I denne artikel sætter vi fokus på, hvilke forhold en whistleblower kan indberette om under beskyttelse af whistleblowerloven.

Artiklen er en del af en artikelserie hvor CLEMENS Advokatfirma sætter fokus på den nye whistleblowerlov og de vigtigste fokuspunkter, virksomheder skal være opmærksomme på, når de skal implementere procedurer for at overholde whistleblowerloven.

Hvilke oplysninger er omfattet af whistleblowerloven?

Det følger af whistleblowerloven, at en whistleblower skal kunne foretage indberetninger om følgende forhold under beskyttelse af whistleblowerloven:

 1. Overtrædelser af EU-retten, som er omfattet af whistleblowerdirektivets anvendelsesområde,
 2. andre alvorlige lovovertrædelser, og
 3. øvrige alvorlige forhold.

Det betyder, at en whistleblower er beskyttet, såfremt en indberetning vedrører disse forhold, og det er således underordnet, om visse specifikke retsområder ikke umiddelbart forekommer relevante for den enkelte virksomhed/myndighed.

Hvis en virksomhed indgår i et koncernfællesskab, som har virksomheder i flere EU-medlemslande, er det vigtigt at være opmærksom på, at anvendelsesområdet kan variere i de forskellige EU-medlemsstater, da det udelukkende er et krav efter EU-whistleblowerdirektivet, at whistleblowerordninger skal omfatte indberetninger om overtrædelser af EU-retten, hvorimod det er overladt til de enkelte medlemslande at beslutte, om overtrædelser om andre alvorlige lovovertrædelser og alvorlige forhold også skal være omfattet af whistleblowerordningen.

Overtrædelser af EU-retten

Følgende EU-retlige regler er omfattet af beskyttelsen under whistleblowerloven:

 • Offentligt udbud
 • Finansielle tjenesteydelser
 • Produkter og markeder
 • Forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme
 • Produktsikkerhed og -overensstemmelse
 • Transportsikkerhed
 • Miljøbeskyttelse
 • Strålingsbeskyttelse og nuklear sikkerhed
 • Fødevare- og fodersikkerhed
 • Dyresundhed og dyrevelfærd
 • Folkesundhed
 • Forbrugerbeskyttelse
 • Beskyttelse af privatlivets fred og personoplysninger og netværks- og informationssystemers sikkerhed (GDPR)
 • Overtrædelser, der skader EU’s finansielle interesser
 • Overtrædelser relateret til det indre marked, herunder overtrædelser af EU-konkurrence-og statsstøtteregler

Enhver indberetning om overtrædelse af disse retsakter, skal behandles efter reglerne i whistleblowerloven, og det er således ikke en betingelse, at der er tale om en alvorlig overtrædelse, at whistlebloweren kan dokumentere overtrædelsen eller lignende.

Alvorlige lovovertrædelser og øvrige alvorlige forhold

I tillæg til ovennævnte EU-retlige regler, skal danske whistleblowerordninger også omfatte indberetninger om alvorlige lovovertrædelser og øvrige alvorlige forhold.

”Alvorlige lovovertrædelser” omfatter både alvorlige overtrædelser af dansk ret og af de EU-retlige regler, som ikke er nævnt ovenfor under pkt. 2.

Modsat de ovenfor under pkt. 2 anførte lovovertrædelser, er det således et krav, at en indberetning om andre lovovertrædelser er ”alvorlig” eller, at en indberetning vedrører andre ”alvorlige” forhold, før denne er omfattet af whistleblowerlovens anvendelsesområde.

Ved vurderingen af om dette alvorlighedskriterium er opfyldt, kan virksomheden lægge vægt på, om det vil være i offentlighedens interesse at få oplysningerne frem i lyset.

Følgende lovovertrædelser og alvorlige forhold vil i almindelighed falde ind under whistleblowerlovens anvendelsesområde:

 • Strafbare forhold, herunder overtrædelse af lovbestemt tavshedspligt, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri eller bestikkelse
  • Grove eller gentagne overtrædelser af anden lovgivningen, herunder forvaltningsloven, offentlighedsloven eller databeskyttelseslovgivningen
  • Grove eller gentagne overtrædelser af forvaltningsretlige principper, herunder undersøgelsesprincippet, lighedsgrundsætningen, saglighed eller proportionalitetsprincippet
  • Tilsidesættelse af faglige standarder, der vil kunne medføre en risiko for personers sikkerhed og sundhed
  • Seksuel chikane
  • Grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, eksempelvis i form af grov chikane

Omvendt vil oplysninger om overtrædelser af mindre alvorlig eller bagetalagtig karakter eller indberetninger om whistleblowerens eget ansættelsesforhold som udgangspunkt ikke være omfattet af whistleblowerlovens anvendelsesområde.

