Lettelse af samarbejdet mellem private ejendomsudviklere og almene boligorganisationer

Folketinget har den 28. november 2019 vedtaget en ændring i lov om almene boliger, der har til formål at lette samarbejde mellem almene boligorganisationer og private boligudviklere.

Lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2020.

Hidtil har der i lov om almene boliger m.v. været en hindring for etablering af såkaldt blandede boligbyggerier indeholdende almene boliger, da disse alene kan opføres, når en almen boligorganisation erhverver en ubebygget grund og herefter opfører almene boliger.

Formålet med lovændringen er at give blandt andet almene boligorganisationer mulighed for at etablere almene boliger i samarbejde med en privat part.

Med lovændringen udvides muligheden for, at almene boligorganisationer kan modtage tilsagn om offentlig støtte, således at tilsagnet kan meddeles ikke alene i situationer, hvor en almen boligorganisation som tilsagnsmodtager står som selvstændig bygherre men tillige i situationer, hvor bygherreopgaven varetages i et samarbejde mellem tilsagnsmodtager og en privat part.

Lovændringen giver ligeledes mulighed for, at der kan gives tilsagn om støtte til en almennyttig boligorganisation, selvom den almennyttige boligorganisation ikke har skøde på ejendommen under boligernes opførelse, men først får dette efterfølgende.

Det er en betingelse for anvendelse af de nye regler for samarbejde mellem almene-boligorganisationer og private boligudviklere, at samarbejdet er nødvendigt for at etablere boligerne, og at den almennyttige boligorganisation ikke løber unødige risici.

Yderligere er det en betingelse, at den almennyttige boligorganisation i aftalen med den private ejendomsudvikler sørger for, at den private ejendomsudvikler udfører de aftalte arbejder i henhold til de udbudsretlige forpligtelser, som påhviler den almennyttige boligorganisation.

Det er således stadigvæk nødvendigt, at der i samarbejde mellem almene-boligorganisationer og private boligudviklere indgås udførlige aftaler om de ovennævnte forhold. På den måde sikres det, at betingelserne for at anvende de lempelige regler er opfyldt.

Har du spørgsmål til ovennævnte, er du velkommen til at rette henvendelse til advokat (H), partner Søren Hammer Westmark, advokat Cristine Ussing eller advokat Helene Kjærgaard Nielsen.

Nye muligheder for samarbejde mellem almene-boligorganisationer og private boligudviklere