Storbritannien på vej til at blive et sikkert tredjeland: Den 19. februar 2021 påbegyndte Europa-Kommissionen vedtagelsen af to beslutninger om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet i Storbritannien i forbindelse med overførsel af personoplysninger hertil.

Processen skal – hvis alt går vel – munde ud i, at Storbritannien får status som et sikkert tredjeland i forbindelse med overførsel af personoplysninger. Dette er en afklaring, der har været undervejs i forbindelse med Brexit, da Storbritanniens udtræden af EU medførte, at Storbritannien efter de databeskyttelsesretlige regler har status som et tredjeland. Der er dog en overgangsperiode indtil 30. juni 2021, som betyder, at der på uændret grundlag kan overføres personoplysninger til Storbritannien frem til den 30. juni 2021, hvorefter den nye status træder i kraft. Hvis ikke Europa-Kommissionen vedtager denne beslutning, bliver Storbritannien et såkaldt usikkert tredjeland.

Baggrunden for Europa-Kommissionens indstilling

Beslutningerne relaterer sig til henholdsvis persondataforordningen (GDPR), der omhandler behandling og udveksling af personoplysninger, og retshåndhævelsesdirektivet, der omhandler myndigheders behandling af personoplysninger ved bl.a. efterforskning. Det er i denne kontekst, Storbritannien vil opnå status som sikkert tredjeland.

For at få denne status kræves det, at beskyttelsesniveauet for personoplysninger i tredjelandet svarer til beskyttelsen i EU. Det vil sige, at Europa-Kommissionen har gennemgået den relevante lovgivning og praksis i Storbritannien, herunder offentlige myndigheders adgang til personoplysninger, for at foretage denne vurdering af deres beskyttelsesniveau.

Europa-Kommissionen har med deres indstilling af Storbritannien som et sikkert tredjeland konkluderet, at beskyttelsesniveauet er tilstrækkeligt og svarer til det, der er gældende efter persondataforordningen og for første gang også i henhold til retshåndhævelsesdirektivet.

Konklusionen er ingen stor overraskelse, da Storbritanniens lovgivning i årtier er blevet påvirket af EU-retten som følge af deres EU-medlemskab. Dette gælder også udformningen af Storbritanniens databeskyttelsesretlige regler. Derudover spiller det også ind, at det britiske datatilsyn (ICO) har været toneangivende for tilsynsmyndigheder i andre EU-lande. Af væsentligere betydning for Europa-Kommissionens vurdering har det været at sikre, at beskyttelsesniveauet i Storbritannien er fremtidssikret, nu hvor de ikke længere er underlagt EU’s regler. Her er det værd at bemærke, at Storbritannien har forpligtet sig til at forblive part i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og Europarådets ”konvention 108”, der er det eneste bindende i forhold til databeskyttelse.

Storbritannien på vej til at blive et sikkert tredjeland

Som en del af processen til at blive et sikkert tredjeland er det dog ikke tilstrækkeligt, at Europa-Kommissionen godkender Storbritannien. Der skal endvidere indhentes en godkendende udtalelse fra Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB) og fra et udvalg bestående af repræsentanter fra alle medlemsstaterne i EU via den såkaldte komitologiprocedure.

Det sidste trin i processen vil være, at Europa-Kommissionen officielt vedtager de to beslutninger om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet og dermed tildeler Storbritannien status som sikkert tredjeland.

Såfremt Storbritannien bliver godkendt som sikkert tredjeland skal det aktuelle sikkerhedsniveau revurderes hvert fjerde år, forinden beslutningen kan forlænges.

Betydningen af status som sikkert tredjeland

Det har afgørende betydning for både virksomheder og borgere på begge sider af Den Engelske Kanal, at Storbritannien kan blive et sikkert tredjeland. Dette særligt for, at udvekslingen af personoplysninger mellem EU og Storbritannien kan ske uden yderligere foranstaltninger end blot de almindelige forpligtelser ved behandling og udveksling af personoplysninger.

CLEMENS advokaters bemærkninger

Det sidste punktum er endnu ikke sat ift. Storbritanniens status efter persondataforordningen og retshåndhævelsesdirektivet, og hos CLEMENS følger vi naturligvis udviklingen og opdaterer løbende.

Har du spørgsmål til betydningen af Storbritanniens indstilling til sikkert tredjeland eller i øvrigt brug for hjælp til håndteringen af de databeskyttelsesretlige regler, så står vores specialiserede persondataretsteam altid klar til at hjælpe.