Lavere tinglysningsafgift samt større og mere enkel mulighed for at overføre tinglysningsafgift fra et gammelt til et nyt pantebrev.

Den nu afgåede regering vedtog i 2018 en aftale med 30 forskellige initiativer med det formål at forenkle det danske afgiftssystem.

Herunder sanering af tinglysningsafgiftsloven.

Aftalen har i forhold til tinglysningsafgiftsloven konkret udmøntet sig i, at tinglysningsafgiftsloven med virkning fra 1. juli 2019 er ændret. Det betyder for det første, at den faste og variable afgift ved tinglysning af pant i fast ejendom nedsættes.

For det andet, at det bliver muligt i videre omfang end tidligere at overføre tinglysningsafgift fra et gammelt pantebrev til et nyt pantebrev i samme ejendom.

Særligt de større og mere enkle muligheder for at overføre tinglysningsafgift kan medføre besparelser for både private og professionelle ejendomsbesiddere ved køb og omlægning af lån.

Tinglysningsafgiftslovens gældende regler frem til 1. juli 2019

Til finansiering af køb af fast ejendom enten som privat eller professionel ejendomsbesidder anvendes typisk tre typer af pantebreve:

  • almindelige pantebreve (f.eks. et sælgerpantebrev)
  • ejerpantebreve og
  • kreditforeningspantebreve

Tinglysningsafgiften for ovennævnte pantebreve blev inden lovændringen beregnet med en fast afgift på kr. 1.660 og en variabel afgift på 1.5 % af pantebrevets hovedstol. Tinglysningssystemet medførte væsentlige omkostninger til tinglysning af pantebreve både i forbindelse med køb og omlægning af lån.

Frem til den 1. juli 2019 var det i nogle situationer muligt at overføre tinglysningsafgift, når et pantebrev blev afløst af et nyt pantebrev med pant i samme ejendom.

Muligheden afhang bl.a. af:

  • pantebrevstype
  • hvornår pantebrevet var tinglyst og
  • hvilke vilkår der gjaldt for det underliggende lån pantebrevet var etableret som sikkerhed for m.v.

Fordelen ved at kunne overføre tinglysningsafgift er og var, at det nye pantebrevs hovedstol nedsættes med det beløb som kan overføres fra det gamle pantebrev.

Dermed bliver beregningsgrundlaget for den variable tinglysningsafgift i forbindelse med tinglysning af det nye pantebrev lavere.

De gældende regler efter 1. juli 2019 – sanering af tinglysningsafgiftsloven

Med ikrafttræden pr. 1. juli 2019 er den faste afgift nedsat med kr. 20 fra kr. 1.660 til kr. 1.640 og den variable afgift nedsat med 0,05 % til 1,45 % af pantebrevets tinglyste hovedstol. Herudover nedsættes den variable tinglysningsafgift gradvist over en årrække til den pr. januar 2026 udgør 1,25 % af pantebrevets hovedstol.

Med saneringen af tinglysningsafgiftsloven er muligheden for at overføre tinglysningsafgift fra et gammelt pantebrev til et nyt pantebrev desuden blevet udvidet og forenklet.

Udgangspunktet er efter ændringen, at der kan ske overførsel af tinglysningsafgift mellem alle typer pantebreve – dog undtaget skadesløsbreve.

De tidligere betingelser for at kunne overføre tinglysningsafgift, fx kravene om at lånene skulle være kreditforeningslignende, pantebrevstyper m.v. er således ophævet.

Det vil helt konkret betyde, at der på en ejendom, hvor der fx er tinglyst pant til en kreditforening fremover vil kunne ske omlægning til et lån på andre vilkår end kreditforeningslignende.

Dette kan gøres uden at pantsætter derved fortaber adgangen til at overføre tinglysningsafgift, som det var tilfældet før den 1. juli 2019.

Før den 1. juli 2019 blev beregningsgrundlaget for tinglysningsafgiften, der kunne overføres for pantebreve tinglyst før den 1. juli 2007, beregnet efter ”restgældsprincippet”, hvorefter afgiftsgrundlaget (hovedstolen på det nye pantebrev) blev nedsat med størrelsen af den restgæld, som blev indfriet på et tidligere tinglyst pantebrev i samme ejendom.

For pantebreve tinglyst efter den 1. juli 2007 blev tinglysningsafgiften omvendt beregnet efter ”hovedstolsprincippet”, hvorefter afgiftsgrundlaget (hovedstolen på det nye pant) blev nedsat med den tinglyste hovedstol på det tidligere tinglyste pantebrev i samme ejendom.

Med ændringerne i tinglysningsafgiftsloven anvendes efter 1. juli 2019 udelukkende ”hovedstolsprincippet” for alle pantebreve, hvilket for ejendomsbesiddere med pantebreve tinglyst før 1. juli 2007 medfører en væsentlig større mulighed for at overføre tinglysningsafgift.

Den videregående mulighed for at overføre tinglysningsafgift vurderes at være den væsentligste ændring ved lovens ikrafttræden, da ændringen kan medføre mærkbare besparelser for ejendomsbesiddere ved tinglysning af pantebreve ved køb af en ejendom og omprioritering af lån, herunder at tinglysningsafgiften kan overføres til nyt pant ved alternative finansieringsformer der sikres med pant i ejendommen.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til hvilke muligheder saneringen af tinglysningsafgiftsloven åbner for dig eller din virksomhed eller ønsker du rådgivning i forbindelse med køb af en ejendom, er du velkommen til at kontakte vores specialistadvokater Lene Lausen og Martin Nielsen Hansen.

Ændring af tinglysningsafgiftsloven i forhold til pant i fast ejendom