Hos CLEMENS Advokatfirma har vi et dedikeret team af advokater, der beskæftiger sig med håndteringen af voldgiftssager og retssager for alle retsinstanser i Danmark.

Vi har indgående erfaring med repræsentation af klienter i alle former for kommercielle tvister ved byretter, landsretter og Højesteret. Desuden har vi mangeårig erfaring i at føre voldgiftssager.

En lang række af vores advokater har møderet for Højesteret og landsret, ligesom flere advokater jævnligt optræder som voldgiftsdommere i voldgiftssager.

Ved alle former for retssager og voldgiftssager lægger vi fra sagens begyndelse vægt på at få lagt den rigtige strategi for sagens håndtering. Det gælder både i forhold til fastlæggelse af sagens faktum, eventuel gennemførelse af syn og skøn, indkaldelse af vidner, iværksættelse af eventuelle forligsforhandlinger m.v.

Vi ved, at en retssag eller voldgiftssag ofte kræver store ressourcer for de involverede parter. Vi forsøger derfor altid at tilrettelægge sagen på en måde, der tager hensyn hertil, samtidig med at virksomhedens interesser beskyttes bedst muligt.

CLEMENS advokater er specialiserede og kender erhvervsjuraens mange ben. Vi har altid fokus på en løsningsorienteret og realistisk konfliktløsning.

Målet med vores arbejde er at tilgodese vores klienters ønsker, samtidig med at sagen ikke fører til yderligere uoverensstemmelser mellem parterne eller unødige sagsskridt, som komplicerer og fordyrer sagen.

Vi inddrager som en del af vores arbejde de forretningsmæssige og omkostningsmæssige konsekvenser for jer. Vi er med fra start til slut. Både som samarbejdspartner og som sparringspartner for vores klient.

I forhold til internationale tvister kan vi fungere som bindeled til kompetente udenlandske advokater, med det rette speciale. Vi trækker løbende på vores netværk og mangeårige erfaring med at bistå vores klienter, – også når vores klienter bliver involveret i retssager eller voldgiftssager uden for Danmarks grænser.

Vi rådgiver og bistår løbende vores klienter i:

  • Retssager ved byret, Sø- og Handelsretten, landsretterne og Højesteret. Det ses ofte, at parterne i erhvervsforhold på forhånd har indgået aftale om, at en senere tvist mellem parterne skal behandles ved voldgift.
  • Internationale retssager: Vi er ofte med som sparringspartner for vores klienter, når der bliver behov for rådgivning om internationale retsforhold.
  • Voldgiftssager: parterne i en tvist, kan vælge ikke at gå til domstolene, men i stedet aftale at lade en tvist afgøre af en eller flere personer, som parterne som udgangspunkt selv udpeger.
  • Forligsforhandlinger: Ofte er to parter i en tvist ikke voldsomt uenige. Det kan derfor i nogle tilfælde være den rigtige løsning, at sagen søges afsluttet ved forlig fremfor ved dom.
  • Mediation: Mediatorens primære opgave er at lytte til parterne i en konflikt og at få parterne til at opnå en mulig aftale. Målet med meditation er at finde en løsning, hvor begge de involverede parter i konflikten bliver tilfredse.
  • Behandling af sager ved alle former for ankenævn: Klagenævn håndterer særlige klager eller tvister inden for en given branche eller fagområde. I visse tilfælde og sagstyper, kan det anbefales at man bruger en advokat til håndtering af klagen.
  • Behandling af sager for Landsskatteretten, Revisornævnet, Klagenævnet for Udbud og Erhvervsankenævnet. Der findes i Danmark en lang række klagenævn, som håndterer klager og tvister inden for særlige brancher og fagområder. Vi har stor erfaring med at bistå vores klienter i klagenævnsprocessen.