1. Hvem er vi

CLEMENS Advokatpartnerselskab
CVR-nr.: 32676561
Skt. Clemens Stræde 7
8000 Aarhus C
(herefter ”vi”, ”os” eller ”vores”) er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os på databeskyttelse@clemenslaw.dk.

2. Hvilke personoplysninger behandler vi og hvorfor?

2.1 Klienter

For at kunne levere vores advokatbistand til dig eller din virksomhed, indsamler og behandler vi blandt andet følgende almindelige personoplysninger:

• Navn
• Telefonnummer
• Adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger

Alt afhængig af sagens karakter kan det være nødvendigt at indhente yderligere oplysninger om dig. Dette kan fx være:

• Fortrolige oplysninger, herunder fx CPR-nummer, oplysninger om formueforhold, skatteoplysninger eller familiære forhold
• Følsomme oplysninger, herunder fx helbredsoplysninger
• Oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser

Du vil altid blive særskilt informeret i forbindelse med, at vi indsamler sådanne yderligere oplysninger om dig.

Såfremt vi indhenter oplysninger, der kræver samtykke fra dig, beder vi på tidspunktet for indsamlingen om samtykke til behandlingen af sådanne oplysninger

2.2 Indsamling og opbevaring af legitimation i forbindelse med hvidvask

Indsamling og opbevaring af legitimation i forbindelse med hvidvask
Hvis vores samarbejde er omfattet af hvidvaskloven, behandler vi følgende personoplysninger om dig for at overholde vores retlige forpligtelser efter hvidvaskloven:

• CPR-nummer
• Dokumentation for identitetsoplysninger (kopi af pas eller kørekort)

2.3 Kandidater

Hvis du har sendt en ansøgning til os, behandler vi følgende personoplysninger om dig:

1) personoplysninger i dit ansøgningsmateriale
2) personoplysninger som vi eventuelt indhenter fra offentlige medier på internettet, herunder fx LinkedIn, Facebook mv.
og 3) personoplysninger som vi eventuelt indhenter fra referencer.

Vi indhenter udelukkende almindelige oplysninger om dig.

Alt afhængigt af hvilke oplysninger du har oplyst i dit ansøgningsmateriale, kan vi dog komme også komme ud for at behandle personoplysninger om dig i nedenstående kategorier:

• Følsomme personoplysninger
• Oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser
• Fortrolige personoplysninger, herunder CPR-nummer

2.4 Modtagere af nyhedsbreve

Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, behandler vi følgende personoplysninger om dig, for at vi kan sende vores nyheder til dig:

  1. navn
  2. e-mailadresse.

2.5 Øvrige personer

Hvis du er modpart i en af vores sager, behandler vi de personoplysninger, der fremgår af og er nødvendige for sagen. Det vil typisk være oplysninger om dit navn og kontaktoplysninger, men det kan også være CPR-nummer eller andre kategorier af personoplysninger.

Såfremt du har deltaget i et seminar, et kursus eller lignende hos os, behandler vi de personoplysninger der er nødvendige for at registrere dig og eventuelt udarbejde et kursusbevis, herunder fx dit navn, kontaktoplysninger og oplysninger om din arbejdsgiver.

Når du besøger vores hjemmeside, anvender vi cookies, hvis du giver dit samtykke hertil.

Du kan læse mere herom i vores cookiepolitik.

3. Hvad er retsgrundlaget for vores behandling?

3.1 Klienter

Når vi leverer advokatbistand til dig, behandler dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at kunne levere vores ydelse til dig, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, eller fordi behandlingen er nødvendig for at kunne forfølge legitime interesser, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

3.2 Indsamling og opbevaring af legitimation i forbindelse med hvidvask

Hvis vi behandler de personoplysninger som fremgår af dit pas/kørekort, herunder dit CPR-nummer, som følge af vores forpligtelser efter hvidvaskloven, sker dette, fordi det følger af lovgivningen, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2 og for at overholde vores retlige forpligtelser efter hvidvaskloven, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra c.

3.3 Kandidater

Når vi modtager din ansøgning, behandler vi dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt for, at såvel du og som CLEMENS kan forfølge en legitim interesse, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

I det omfang vi behandler personoplysninger i de øvrige kategorier om dig, fordi du på eget initiativ har anført disse oplysninger i dit ansøgningsmateriale, betragtes din fremsendelse heraf som et samtykke til, at vi må behandle personoplysningerne under rekrutteringsprocessen (opfordrede ansøgninger), eller indtil vi har foretaget en vurdering af, om vi ønsker at gemme din ansøgning i en periode (uopfordrede ansøgninger).

Såfremt vi ønsker at indhente referencer om dig i forbindelse med et konkret ansættelsesforløb, beder vi om dit samtykke hertil, inden vi tager kontakt til eventuelle oplyste referencer i ansøgningsmaterialet.

Såfremt vi ønsker at gemme din ansøgning i en periode, beder vi om dit specifikke samtykke hertil.

3.4 Modtagere af nyhedsbreve

Når du tilmelder dig vores nyhedsservice, behandler vi dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke til direkte markedsføring, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a samt markedsføringslovens § 10.

Du kan altid trække dit samtykke tilbage ved henvendelse til os.

