Et værgemål er samfundets formelle tilbud om hjælp til at varetage økonomiske og personlige interesser for dem, der på grund af svækkelse, sygdom mv. har mistet evnen til selv at klare tingene. De fleste demente kan ofte klare sig med fuldmagter og generalfuldmagter, men det er vigtigt at vide, at der er mulighed for at få en værge, den dag behovet er der, og en fuldmagt eller generalfuldmagt ikke kan løse problemet.

Værgemål kan først komme på tale, når den pågældendes forhold ikke længere bliver varetaget betryggende.

Der findes tre typer af værgemål for voksne over 18 år:

1. Værgemål uden umyndiggørelse:
Personer, der lider af sindssygdom, svær demens, hæmmet psykisk udvikling eller anden form for svækket helbred, kan få en værge, hvis de er ude af stand til at overskue deres økonomiske eller personlige forhold. Værgemålet kan begrænses i tid og til bestemte typer opgaver. Den, der er under værgemål, er stadig myndig og kan fortsat indgå aftaler og råde over sin formue på egen hånd. Værgen handler dog på den svages vegne i alle forhold, der er omfattet af værgemålet.

2. Værgemål med umyndiggørelse:
Hvis der er decideret fare for, at den dementes formue, indkomst eller anden økonomisk interesse er ved at blive forringet væsentligt, eller hvis den demente udnyttes eller er i fare for at blive udnyttet økonomisk, er der mulighed for et mere vidtrækkende værgemål i form af umyndiggørelse. Et sådant værgemål griber dybt ind i en persons integritet ved decideret at umyndiggøre den pågældende, således at vedkommende ikke kan indgå aftaler eller råde over sin egen formue. Dette indebærer også, at den pågældende ikke længere har stemmeret.

3. Samværgemål:
Hvis en person på grund af uerfarenhed, svækket helbred eller anden lignende tilstand har behov for hjælp til at administrere sin formue eller andre økonomiske forhold, kan personen selv anmode Statsforvaltningen om at få en samværge.

Samværgemålet kan begrænses til bestemte aktiver eller forhold. Alle beslutninger skal tages sammen med den, der er under værgemål. Denne person er stadig myndig og kan fortsat indgå aftaler og råde over sin formue på egen hånd.

Den lovgivning, der regulerer området, er omfattende og kompliceret. CLEMENS Advokatfirma har advokater, der er særligt beskikkede af det offentlige til at fungere som fast værge. Vi har derfor stor ekspertise i alle former for værgemål og rådgiver gerne om mulighederne, ligesom vi kan iværksætte anmodninger om værgemål og gennemføre hele processen frem til etablering og drift af værgemål, som vi også er i stand til at varetage.