Selve vurderingen af indberetningens karakter foretages i først omgang af den interne whistleblowerenhed, som virksomheden har udpeget, eller den eksterne leverandør, som virksomheden har overladt administrationen af whistleblowerordningen til, men i sidste instans vil det være op til domstolene at vurdere, hvorvidt en indberetning falder inden eller uden for lovens anvendelsesområde.

Det faktum, at en indberetning måtte falde udenfor whistleblowerlovens anvendelsesområde, betyder ikke, at virksomheden ikke kan/bør vælge at tage indberetningen seriøst, når denne bliver modtaget via virksomhedens whistleblowerordning.

Det betyder blot, at virksomheden ikke er retligt forpligtet til at vurdere indberetningen, give feedback til whistlebloweren, og at whistlebloweren ikke er beskyttet mod repressalier under whistleblowerloven.  

I mange tilfælde vil det dog alligevel være formålstjenstligt for virksomheden at behandle alle indberetninger efter kravene i whistleblowerloven, når de bliver indberettet via virksomhedens dertil indrettede indberetningskanaler, herunder særligt i tvivlstilfælde.

For så vidt angår andre personrelaterede konflikter, er det derimod en betingelse, at sådanne forhold kan karakteriseres som grove, førend de er omfattet af whistleblowerordningen.

Chikane på grund af race, politisk eller religiøst tilhørsforhold og seksuelle orientering vil som udgangspunkt altid karakteriseres som grov chikane, hvorimod mindre alvorlige sager om mobning eller lignende som udgangspunkt ikke vil kunne karakteriseres som grove.

Hvilke oplysninger er ikke omfattet?

Hvis man foretager en indberetning vedrørende forhold, som ikke er omfattet af whistleblowerloven, er arbejdspladsen ikke forpligtet til at behandle henvendelsen efter whistleblowerlovens regler eller til at besvare henvendelsen, og whistlebloweren vil ikke være beskyttet af loven.

Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis indberetningen vedrører overtrædelser af interne retningslinjer om sygefravær, alkohol eller rygning, der som udgangspunkt ikke er omfattet af whistleblowerloven.

Særligt om lovovertrædelser og forhold, der har fundet sted før lovens ikrafttræden

Virksomheden skal behandle oplysninger om overtrædelser eller forhold, som er omfattet af lovens anvendelsesområde, uanset på hvilket tidspunkt overtrædelsen eller forholdet har fundet sted.

En indberetning om en potentiel strafbar lovovertrædelse eller andre forhold, hvor forældelsesfristen muligvis er indtrådt på tidspunktet for indberetningen, kan således ikke afvises.

Indberetninger om forhold som er fundet sted inden whistleblowerlovens ikrafttræden kan heller ikke afvises.

Hvis lovovertrædelsen eller forholdet ligger langt tilbage i tid, kan det dog have indflydelse på whistleblowerenhedens muligheder for at følge op på indberetningen og/eller hvilke tiltag der vil udgøre tilstrækkelig opfølgning på indberetningen.

CLEMENS’ whistleblowerordning

Har du spørgsmål til hvilke forhold kan en whistleblower indberette om?, eller har din virksomhed endnu ikke fået etableret en intern whistleblowerordningen, så tag endelig fat i CLEMENS’ whistleblowerteam.

CLEMENS’ whistleblowerordning er brugervenlig, fleksibel og hurtig at etablere. Med en effektiv og sikker håndtering af indberetninger sætter CLEMENS’ whistleblowerordning jer i stand til både hurtigt og diskret at få rettet op på uønskede forhold samt at forhindre potentielle økonomiske tab.

Når du vælger CLEMENS’ whistleblowerordning, slipper du for at bekymre dig om flere komplicerede regler, der kræver uddannelse af medarbejdere, et administrativt setup og unødig brug af interne ressourcer, ligesom du sikrer, at alle indberetninger bliver håndteret juridisk korrekt og rapporteret hurtigt og effektivt tilbage til virksomheden.

Du kan også læse mere om CLEMENS’ whistleblowerordning her.