Nye økonomiske regler for internationale ægtefæller: Pr. 1.1.2023 træder nye lovvalgsregler i kraft, angående hvilket lands lov finder anvendelse på ægtefællers formueforhold. De nye lovvalgsregler bryder med uforanderlighedsprincippet om, at det er mandens domicillov, som regulerer ægtefællers økonomiske forhold under ægteskabet og i forbindelse med skilsmisse. Reglerne indebærer, at alle udlændinge med 5 års bopæl i Danmark pr. 1.1.2023 kommer under den danske formueordning og reglerne i lov om ægtefællers økonomiske forhold, hvor der f.eks. gælder et udgangspunkt om ligedeling af ægtefællernes samlede positive formue i tilfælde af skilsmisse.

Baggrunden for de nye økonomiske regler for internationale ægtefæller

Den 1. januar 2018 vedtog Folketinget en ny lov, som fastlagde reglerne for ægtefællers økonomiske situation i forbindelse med indgåelse af ægteskab, under ægteskabet og ved separation og skilsmisse.
Samtidig blev det besluttet at ændre den tidligere fastslåede retspraksis om, at det var mandens domicillov (bopæl) på tidspunktet for indgåelse af ægteskab, som var afgørende for, hvilket lands lov, der bestemte ægtefællers økonomiske situation. Hvor den tidligere lovvalgsregel var kønsbestemt og underlagt et uforanderlighedsprincip, blev det besluttet at lave kønsneutrale regler samt at bryde med uforanderlighedsprincippet.

Lovreglerne blev gjort kønsneutrale pr. 1.1.2018, så det ikke længere var mandens domicilland, som var afgørende for lovvalg, men derimod det land, hvor begge ægtefæller boede på tidspunktet for indgåelse af ægteskabet, alternativt hvor de begge først boede samtidig efter indgåelse af ægteskabet.
Der er indført en overgangsordning i forhold til bruddet med uforanderlighedsprincippet, som træder ikraft pr. 1.1.2023, hvorefter alle, som har boet 5 år i Danmark efter 1.1.2018 automatisk, vil blive underlagt dansk formueordning.

Et argument for denne ændring har bl.a. været, at man har ønsket ensartethed, idet både regler om arv, ægtefællebidrag og forældremyndighed følger bopælslandet, og hvorfor man har fundet det mest hensigtsmæssigt, at også reglerne om ægtefællers økonomiske forhold, bl.a. i forbindelse med bodeling, fremadrettet reguleres efter bopælslandet, dog først efter 5 års ophold i Danmark.

Nye økonomiske regler for internationale ægtefæller

Man kan ændre lovvalgsreglerne ved ægtepagt

Det kan have store konsekvenser, hvis man tror, at reglerne i ens oprindelsesland eller tidligere bopælsland fortsat finder anvendelse, idet der kan være stor forskel på dansk formueordning i forhold til reglerne i andre lande, både i Sydeuropa, USA og Asien.

Derfor har man også mulighed for at ændre lovvalget i en ægtepagt eller forhåndsaftale, hvor man kan bestemme, at loven i en stat, hvor en af ægtefællerne bor (hvis ikke begge bor i Danmark) eller er statsborger ved aftalens indgåelse, skal finde anvendelse på deres økonomiske forhold.

En aftale om lovvalg indgået i Danmark, mens begge ægtefæller har bopæl her, skal være indgået i en ægtepagt, som opfylder de danske regler for indgåelse af ægtepagt. En aftale om lovvalg indgået i udlandet er gyldig, hvis den er skriftlig, dateret og underskrevet af begge parter, uanset den ikke opfylder de danske krav for en ægtepagt, under forudsætning af at en eller begge parter boede i det pågældende land på tidspunktet for aftalens indgåelse.

Man kan ikke frit vælge, hvilket lands lov skal finde anvendelse. Det er alene loven i det land, hvor man bor ved aftalens indgåelse, eller det land hvor man er statsborger ved aftalens indgåelse, man kan vælge. Der er dog vedtaget overgangsregler, så man også kan vælge, at loven i det land, som fandt anvendelse før lovens ikrafttræden, fortsat skal finde anvendelse.

Det bemærkes, at udenlandske regler, som vil være åbenbart uforeneligt med grundlæggende danske retsprincipper (ordre public) ikke kan finde anvendelse i Danmark.

Spørg CLEMENS Advokatfirma

Hos CLEMENS Advokatfirma rådgiver vi i familieretlige emner, herunder international familieret. Hvis du har spørgsmål til, hvilket lands formueordning gælder for din ægtefælle og dig, eller du ønsker at ændre på formueordningen, så sidder vores eksperter i international familieret klar til at hjælpe. Hvis I som virksomhed er interesseret i et oplæg angående de nye lovvalgsregler for jeres udenlandske medarbejdere, kommer vi gerne ud på jeres arbejdsplads og holder oplæg.