I en ny afgørelse fra Vestre Landsret blev en skønsmand anset for værende inhabil, idet han ved besvarelsen af skønstemaet var gået væsentligt ud over rammen for de stillede spørgsmål.  

I en sag om syn og skøn vedrørende mangler ved udførelse af murerarbejde mellem en hovedentreprenør og en underentreprenør havde skønsmanden ved besvarelse af et konkret spørgsmål udtalt sig kritisk over for hovedentreprenørens tilsyn, idet hovedentreprenøren ikke havde påtalt det mangelfulde murerarbejde over for murersvendene.

Efter hovedentreprenørens opfattelse var skønsmanden herved gået ud over rammen for de stillede spørgsmål. Hovedentreprenøren påstod derfor skønsmanden afsat og ny skønsmand udmeldt, og at de allerede afgivne erklæringer skulle udgå af sagen. Underentreprenøren nedlagde påstand om, at hovedentreprenørens påstand ikke skulle tages til følge.

Byretten giver medhold

Byretten gav underentreprenøren medhold, idet byretten fandt, at alene den del af besvarelsen, hvor skønsmanden var gået udover rammerne for spørgsmålet, skulle udgå.

Landsretten fandt skønsmanden inhabil

Landsretten fandt derimod, at skønsmanden ved sin besvarelse af det konkrete spørgsmål havde forholdt sig til en ansvarsproblematik, som ikke var omfattet af spørgsmålet. Skønsmanden var herved gået væsentligt ud over rammen for den stillede opgave. Skønsmanden havde ved sit ordvalg i den givne sammenhæng givet anledning til tvivl om sin fuldstændige upartiskhed. Skønsmanden havde således bragt sig selv i et sådant modsætningsforhold til hovedentreprenøren, at det gav anledning til en grundlæggende og begrundet tvivl om skønsmandens fuldstændige upartiskhed. Skønsmanden var således inhabil, og der blev derfor udmeldt en ny skønsmand.

Bemærkninger til afgørelsen

Afgørelsen er i overensstemmelse med tidligere retspraksis, hvor det er slået fast, at såfremt skønsmanden under skønsforretningen og ved sagens behandling har udvist manglende upartiskhed, så må han fratræde som følge af inhabilitet. Skønsmanden skal ikke alene være upartisk – men fuldstændig upartisk.

Såfremt du har spørgsmål vedrørende syn og skøn, er specialister hos CLEMENS Advokatfirma naturligvis klar til at rådgive, herunder også vedrørende faglig profil og habilitet for skønsmænd.