Ny lov om udvidet adgang til privat tv-overvågning er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2020.

Regeringens forslag til ændring af lov om tv-overvågning til styrkelse af tryghed og sikkerhed på privat område og i det offentlige rum, er hermed vedtaget.

Vi har skrevet en artikel, som indeholder et overblik over de væsentligste lovændringer, herunder, hvilke forhold du skal være opmærksom på, særligt i forhold til GDPR.

Baggrund for lovændringen

Som led i trygheds- og sikkerhedspakken fra oktober 2019 har regeringen fremsat i alt 16 initiativer, som bl.a. omhandler øget mulighed for tv-overvågning. Ændringen af tv-overvågningsloven er således en opfølgning på disse initiativer, som giver offentlige myndigheder, privatpersoner og private virksomheder udvidet adgang til at foretage tv-overvågning.

Et af de grundlæggende hensyn i loven er kriminalitetsbekæmpelse, og ifølge lovens forarbejder vil effektiv overvågning da også i større eller mindre grad øge muligheden for at forebygge og opklare kriminalitet.

Lovændringens væsentligste elementer – hvad er vigtigt at være opmærksom på?

Lovændringen indeholder i hovedtræk fem ændringer, som tildeler privatpersoner, private virksomheder og offentlige myndigheder større mulighed for at foretage tv-overvågning end hidtil.

Udvidet adgang til privat tv-overvågning

Udover en udvidelse og præcisering af, hvilke privatpersoner og private virksomheder der har adgang til at foretage tv-overvågning af gade, vej, plads eller lignende område, som benyttes til almindelig færdsel, giver lovændringen mulighed for, at private efter ansøgning til politiet i særlige tilfælde kan få tilladelse til at foretage tv-overvågning, når det er nødvendigt for at imødegå en sikkerhedstrussel.

En sådan tilladelse kan gives for højst 5 år ad gangen, hvortil der kan være knyttet vilkår.

Kravet om, at private ved skiltning eller på anden tydelig måde skal oplyse om, at der fortages tv-overvågning, vil fortsat være gældende. Der kan derfor opstå situationer, hvor det vil være nødvendigt at opdatere eller etablere sådan skiltning.

Det er i øvrigt vigtigt at være opmærksom på, at databeskyttelsesforordningen og databeskyttelseslovens regler og grundlæggende principper i deres helhed skal iagttages ved privates behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning – dette gælder således f.eks. ved indsamling, opbevaring og videregivelse.

Obligatorisk registrering af tv-overvågning

Lovændringen indeholder et helt nyt tiltag, hvorefter alle privatpersoner, private virksomheder og offentlige myndigheder, der i medfør af f.eks. tv-overvågningsloven eller med hjemmel i databeskyttelsesforordningen eller databeskyttelsesloven foretager lovlig tv-overvågning, skal registrere sig i POLCAM, som er det nationale register over overvågningskameraer.

I praksis vil det være sådan, at registreringsforpligtelsen gælder for alle privatpersoner, private virksomheder og offentlige myndigheder, der foretager tv-overvågning af gade, vej, plads eller lignende område, som benyttes til almindelig færdsel.

Sker der væsentlige ændringer i tv-overvågningen, skal dette også registreres. Det er vigtigt at være opmærksom på denne obligatoriske forpligtelse, da manglende overholdelse kan medføre bøde.

Udvidet adgang til at opbevare overvågningsmateriale

Billed- og lydoptagelser med personoplysninger, der optages i forbindelse med tv-overvågning som led i kriminalitetsforebyggelse, skal som udgangspunkt slettes senest 30 dage efter optagelsen.

Hidtil har det været muligt at fravige dette udgangspunkt i tilfælde, hvor det har været nødvendigt under hensyntagen til den dataansvarliges behandling af en konkret tvist eller behandling af oplysninger i kriminalitetsforebyggende øjemed. Med lovændringen udvides denne mulighed, således at 30-dages reglen også kan fraviges i de tilfælde, hvor opbevaringen af personoplysninger er nødvendig af hensyn til en indgivet anmeldelse om et strafbart forhold.

Udvidet adgang til kommunal tv-overvågning

Kommunerne har hidtil haft en begrænset adgang til at foretage tv-overvågning i det offentlige rum med henblik på at fremme befolkningens tryghed.

Med lovændringen træder en ny bestemmelse i kraft, hvorefter kommunalbestyrelsen efter drøftelse med politidirektøren kan foretage tv-overvågning af gade, vej, plads eller lignende område, som benyttes til almindelig færdsel, og som ligger i tilknytning til eller i forlængelse af en restaurationsvirksomhed. De databeskyttelsesregler, der i forvejen gælder i tv-overvågningsloven og øvrig lovgivning, er fortsat gældende, ligesom den gældende regel i tv-overvågningslovens § 4d om kommuners behandling af billedoptagelser med personoplysninger udvides, så den omhandler den ovennævnte udvidede overvågningsadgang for kommuner.

Bestemmelsen i tv-overvågningslovens § 4d indebærer, at kommuner kun må behandle billedoptagelser med personoplysninger, der optages i forbindelse med tv-overvågning af områder omfattet af tv-overvågningslovens §§ 2a og 2c, hvis den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke til behandlingen, eller behandlingen sker for at fremme trygheden for personer, som færdes i det tv-overvågede område.

Øget mulighed for tv-overvågning ved offentlige bygninger

Lovændringen giver ligeledes offentlige myndigheder udvidet adgang til at foretage tv-overvågning i forbindelse med myndigheders bygninger, ligesom politiet får bemyndigelse til at meddele offentlige myndigheder pålæg om at foretage tv-overvågning af nærmere bestemte offentlige bygninger.

Vejledning i samarbejde med Datatilsynet

Gældende databeskyttelsesregler i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven skal som nævnt iagttages i alle situationer, hvor der foretages tv-overvågning.

Det er oplyst i lovens forarbejder, at Justitsministeriet i samarbejde med Datatilsynet vil opdatere den tidligere gældende pjece om tv-overvågning fra marts 2008. Således vil der med pjecen medfølge vejledning og retningslinjer, bl.a. om forholdet mellem databeskyttelseslovgivningen og tv-overvågningsloven. Det må forventes, at denne pjece offentliggøres i umiddelbar sammenhæng med lovens ikrafttræden den 1. juli 2020.

Har du eller din virksomhed spørgsmål til denne artikel eller brug for kompetent rådgivning, er I altid velkommen til at kontakte CLEMENS’ persondatateam.

Udvidet adgang til privat tv-overvågning