Indefrosne feriepenge og samtidighedsferie – træder i kraft 01. september 2020. En overgangsperiode har været nødvendig, i forbindelse med den nye ferielov og overgangen til samtidighedsferie.

Overgangsperioden har skullet forhindre en likviditetsmæssig belastning for de danske arbejdsgivere som følge af, at alle lønmodtagere ellers ville have et helt års opsparet ferie i overskud.

Med overgangsmodellen blev det besluttet, at feriepenge for perioden den 1. september 2019 – 31. august 2020 skulle overføres til en nyoprettet fond – ”Lønmodtagernes Feriemidler” – og at den enkelte lønmodtager ville kunne få udbetalt sine indefrosne feriepenge, når vedkommende forlod arbejdsmarkedet.

Det er disse indefrosne feriepenge fra overgangsmodellen, der nu er blevet en del af regeringens plan om at hjælpe økonomien.

Sommerpakke

Den 15. juni 2020 blev et bredt flertal i Folketinget enige om at vedtage den såkaldte Sommerpakke, der er en økonomisk håndsrækning efter de økonomiske følger af nedlukningen af samfundet som følge af Covid-19.

Sommerpakken medfører, at alle borgere fra oktober måned 2020 vil kunne få udbetalt, hvad der svarer til tre ugers feriepenge, der er optjent i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. marts 2020. Der er således tale om en fremskudt udbetaling af feriepenge, der er blevet indefrosset grundet overgangen til samtidighedsferie.   

Lønmodtagernes valg

Ansøgningen om udbetaling af indefrosne feriepenge skal foretages digitalt af den enkelte lønmodtager. Udbetalingen sker således ikke automatisk.

Det forventes, at ansøgningsperioden for udbetaling af indefrosne feriepenge bliver fra den 1. oktober 2020 og frem til den 1. december 2020.

Såfremt lønmodtageren ikke søger om udbetaling af sine indefrosne feriepenge, vil feriepengene fortsat blive administreret af fonden eller lønmodtagerens arbejdsgiver efter de nugældende regler. Feriepengene vil således først komme til udbetaling, når lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet.

Fra den 1. september 2020 kan du holde ferie løbende i takt med,
at du optjener den. Dette kaldes samtidighedsferie.

Finansieringen af Sommerpakken

Med den nye ferielov og overgangen til samtidighedsferie har arbejdsgiverne fået valget mellem selv at administrere de indefrosne feriepenge i virksomhederne eller at indbetale disse til fonden. De fleste arbejdsgivere har valgt selv at administrere de indefrosne feriepenge af likviditetsmæssige årsager. For at Sommerpakken således ikke skal belaste arbejdsgiverne økonomisk i unødigt omfang, har Folketinget vedtaget, at fonden udbetaler tre ugers feriepenge via et lån hos staten. Det er således staten, der mellemfinansierer engangsudbetalingen af feriepenge.

Modellen sikrer derved, at virksomhedernes likviditet ikke forværres, samt at der ikke sker ændringer i fristerne for indberetning og vilkårene for indbetalinger.

Har man som arbejdsgiver valgt selv at administrere de indefrosne feriepenge, er udgangspunktet fortsat, at disse først skal indbetales til fonden, når lønmodtageren pensioneres eller på anden vis forlader arbejdsmarkedet.

Skønsmæssig udbetaling af indefrosne feriepenge

Da fristen for virksomhedernes indberetning af indefrosne feriepenge først er i december måned 2020, er den fremskudte udbetaling af midler nødt til at være baseret delvist på et skøn på baggrund af tilgængelige oplysninger om den enkelte lønmodtagers lønindkomst i optjeningsperioden.

Det er regeringens vurdering, at det er det mest præcise beregningsgrundlag ud fra de oplysninger, der er tilgængelige på nuværende tidspunkt, men at man må forvente en række tilfælde, hvor der skal justeres i det tilbageværende beløb i fonden, når virksomhedernes indberetninger foreligger endeligt.

Efterindberetninger af feriepengebetalinger

Det er endnu uklart, hvordan virksomhederne skal håndtere efterindberetning af indefrosne feriepenge, der ikke kan opgøres ved udgangen af december måned 2020. Dette gælder eksempelvis for de medarbejdere, der i 2021 modtager en bonus for kalenderåret 2020. Her vil virksomhederne være nødsaget til at efterindberette feriepenge af de konkrete udbetalinger, som er optjent i indefrysningsperioden.

Hos CLEMENS Advokatfirma følger vi med i udviklingen. Hvis du har spørgsmål til, hvilke konsekvenser udbetaling af indefrosne feriepenge kan få for din konkrete situation, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse.

Hvad er samtidighedsferie?

Den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020 og den ændrer bl.a. måden, hvorpå lønmodtagere optjener og afvikler ferie.

Hidtil har man som lønmodtager holdt forskudt ferie. Det vil sige, at ferie optjent i et kalenderår skulle afholdes fra den 1. maj det efterfølgende år.

Fra den 1. september 2020 kan man som lønmodtager holde ferie løbende og i takt med at den optjenes – deraf udtrykket ”samtidighedsferie”.

Lønmodtagere optjener fortsat 2,08 feriedag pr. måned. Det betyder i praksis, at lønmodtagere allerede fra den 1. oktober 2020 vil kunne holde 2,08 feriedag (samt eventuel øvrig, overført ferie).

Tag forskud på ferien
Som noget nyt er det i henhold til aftale muligt at holde ferie på forskud, dvs. afholde ferie, der endnu ikke er optjent. Såfremt en lønmodtager fratræder, inden afholdt ferie er optjent, vil dette blive modregnet i lønmodtagerens sidste løn.