Hos CLEMENS har vi gennem mange år ydet rådgivning til bestyrelser om bestyrelsens opgaver og ansvar – et område som særligt gennem de senere år er blevet intensiveret på grund af det stigende fokus på god ledelse. Desuden er kravene til de enkelte bestyrelsesmedlemmers viden, kompetencer og arbejdsindsats øget markant, hvilket tillige gælder bestyrelsesmedlemmernes ansvar.

Vi rådgiver blandt andet:

 • virksomhedsejere om de forskellige regler vedrørende bestyrelsen og anbefalinger om god virksomhedsledelse,
 • virksomhedsejere om muligheden for et advisory board,
 • enkeltpersoner om deres forpligtelser og ansvar som bestyrelsesmedlem, og
 • bestyrelser om deres opgave og ansvar.

Vores lange erfaring med rådgivning til erhvervslivet gør os i stand til at bidrage med betydelig forståelse for strategi, ledelse, forretningsudvikling og generel virksomhedsdrift, og vi bliver ofte valgt ind som bestyrelsesmedlemmer i de virksomheder, som vi rådgiver.

Vi har derfor oparbejdet en betydelig erfaring med varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem. Det er vores erfaring, at virksomhederne ofte ser en stor værdi i at have os som medlem af bestyrelsen, da vi ofte samtidig hermed fungere som sparringspartner for ejeren, og kender dennes virksomhed.

Inden vi tiltræder en bestyrelsespost i en virksomhed, ønsker vi typisk en nærmere drøftelse med ejeren om årsagen til og forventningerne ved at få os ind i bestyrelsen, ligesom vi gerne vil have en drøftelse med bestyrelsens formand. Endvidere vil vi typisk gerne gennemgå følgende dokumenter:

 • Virksomhedens vedtægter
 • Oplysninger om de øvrige bestyrelsesmedlemmer
 • Eventuelle ejeraftaler, herunder om deltagerne kræver, at bestyrelsesmedlemmet underskriver disse aftaler
 • Seneste tre årsrapporter
 • Møde- og revisionsprotokoller fra de seneste par år
 • Forretningsorden for bestyrelsen
 • Direktørkontrakt og evt. direktionsinstruks
 • Seneste vedtagne strategiplan (hvis en sådan findes)

I vores bestyrelsesarbejde bidrager vi ikke alene med viden om det formelle juridiske ansvar, som en bestyrelse er underlagt, men vi tager sammen med den øvrige bestyrelse og den daglige ledelse ansvar for virksomhedens væsentlige forhold. Det er vores ambition at være værdiskabende og gøre en forskel for virksomheden via en løbende, aktiv og målrettet fokusering på strategi samt opfølgning på og eksekvering af strategi.