Retten i Esbjerg har taget stilling til en tvist, som omhandler fortolkning af en opsigelsesbestemmelse i en trænerkontrakt indgået mellem en superligaklub og en fodboldtræner.

Den konkrete sag

Sagen vedrørte ansættelsesforholdet mellem Esbjerg fB og tidligere træner Jonas Dal.

Jonas Dal startede som træner i EfB i efteråret 2015 og fungerede som sådan frem til sommeren 2016, hvor parterne påbegyndte forhandlinger om ophør af samarbejdet. Jonas Dal blev af klubben suspenderet og senere opsagt og rettede herefter henvendelse til CLEMENS Advokatfirma, idet han mente, at hans kontrakt var uopsigelig i en længere periode.

Trænerkontrakten indeholdt en bestemmelse om, at kontrakten var uopsigelig indtil den 31. december 2017. Kontrakten kunne opsiges af Jonas Dal med 6 måneders varsel og af klubben med 12 måneders varsel.

Tvisten i sin kerne handlede om, hvorvidt EfB kunne opsige træner Jonas Dals ansættelse som træner til fratræden ved udgangen af uopsigelighedsperioden den 31. december 2017, eller om EfB først kunne afgive opsigelse af ansættelsen efter udløbet af uopsigelighedsperioden med den konsekvens, at et opsigelsesvarsel først kunne løbe herefter.

CLEMENS Advokatfirma var af den opfattelse, at EfB’s opsigelsesvarsel først kunne løbe efter udgangen af uopsigelighedsperioden, og at Jonas Dal dermed tidligst kunne være blevet opsagt i januar 2018 til fratræden ved udgangen af januar 2019.

Træner Jonas Dal rejste derfor et erstatningskrav mod EfB som følge af manglende løn, pension og feriegodtgørelse i perioden frem til udgangen af januar 2019 fratrukket de lønindtægter, som Jonas Dal havde oppebåret som følge af anden lønindtægt i perioden.

Endvidere rejste Jonas Dal et krav for mangler i henhold til ansættelsesbevisloven.

EfB fastholdt under sagen, at træner Jonas Dal kunne opsiges til fratræden allerede ved udgangen af uopsigelighedsperioden. EfB gjorde blandt andet gældende, at der er grænser for længden af en aftalt uopsigelighed, samt at man som arbejdsgiver må kunne opsige med et rimeligt varsel uanset det aftalte kontraktgrundlag.

Træner Jonas Dal (EfB) vinder principiel sag i Superligaen

Byrettens dom

Byretten fandt, at bestemmelsen om uopsigelighed ud fra formuleringerne i kontrakten samt omstændighederne i øvrigt mest nærliggende måtte forstås sådan, at opsigelsesvarslet tidligst kunne løbe fra ophøret af uopsigelighedsperioden.

Retten lagde til grund, at der ikke var grundlag for et synspunkt om, at EfB kunne opsige ansættelsesforholdet med et kortere rimeligt varsel, eller at man ikke gyldigt skulle kunne aftale uopsigelighed i en længerevarende periode.

Bestemmelsen om uopsigelighed medførte dermed, at EfB’s 12 måneders opsigelsesvarsel først kunne løbe fra og med 2018, hvorfor Jonas Dal først kunne fratræde ved udgangen af januar 2019.

EfB blev af retten i Esbjerg dømt til at betale træner Jonas Dal for manglende løn, pension og feriepenge i opsigelsesperioden fratrukket anden lønindtægt i perioden samt en godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis.

CLEMENS Advokater bemærker

Opsigelsesbestemmelser i ansættelseskontrakter er ofte genstand for uenighed. Der kan bl.a. opstå tvist om uopsigelighedsperioder, anciennitet samt spørgsmål om funktionærlovens præceptive varsler.

Det er derfor yderst vigtigt at have styr på kontraktgrundlaget med sine medarbejdere. Har du spørgsmål til ansættelseskontrakter eller brug for ansættelsesretlig rådgivning i øvrigt, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale.

Advokat og partner Søren Hammer Westmark samt advokat Caroline Sylvester har siden 2016 rådgivet Jonas Dal i tvisten. Søren Hammer Westmark førte sagen ved Retten i Esbjerg, som den 30. juli 2020 gav Jonas Dal medhold i sagen.