart opstår der ofte en stor efterspørgsel på ungdomsboliger. Denne efterspørgsel – set i lyset af den langvarige proces, der er forbundet med opførelse af nye boliger – har dannet baggrund for en lovændring, der pr. 1. januar 2021 gør det muligt for kommunerne at etablere midlertidige studieboliger.

Den nye ordning indebærer desuden samarbejdsmuligheder med private aktører, således at den praktiske håndtering af etableringen af midlertidige ungdomsboliger kan overlades til sådanne.

Kommunernes muligheder

Hidtil har kommunernes muligheder for at opføre ungdomsboliger været begrænset til kun at gælde boliger for visse persongrupper med særlige behov. Det var i den forbindelse en forudsætning, at de kommunale udgifter blev dækket af huslejen.

Gennem en ny bestemmelse i almenboligloven har kommunalbestyrelsen nu mulighed for at etablere og finansiere midlertidige studieboliger. Dette medfører også, at kommuner nu kan dispensere midlertidigt fra bestemmelser i en lokalplan, uanset om dispensationen måtte være i strid med principperne i lokalplanen.

Kommunerne kan etablere midlertidige ungdomsboliger, som feks. containere indrettet til beboelse.

Udløb af dispensationsperiode og andre begrænsninger

Ved udløb af dispensationsperioden – der for studieboliger kan udgøre op til 10 år – vil kommunen kunne meddele en ny dispensation for maksimalt 3 år. En ny dispensation kræver en saglig begrundelse og vil i princippet kunne meddeles et ubegrænset antal gange.

Det er hensigten, at tilbuddet om husly til de uddannelsessøgende er tidsbegrænset til studiestart og ikke kan anvendes som et permanent boligtilbud. Som udgangspunkt vil der være tale om midlertidigt husly i op til 4-5 måneder.

Kommunerne kan ikke etablere egentlige boliger, som vil være omfattet af lejelovgivningen, men må begrænse sig til mobile beboelsesvogne, containere indrettet til beboelse, vandrehjem, hytter på en campingplads eller lignende. Der vil altså ikke kunne dispenseres til opførelse af nye bygninger, der ikke vil kunne fjernes igen, eller som på anden måde vil medføre en permanent ændring eller påvirkning af området.

Løsning via ekstern part

I forbindelse med muligheden for etablering af studie- og ungdomsboliger kan kommunalbestyrelsen desuden indgå aftaler med bl.a. foreninger og virksomheder om ordningen og yde støtte til dækning af de udgifter, der er forbundet med etablering og drift af ordningen.

Der er således mulighed for at overlade den praktiske og administrative håndtering til en tredjepart. Dette kan bl.a. inkludere anvisning af boligerne samt at stå for udlejning af sådanne, lejebetaling, vedligeholdelse m.v. En ekstern aktør skal agere i henhold til det serviceniveau, der er besluttet af kommunalbestyrelsen.

Ejer du eller din virksomhed ubenyttede arealer, eller er din virksomhed relevant som administrator for opgaver vedrørende ordningen, er du velkommen til at kontakte advokat (H) Søren Hammer Westmark eller en af CLEMENS Advokatfirmas øvrige advokater i fast ejendom.