3.5 Øvrige personer

Hvis du er modpart i en af vores sager, behandler vi dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at forfølge legitime interesser, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f, eller fordi behandlingen er nødvendig for at et retskrav kan fastlægges, gøres gæl-dende eller forsvares, jf. persondataforordningens art. 9, stk. 2, litra f.

Hvis du har deltaget i et kursus eller lignende hos os, behandler vi dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at forfølge legitime interesser, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Når du besøger vores hjemmeside, behandler vi dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke til cookies, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

4. Hvem videregiver vi dine personoplysninger til?

Vi videregiver udelukkende dine personoplysninger, når det er nødvendigt for at levere vores ydelse til vores klienter, eller hvis det følger af en retlig forpligtelse, der påhviler os som dataansvarlige.

Når det er nødvendigt at videregive dine personoplysninger, gør vi en stor indsats for at sikre os, at alle modtagere lever op til den gældende persondatalovgivning.

I forbindelse med den daglige drift og for at kunne levere den bedste ydelse til vores klienter, kan vi komme ud for at videregive dine personoplysninger til følgende overordnede kategorier af leverandører, samarbejdspartnere og databehandlere:

• Drifts- og softwareleverandører samt andre databehandlere
• Modparter i retssager eller øvrige udenretlige tvister
• Professionelle tredjeparter, herunder fx ejendomsmæglere, banker mv.
• Kreditvurderingsvirksomheder
• Offentlige myndigheder
• Øvrige underleverandører og samarbejdspartnere

I forbindelse med arrangementer mv. kan vi i særlige tilfælde tage situationsbilleder med henblik på at offentliggøre disse på sociale medier (LinkedIn). I den forbindelse gør vi en stor indsats for, at de personer, som er på billederne, ikke føler sig udstillet eller krænket, og vi spørger selvfølgelig om lov til at tage billederne i de konkrete situationer. Såfremt vi offentliggør sådanne situationsbilleder af dig, har du ret til at gøre indsigelse mod denne behandling, og vi vil i sådanne tilfælde altid gøre hvad vi kan for at fjerne billeder/opslag.

Hvis du ønsker at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger eller har spørgsmål til vores personlivspolitik, kan du kontakte os på databeskyttelse@clemenslaw.dk.

5. Hvornår sletter/anonymiserer vi dine oplysninger?

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til de oplyste formål.

Vi opbevarer som udgangspunkt dine personoplysninger i 10 år efter en sags og/eller klientforholdets afslutning, medmindre vi fortsat har et sagligt formål med at opbevare oplysningerne.

Vi opbevarer personoplysninger, som er indsamlet for at overholde vores retlige forpligtelser efter hvidvaskloven, i 5 år efter klientforholdet er afsluttet, medmindre vi fortsat har et legitimt formål med at opbevare oplysningerne.

Vi opbevarer dit ansøgningsmateriale, indtil rekrutteringsperioden er afsluttet (opfordrede ansøgninger). I nogle tilfælde beder vi om dit samtykke til at opbevare din ansøgning i en periode på 6-12 måneder (opfordrede og uopfordrede ansøgninger). Såfremt du i sådanne tilfælde giver dit samtykke, opbevarer vi din ansøgning i den periode, du har givet samtykke til.

6. Sikkerhedsforanstaltninger

Vi prioriterer persondatasikkerhed meget højt og har stor fokus på, at vi behandler dine personoplysninger i henhold til gældende persondatalovgivning.

For at beskytte dine personoplysninger bedst muligt vurderer vi løbende de risici, der kan være forbundet med vores behandling af dine personoplysninger. Vi er især opmærksomme på at beskytte dine personoplysninger mod diskrimination, identitetstyveri, økonomisk tab, tab af omdømme og datafortrolighed.

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt/ændret og mod uautoriseret offentliggørelse eller utilsigtet adgang.

For at undgå tab af personoplysninger foretager vi løbende backup af vores systemer, ligesom vi anvender kryptering eller andre sikkerhedsforanstaltninger, hvor det er nødvendigt.

Endelig uddanner vi vores medarbejdere i håndtering af personoplysninger.

I tilfælde af sikkerhedsbrud der indebærer en høj risiko for dine rettigheder, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet, så hurtigt som det efter omstændighederne er muligt.

7. Dine rettigheder

Når vi behandler dine personoplysninger, har du en række rettigheder over for os.

Ret til indsigt i dine personoplysninger
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse
Du har ret til at for urigtige personoplysninger om dig rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet dine personoplysninger.

Ret til begrænsning af behandling
I særlige tilfælde har du ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset til opbevaring.

Ret til indsigelse
I særlige tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Dette gælder blandt andet, når vi behandler dine personoplysninger efter persondataforordningens art. 6, litra 1, stk. f.

Ret til at få transmitteret personoplysninger (dataportabilitet)
I særlige tilfælde har du ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder eller har spørgsmål til vores persondatapolitik, kan du altid kontakte os på databeskyttelse@clemenslaw.dk.

Du kan også læse mere om dine rettigheder og persondatapolitik i Datatilsynets vejledning på www.datatilsynet.dk.

8. Klage til Datatilsyntet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, men vi håber selvfølgelig, at du vil kontakte os først, så vi forhåbentlig kan finde en løsning.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger og klagevejledning på www.datatilsynet.dk.

9. Forbehold for ændringer

Vi forbeholder os retten til at ændre denne persondatapolitik. Vi anbefaler, at du løbende kontrollerer og ajourfører dig med vores persondatapolitik.