CLEMENS yder specialiseret juridisk rådgivning til boligorganisationer, kommuner og private om almene boliger.
Mere end 20% af alle boliger i Danmark er almene boliger. Dermed udgør de en markant andel af det samlede boligmarked.

Fælles for almene boliger er, at de er opført med støtte fra det offentlige, og dermed er både etablering og drift underlagt offentlige love og regler.

Regelsættet og lovreguleringen af de almene boliger er meget omfattende, kompleks og under stadig forandring.

Det indebærer behov for specialviden og juridisk kendskab til samt erfaring med de praktiske udfordringer, som boligorganisationer, kommuner og private møder.

Med mange års erfaringer som rådgiver for almene boligorganisationer og administrationsorganisationer er vi stærkt rustet til at håndtere alle de juridiske spørgsmål, der opstår med relevans for almene boliger.

Med et hold specialiserede advokater med dyb indsigt inden for området har vi en helt særlig forståelse for og faglig viden om den almene boligsektor.

Vi stræber efter at være den foretrukne rådgiver og leverer en samlet rådgivning til almene boligorganisationer i hele Danmark, herunder vedrørende:

 • Organisationsforhold, beboerdemokrati, sideaktiviteter, støttereglerne, fusion og spaltning af organisationer og afdelinger, likvidation af organisationer og afdelinger mv.
 • Lejers råderet, lejers installationsret, udlejers adgang til det lejede, lejers vedligeholdelsespligt, overgang af lejers brugsret mv.
 • Opsigelse, ophævelse og endelig udsættelse som følge af-:
  • manglende betaling,
  • vanrøgt,
  • overtrædelser af husorden og
  • forkert benyttelse af det lejede mv.
 • Inkasso af restancer i forbindelse med flytning
 • Diverse lejeretlige spørgsmål – herunder udarbejdelse af lejeaftaler i forbindelse med servicearealer og øvrig udlejning
 • Udarbejdelse af overdragelsesaftaler og grundkøbsaftaler samt øvrig bistand i forbindelse med erhvervelse og salg af fast ejendom
  • ( herunder due diligence i form af juridisk gennemgang af ejendommens dokumenter)
 • Udbuds- og entrepriseretlig rådgivning – herunder udbudsbetingelser, rammeaftaler, entreprise- og rådgivningskontrakter m.v. – i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter, herunder større renoveringsprojekter
 • Projektstyring/rådgivning og optimering af arbejdsgange/processer for gennemførelse af projekter
 • Projektsamarbejdsaftaler/partnering og offentlige-private partnerskaber (OPP)
 • Fejl og mangler ved fast ejendom samt syn og skøn og rets- og voldgiftssager knyttet hertil
 • Personalejuridiske spørgsmål
 • It-kontrakter i forbindelse med digitaliseringsprojekter
 • Persondataret