Hæve lejers acontobidrag: Priserne på særlig naturgas og el har været kraftigt stigende i løbet af 2021. Det skyldes bl.a. den stigende efterspørgsel på alle energikilder som følge af pres på gaslagrene.  

På trods af at prisstigningerne synes at være midlertidige, kan det være hensigtsmæssigt for udlejer i tilfælde, hvor betalingen ikke er inkluderet i lejen, at hæve lejers acontobidrag vedrørende varme, vand, el mv., idet acontobidraget muligvis ikke længere dækker lejers forbrug.

Hvis udlejer opgør lejers forbrug, og det her konstateres, at lejer har indbetalt for lidt aconto, afskæres udlejer naturligvis ikke fra at kræve tillægsbetaling fra lejer (forudsat, at udlejer overholder øvrige gældende regler i bl.a. lejelovgivningen vedrørende forbrugsregnskaber mv.).

Efter lejelovens § 42 og erhvervslejelovens § 48 kan udlejer med 6 ugers varsel til en betalingstermin forlange, at lejer skal betale acontobidrag til dækning af lejers forbrug.  

Det vil sige, at du som udlejer ved overholdelse af førnævnte varsel kan begynde at opkræve acontobidrag fremover eller forhøje et allerede aftalt acontobidrag.

Ved fastsættelsen af bidraget kan udlejer tage udgangspunkt i den gennemsnitlige forventede betaling for en lejlighed/et lejemål af den pågældende type uanset husstandens størrelse eller den enkelte lejer, og udlejer behøver derfor ikke tage udgangspunkt i den konkrete lejers tidligere forbrug (men kan gøre det).

Det bemærkes, at det samlede bidrag for et år ikke må overstige den udgift, som forventes at blive pålignet for perioden for forbruget/regnskabsperioden. Derudover skal bidragene betales med lige store beløb i forbindelse med de almindelige lejebetalinger.

Reglerne vedrørende acontobetaling, herunder 6-ugers fristen, kan ved boliglejemål ikke ændres til skade for lejer, og det er derfor ikke muligt at håndhæve en eventuelt aftalt kortere varslingsfrist, mens der gerne må aftales en længere varslingsfrist.

Dette gælder ikke ved erhvervslejemål, hvor reglerne om acontobidrag kan fraviges ved aftale – også til skade for lejer – hvorfor bl.a. varslingsfristen konkret kan være forlænget eller forkortet ved aftale.

Såfremt du ar spørgsmål til fastsættelsen af acontobidrag, eller du har øvrige lejeretlige spørgsmål, er vores specialister i lejeret og erhvervslejeret klar til at hjælpe.