Ved overdragelse af erhvervsejendomme er der i stigende grad behov for advokatrådgivning om juridiske, tekniske og økonomiske forhold på tværs af fagområder og privat- og offentligretlige regler. Hos CLEMENS Advokatfirma tilbyder vi juridisk rådgivning på et højt fagligt niveau, og vi er ikke bange for som en del heraf at arbejde løsningsorienteret med rådgivere fra andre brancher, så dette skaber løsninger og dermed værdi for vores klienter.

Få højt specialiseret rådgivning hos en ejendomsadvokat

Vi rådgiver et betydeligt antal private og offentlige virksomheder, herunder private investorer, investeringsselskaber, ejendomsfonde, almene boligorganisationer, projektudviklere m.v. Derigennem har vi oparbejdet en stor erfaring med at overdragelse alle typer af fast ejendom, herunder køb/salg af boligudlejningsejendomme, blandede ejendomme, industri-, logistik- og detailhandelsejendomme, projektejendomme, domicilejendomme, landbrugsejendomme, ubebyggede ejendomme mv., uanset om overdragelserne er traditionelle aktivhandler eller selskabshandler.

Gennem denne betydelige erfaring har vi opbygget et solidt og omfattende kendskab til ejendomsmarkedet, ejendomsaktørerne og ikke mindst de markedsvilkår, som gør sig gældende. Kombinationen af denne erfaring, vores ejendomsadvokaters specialviden og indsigt i vores klienters forretninger gør os i stand til at yde en skarp, målrettet, konkurrencedygtig og ikke mindst værdiskabende rådgivning.

Vi kan rådgive om og hjælpe dig med bl.a.

  • At udføre traditionelle due diligence-undersøgelser, både på ejendoms- og selskabsniveau, herunder etablering og håndtering af datarum. Formålet med due diligence er at afdække de risici, der er forbundet med at overtage eller investere i fast ejendom, herunder erhvervsejendomme.
  • At forhandle vilkår for overdragelse af erhvervsejendommen. I de fleste ejendomshandler vil det være godt givet ud at tage en ejendomsadvokat med på råd så tidligt som muligt for at målrette overdragelsesprocessen, og sikre de bedst mulige handelsvilkår.
  • At udarbejde og forhandle alle dokumenter i forbindelse med ejendomsoverdragelsen, herunder købsaftale, aftaler om køberet, forkøbsret mv. Der kan være stor forskel på indholdet af vilkårene i de enkelte aftaledokumenter alt efter hvilken type erhvervsejendom, der overdrages. Det vil derfor ofte være værdifuldt, at få kontrakter gennemgået af en advokat med juridisk specialviden og indsigt specialist i overdragelse af erhvervsejendomme.
  • At berigtige ejendomsoverdragelsen enten ved tinglysning af adkomst eller gennemførelse af selskabsoverdragelsen, herunder de relevante selskabsretlige registreringer.
  • At afklare de skatte-, moms- og afgiftsmæssige konsekvenser ved overdragelsen. Særligt for erhvervsejendomme er det vigtigt at have fuldt overblik over hvilke skatter, der udløses ved et salg. Det kan f.eks. være skat af tidligere foretagne afskrivninger og avance på ejendommen.
  • At assistere ved lokalplansprocesser, herunder løbende sparring med ejer og lokalplanrådgiver.
  • At afklare regulatoriske offentligretlige forhold, f.eks. plangrundlag, tilladelser og dispensationer.

Ud over overdragelse af erhvervsejendomme kan vores team af ejendomsadvokater også hjælpe med projektudvikling, entrepriseret, erhvervslejeret, boliglejeret og udbudsret.