CLEMENS Advokatfirma rådgiver privatpersoner i alle former for sager inden for privatretten, herunder bl.a. familie/arveret, dødsbobehandling og køb/salg af fast ejendom.

Hos CLEMENS Advokatfirma har vi stor erfaring inden for privatret, og i alle vores sager lægger vi vægt på, at der gives den nødvendige vejledning, før vores klient træffer en afgørende beslutning. Vi lægger endvidere vægt på “god kemi” og kommunikation mellem klienten og os, idet vi har forståelse for, at der er tale om sager, som har stor betydning for klienten personligt.

Familieret

Vi yder rådgivning indenfor alle familieretlige områder.

I de familieretlige sager er det ofte særligt vigtigt, at der – f.eks. af hensyn til bevarelsen af et tilfredsstillende familieforhold eller fremtidigt samarbejde omkring børnene – forsøges opnået en god mindelig løsning, som alle involverede parter kan leve med. Hvis der er grundlag for det, forsøger vi derfor altid i disse sager at opnå en forligsmæssig løsning med den anden part i sagen inden der anlægges retssag.

Vi rådgiver blandt andet om:

 • Separation/skilsmisse og ægtefællebidrag
 • Bodeling, deling af pensionsmidler, særejekompensation og vederlagskrav
 • Samlivsophævelse mellem ugifte samlevende, herunder ophør af sameje om fælles hus/lejlighed
 • Forældremyndigheds-, bopæls- og samværssager
 • Faderskabssager
 • Oprettelse af ægtepagter
 • Oprettelse af fremtidsfuldmagter

Beneficerede sager

Ved beneficerede sager forstås sager, hvor klienten af det offentlige får beskikket en advokat, eksempelvis i sager vedr. separation/skilsmisse, forældremyndighed og samvær og børns bopæl samt feks. administrativ frihedsberøvelse.

En beneficeret advokat er en advokat, der er udpeget af Justitsministeriet til at blive beskikket som forsvarer og bistandsadvokat i straffesager og til at føre civile sager for personer, der har fri proces.

Det er altså en en advokat, der skal hjælpe dig i forbindelse med en retssag. Den beskikkede forsvarers opgave er at varetage dine interesser under sagens behandling. Beskikkede forsvarer kendetegnes ved, at omkostningerne først udredes af det offentlige i modsætningen til privatantagne forsvarsadvokater.

Arveret og dødsbobehandling

CLEMENS Advokatfirma yder rådgivning inden for alle områder af arveretten og dødsboskifteretten.

Vi bistår bl.a. med udarbejdelse af testamente, som sikrer at de værdier, som efterlades ved død, falder i arv til den/dem, man ønsker skal modtage værdierne. I nogle situationer kan det også være relevant at beskytte arven med bestemmelser om særeje eller båndlæggelse. Hvis der er mindreårige børn kan det også være relevant at oprette en “børnetilkendegivelse” som anviser, hvem der skal sørge for barnets opvækst, i tilfælde af, at begge forældre dør, inden barnet fylder 18 år. I nogle situationer vil der endvidere med fordel kunne oprettes et afgiftsbesparende testamente, som mindsker den boafgift, der skal betales af arven i dødsboet, således at der kommer et større beløb til udbetaling i arv.

CLEMENS Advokatfirma har stor erfaring med behandling af dødsboer. Dette kan være enten som testamentsindsat bobestyrer i dødsboet eller som bistand til arvinger, som ønsker at gennemføre et privat skifte af dødsboet. Hvis en efterlevende ægtefælle ønsker at overtage boet til hensidden i uskiftet bo, kan vi også hjælpe med dette.

Vores sagsbehandling i dødsboer sker i tæt samarbejde og dialog med arvingerne, således at vi sikrer os, at arvingernes ønsker/behov tilgodeses ved de beslutninger, som skal træffes i dødsboet. Arvingerne orienteres løbende om sagens forløb og informeres om de muligheder/valg de skal træffe i forbindelse med boets behandling, således at det sikres, at der i boet træffes de beslutninger, som giver det bedst mulige resultat for arvingerne.

Køb og salg af fast ejendom

Køb/salg af familiens bolig er en stor beslutning for de fleste. Vi tilbyder grundig gennemgang og rådgivning omkring købsaftalens vilkår før handlens godkendelse, undersøger ejendomsforholdene (såvel offentlige som private) samt afholder møde med gennemgang og underskrivelse af handlens dokumenter. På denne måde drager vi omsorg for, at handlen gennemføres på korrekt vis og så hurtigt som muligt.

Vi yder bistand til privatpersoner i alle typer af sager vedrørende fast ejendom, herunder bl.a.

 • Køb og salg af bolig/fritidsbolig
 • Sager vedrørende mangler ved købt/solgt ejendom
 • Gennemførsel – eller afværgning – af salg på tvangsauktion
 • Rådgivning om og gennemførsel af køb på tvangsauktion

Hvis et ugift par køber fast ejendom sammen vejleder vi i forbindelse med handlen også disse om mulighederne for oprettelse af samejekontrakt, som regulerer det fremtidige fælles ejerskab af ejendommen samt regulerer deres mulighed for at komme ud af det fælles ejerskab igen. Vi vejleder tillige om muligheden for sikring af hinanden ved oprettelse af testamente og/eller begunstigelse på pensioner/livsforsikringer.